Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Etik ve Küresel İklim Değişikliği

Etik ve Küresel İklim Değişikliği Nature Education
11 dakika
1,651

İklim değişikliği ile ilgili her türlü eylem adalet ve bireylere, milletlere, kuşaklara ve doğanın geri kalanına karşı sorumluluk gibi etik meselelerle karşı karşıyadır.

İklim değişikliği, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en zorlu konulardan biridir. Burada, etik analizlerin hem iklim probleminin doğasını hem de olası çözümler ile ilgili kısıtlamaları anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini göstermekteyiz (Vanderheiden 2008, Gardiner ve ark. 2010, Arnold 2011). Bunu yaparken, iklim değişikliğinin temel değerleri nasıl tehdit ettiğine ve bu konuda sergilenecek eylemlerin adalet ve sorumlulukla ilgili ciddi endişeleri nasıl gündeme getireceğine odaklanacağız.

Bu Reklamı Kapat

Etik Eyleme Yönelik Bir Sorun Olarak İklim Değişikliği

İklim değişikliği “mükemmel bir ahlaki fırtına” olarak tanımlanmaktadır. Çünkü ahlaki eyleme yönelik birbirine bağlı üç önemli sorunu bir araya getirmektedir (Gardiner 2011a). İlk sorun, iklim değişikliğinin tam anlamıyla küresel bir olay olması gerçeğinden kaynaklanır. Sera gazı emisyonlarının, yayıldıktan sonra kaynaklarına bakılmaksızın gezegenin herhangi bir yerinde iklime etkileri olabilir (IPCC 2007). Bunun genellikle tutsak ikilemine veya ulus-devletler arasında oynanan ortak varlıkların trajedisi yapısına yol açtığı söylenir: Her ne kadar topluca tüm ülkeler ciddi veya feci sonuçlar doğurabilecek etkilerin riskini azaltmak için küresel emisyonları sınırlamayı tercih etseler de, bireysel olarak hareket ederken, her biri hala sınırsızca sera gazı yaymaya devam etmeyi tercih etmektedir (ör. Soroos 1997, Helm 2008, ancak Gardiner 2011a'ya da bakınız). Aynı zamanda bu konuda zararlı etkilere maruz kalma bakımından çarpıklıklar da vardır: En azından kısa ve orta vadede en çok zarar görebilecek ülkeler ve insanların çoğu, geçmişte en az yayılım yapan ve halen de emisyon seviyeleri düşmeye devam edenlerdir. Bu durum gerçekten haksızlık gibi görünmekte ve küresel işbirliğini güvence altına almak için gösterilen hem pratik hem de teorik çabalar üzerine kayda değer bir gölge düşürmektedir.

Görsel 1. “İklim değişikliği, ortaya çıkardığı birbirine bağlı sorunlar nedeniyle mükemmel bir ahlaki fırtınadır.”
Görsel 1. “İklim değişikliği, ortaya çıkardığı birbirine bağlı sorunlar nedeniyle mükemmel bir ahlaki fırtınadır.”
Nature Education
Görsel 2. Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Göreceli Olasılık Oranları. Yüksek seviyelerde sera gazı emisyonları ile gelecekteki küresel ortalama yüzey sıcaklıkları -ısınma eşit olarak dağılmasa da- birbiriyle ilişkilidir. Bu durum, diğer şeylerin yanı sıra zararlı etkilere maruz kalma bakımından çarpıklıklara ve nesiller arası etik sorunlara yol açar. İklim değişikliğinin zararlarını en aza indirmek için emisyonlar en kısa zamanda önemli ölçüde azaltılmalıdır ve çoğu araştırmacı yazar en azından başlangıçta bu sorumluluğun öncelikle gelişmiş ülkelere düşmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.
Görsel 2. Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Göreceli Olasılık Oranları. Yüksek seviyelerde sera gazı emisyonları ile gelecekteki küresel ortalama yüzey sıcaklıkları -ısınma eşit olarak dağılmasa da- birbiriyle ilişkilidir. Bu durum, diğer şeylerin yanı sıra zararlı etkilere maruz kalma bakımından çarpıklıklara ve nesiller arası etik sorunlara yol açar. İklim değişikliğinin zararlarını en aza indirmek için emisyonlar en kısa zamanda önemli ölçüde azaltılmalıdır ve çoğu araştırmacı yazar en azından başlangıçta bu sorumluluğun öncelikle gelişmiş ülkelere düşmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.
Nature Education

İkinci sorun, mevcut emisyonların büyük ölçüde nesiller arası etkilere sahip olmasıdır. En öne çıkan sera gazı olan karbondioksidin emisyonu atmosferde genellikle uzun bir süre kalarak yüzyıllarca hatta bin yıl boyunca olumsuz iklim etkilerine neden olmaktadır (IPCC 2007). Özellikle gelecekteki olumsuz etkilerinin şiddetli ve kümülatif olduğu göz önüne alındığında bu durum haksızlık gibi görünmektedir. Buna ek olarak, iklim değişikliğinin zamansal yayılımı, hem biçimsel olarak hem de normal işbirliği türlerinin nesiller boyunca mümkün görünmemesi nedeniyle geleneksel ortak varlıkların trajedisinden daha zorlayıcı olan etik bir kolektif eylem sorununa yol açmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Etik eyleme yönelik üçüncü sorun, teorik araçlarımızın uluslar arası adalet, nesiller arası etik, bilimsel belirsizlik ve insanlarla doğanın geri kalanı arasındaki uygun ilişki gibi ilgili alanların çoğunda az gelişmiş olmasıdır (ör. Jamieson 1992). Örneğin iklim değişikliği, insan dışındaki hayvanların, benzersiz yerlerin veya bir bütün olarak doğanın korunmasına yönelik yükümlülüklerimizin olup olmadığını ve eğer böyle bir yükümlülüğümüz varsa bu tür yükümlülüklerin ne şekilde olduğu gibi insan dışı doğanın (ahlaki) değeri hakkındaki soruları gündeme getirmektedir (bkz. ör. Jamieson 2003, Palmer 2011). Ayrıca bilimsel belirsizliğin varlığı ve yıkıcı sonuçların ortaya çıkması olasılığı, çevre sorunlarına yönelik standart ekonomik yaklaşım üzerinde iç baskıya yol açmakta (ör. Sagoff 2007, Stern 2007, Gardiner 2011a) ve bazılarının bir alternatif olarak gördüğü çevre hukuku ve politikalarında önleyici bir yaklaşımı savunan tartışmalarda rol oynamaktadır (bkz. ör. Sunstein 2005, Whiteside 2006).

Görsel 3. İklim değişikliği, insan dışındaki hayvanlar ve doğanın geri kalanıyla nasıl ilişki kurmamız gerektiği hakkında ciddi soruları gündeme getirmektedir.
Görsel 3. İklim değişikliği, insan dışındaki hayvanlar ve doğanın geri kalanıyla nasıl ilişki kurmamız gerektiği hakkında ciddi soruları gündeme getirmektedir.
Nature Education

Mükemmel ahlaki fırtınanın küresel ve nesiller arası boyutları, iklim değişikliğinde büyük oranda payı olan mevcut nesillere kendi faaliyetlerinin sorumluluğunun çoğunu dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara ve geleceğe haksız olarak aktarmak için ciddi cazibeler sunar. Özellikle etik ve bilimsel alanın karmaşıklığı, ahlaki bir dille kendini örten ama aslında zayıf olan ve kendini kandıran eylemsizliğe (veya doğru olmayan eyleme) yönelik tartışmalardan kolayca etkilenmemize neden olabilir. Ne yazık ki, sağlam bir küresel rejimin geliştirilmesinde süregelen politik eylemsizlikte de bununla ilgili bazı kanıtlar vardır. Bu durum, ahlaki ve politik felsefede yetersiz gerekçeleri göz önüne seren ve iklim değişikliğine nasıl ve neden müdahale etmemiz gerektiğine dair zorlayıcı nedenleri açıkça ifade eden bir çalışmanın yapılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu tür çalışmalar, halihazırda yapılmış olan sınırlı ilerlemenin korunmasına ve genişletilmesine yardımcı olabilir ve emisyonları azaltma ve adaptasyon (iklim değişikliklerinin etkilerine uyum sağlama) fonlarına katkıda bulunma sözlerini yerine getiremeyenlere karşı tartışmaları güçlendirebilir (ör. Brown 2002).

Görsel 4. İklim değişikliğinin muhtemelen kaçınılmaz olumsuz etkileri olacaktır. Bu etkilerin nasıl ele alınması ve adaptif önlemlerin maliyetinin kimler tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirlemek için çok daha fazla çalışma yapılmalıdır.
Görsel 4. İklim değişikliğinin muhtemelen kaçınılmaz olumsuz etkileri olacaktır. Bu etkilerin nasıl ele alınması ve adaptif önlemlerin maliyetinin kimler tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirlemek için çok daha fazla çalışma yapılmalıdır.
Nature Education

İklim Değişikliğini Ele Alma

Gelecekte Emisyonların İzleyeceği Yol

Bir kuşak olarak gelecekte ciddi iklim hasarlarına yol açmama konusunda ciddi sorumluluklarımız olduğu açıkça görünse de, gelecekte emisyonların izleyeceği yolu daha iyi belirlemek için küresel, nesiller arası ve ekolojik adalet hakkında daha fazla düşünmeyi gerektirmektedir. Bunu daha iyi açıklamak için şu üç meseleyi irdeleyelim.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Birincisi, gelecek nesiller ve zarar görebilecek bazı türler açısından, gelecekteki iklim zararlarını en aza indirmek için emisyonların büyük ölçüde ve çabucak azaltılması muhtemelen daha iyi olacaktır. Fakat bu durum mevcut nesiller için pahalıya mal olurken sadece minimum düzeyde fayda sağlar ki bu haksızlık olarak görünebilir.

İkincisi, bu zamana kadar fazla salınım yapmayan daha fakir halk ve uluslar, gelecek nesiller uğruna özellikle gelecekteki halk muhtemelen daha iyi durumda olursa ve mevcut birçok yüksek salınım yapanlar gelecekteki yoksullardan çok daha zenginse emisyonlarının en aza indirilmesi talebinin haksızlık olduğuna inanabilir (ör. Posner & Weisbach 2010, Harris 2010).

Üçüncü olarak, iklim değişikliği insan dışı hayvanları ve doğayı potansiyel olarak yıkıcı yollarla tehdit etmektedir. Örneğin mercan resiflerindeki biyoçeşitliliği, hassas ve eşsiz ekosistemleri ve bu resiflerde yaşayan duyarlı canlıları muhafaza etmek için bu alanları korumaya yönelik birincil yükümlülüklerimiz olabilir. Ancak iklim değişikliği de uzun vadede yeni türler meydana getirecek ve tüm dünyadaki ekosistemleri değiştirecektir. Bu değişikliklerin ışığında sorumluluklarımızı nasıl idrak etmemiz gerektiği belirsizdir (ör. Palmer 2011).

Gelecekte emisyonların izleyeceği yol kaygısı şu anda teorik olarak yeterince açıklanmamıştır. Kamuoyundaki tartışmalar, 2°C veya 350 ppm gibi nicel hedeflere odaklanma eğilimindedir. Ancak spesifik niceliksel hedefler yukarıda belirtilen meseleler ışığında daha fazla etik savunma gerektirmektedir ve bu yüzden dünya çapında bu konuda ciddi bir eyleme geçme yolu seçilirse bu niceliksel hedeflerin gittikçe artan bir felsefi baskı altına girmeleri olasılığı yüksektir. 2) Belli bir zamanda emisyonların tahsis edilmesi. Felsefi açıdan ana odak noktası, uzun vadeli uygun bir yol içerisinde belli bir zamanda tam olarak ne kadar toplam küresel emisyon tahsis edilebileceği konusu olmuştur. Anlaşılan yazarların çoğu, gelişmiş ülkelerin bu sorumluluğun çoğunu en azından başlangıçta yüklenmeleri ve onlara gelişmekte olan ülkelerden daha az emisyon izni verilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir (ör. Shue 1999, Singer 2002). Bu fikir birliği farklı olan ama birbiriyle örtüşen birçok gerekçeye dayanmaktadır. Tarihsel adalet hesapları bunu desteklemektedir çünkü halihazırdaki iklim değişikliğine neden olan kümülatif emisyonların çoğundan gelişmiş ülkeler sorumludur. Ahlaki eşitliği ön plana çıkaran görüşler de bunu desteklemektedir çünkü gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere oranla kişi başına çok daha fazla salınım yapmaya devam etmektedir. En az zengin olanlara yardım etmeye öncelik verenler uzlaşmayı onaylamaktadır çünkü gelişmiş ülkeler ortalama olarak çok daha zengindir ve bu yüzden emisyonları azaltma sorumluluğunu daha fazla üstlenebilirler. Son olarak, faydacı görüşler de bunu desteklemektedir çünkü eğer zengin ülkelerin lüks tüketim için yaptıkları emisyonları korumaktansa fakir insanların daha fazla emisyon tahsisi alarak hayatta kalabilmek için ihtiyaçlarını karşılamaları ve yoksulluktan kurtulmaları sağlanabilecekse daha iyi sonuçlara ulaşılacaktır. Hatta bu durumda faydayı artıran ikincil kurallar olarak diğer hakkaniyet yaklaşımlarını desteklemekte daha iyi faydacı nedenler olduğu da ileri sürülmüştür (Singer 2002).

Uzlaşma görüşüne yapılan başlıca itirazlar adaletle ilgilidir. Örneğin bazıları en azından 1990'dan önce bu emisyonların iklimsel etkilerine ilişkin bilgisizlikten dolayı ülkelerin emisyonlardan sorumlu olmadıklarını ileri sürmektedir. Öte taraftan bazıları da, sorumlu kişilerin birçoğunun artık yaşamadığını göz önüne alarak, gelişmiş ülkelerin mevcut halkını geçmişteki emisyonlardan sorumlu tutmanın haksızlık olacağını iddia etmektedir (ör. Caney 2005, Posner & Weisbach 2010). Bununla birlikte bu iddialar tartışmalıdır (ör. Shue 1999, Gardiner 2011a). Örneğin gelişmiş ulusların mevcut halkı geçmişteki halkın emisyonlarından altyapı ve var olan yaşam biçimi gibi birçok bakımdan yararlandığı için en azından bazı geçmiş emisyonlar için kurbanlardan ziyade onları sorumlu tutmanın haksızlık olmadığı öne sürülmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Kaçınılmaz Etkiler

İklim değişikliğini ele alırken üçüncü bir mesele, kaçınılmaz etkilerle ilgilidir. İklim sistemindeki atalet göz önüne alındığında, zaten potansiyel olarak ciddi ve olumsuz etkilere açığız (IPCC 2007). Muhtemelen bunların bir kısmının vereceği zarar, deniz seviyeleri yükseldikçe bundan etkilenen popülasyonların göç etmesi örneğindeki gibi adaptasyon yoluyla en aza indirilebilir. Bununla birlikte, örneğin artan fırtına yoğunluğu ve habitat tahribatı gibi bazı zararlı etkilerin kaçınılmaz olması muhtemeldir ve bunlara katlanmaktan başka bir çaremiz olmayabilir. Her iki durum da, öncelikle adaptasyonun finanse edilmesi ve sonrasında da zararın telafi edilmesi gibi sorumlulukları kimin üstlenmesi gerektiği ile ilgili soruları gündeme getirmektedir (Adger ve ark. 2005). Ele alınan bu iki sorumluluk gibi sorunlar küresel, nesiller arası ve ekolojik adaletle ilgili karmaşık sorular içerir.

İklim değişikliğini ele almada gelişmiş ülkelerin en büyük sorumluluğu taşıması gerektiği fikrinden yana olan etik mutabakatın çoğu kısmı, kaçınılmaz etkilerin sorumluluğunu üstlerinden atmış gibi görünmektedir. Aynı zamanda bu mesele emisyonla ilgili sorunlardan çok daha geriye dönük göründüğü için ayrı bir kavramsal yaklaşımın benimsenmesi gerektiği ileri sürülmüştür (ör. Jagers & Duus-Otterström 2008, Vanderheiden 2008). İlgili kavramsal konuları aydınlığa kavuşturmanın yanı sıra politikaların nasıl uygulanacağını belirlemek için çok daha fazla çalışma yapılmalıdır. Örneğin iklim etkilerine karşı savunmasızlık bazen sömürgecilik, kölelik, ekonomik sömürü ve benzeri gibi geçmişe ait yanlışlardan etkilenmektedir. Bu gibi durumlarda kaçınılmaz iklim etkileri “bileşik bir haksızlık” oluşturabilir (Shue 1992). Buna ek olarak deniz seviyesinin yükselmesi gibi bazı etkiler küçük ada devletleri gibi bütün bir toplumun ve kültürün varlığını tehdit edebilmekte ve normal olarak algılanan telafinin ötesine geçen ahlak ve adalet sorunlarını (örneğin uzlaşma) gündeme getirmektedir (Gardiner 2011a).

Elbette, halihazırda başlamış olan etkileri ele almak için tamamen farklı bir yol, bu tür etkileri en aza indirmek amacıyla küresel iklimi kasten manipüle etmek, yani jeomühendisliği devreye sokmak olacaktır. Örneğin daha fazla gelen güneş ışınımının uzaya geri yansıtılması için stratosfere sülfür enjekte edilerek sıcaklık artışlarının dengelenebileceği ileri sürülmüştür. Bu tür öneriler literatürde henüz ele alınmaya başlanmış çok sayıda etik konuyu gündeme getirmektedir (ör. Jamieson 1996, Gardiner 2011a, 2011b).

Bireysel Sorumluluk

Buraya kadar, iklim değişikliğinin kolektif bir perspektiften nasıl ele alınması gerektiğine odaklanılmıştır. Ancak, eğer varsa, bireylerin iklim değişikliği ile ilgili olarak ne gibi sorumlulukları vardır? Bir tarafta, bazıları bireylerin sorumluluklarının öncelikli olarak politik olduğunu ve onların yaşam tarzı tercihlerini veya tüketimlerini değiştirmek için çok az ya da hiç yükümlülükleri olmadığını savunmaktadır (Sinnott-Armstrong 2005). Diğer tarafta ise, bireylerin kişisel tercihleri için sorumluluk almaları gerektiği ve başkalarının nasıl tepki verdiğine bağlı olmayan bir dizi "yeşil erdem" geliştirmeleri gerektiği savunulmaktadır (Jamieson 2007). Bu tartışmanın boğuştuğu problemin bir kısmı, bir kişinin oluşturduğu emisyonun küresel toplamla kıyaslandığında çok küçük görünmesi ve dolayısıyla tek başına hiç kimsenin zarar verme olasılığının olmamasıdır. Bununla birlikte, son zamanlarda, tipik bir Amerikalının bir ömür boyunca oluşturduğu ortalama emisyonun gelecekteki iki insanı şiddetli bir şekilde etkilemesine ve/veya ölümüne neden olacak kadar önemli olduğunu iddia eden bir argümanla bu varsayıma karşı çıkılmıştır (Nolt 2011). Bireysel sorumlulukla ilgili teorik tartışma gelişiminin ilk aşamalarındadır, ancak daha fazla filozofun bu konuyla ilgilenmesiyle bu tartışmanın kızışması muhtemeldir.

Sonuç

İklim değişikliği, özellikle küresel, nesiller arası ve ekolojik boyutlarda ciddi etik sorunlar içermektedir. Az gelişmiş teoriler ve pragmatik konulardan kaynaklanan sorunlara rağmen adalet ve sorumluluk gibi önemli etik meselelerin uygunluğu, ciddi eylemlerin gerekliliği ve genel şekli ile ilgili önemli bir fikir birliği vardır. İklim etiği, çok yarar sağlayabilecek, ancak üzerinde daha çok çalışılması gereken ve gelişmekte olan bir alandır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The Nature Education | Arşiv Bağlantısı
 • S. M. Gardiner & L. Hartzell-Nichols, et al. Ethics And Global Climate Change. (17 Ağustos 2012). Alındığı Tarih: 14 Ağustos 2018. Alındığı Yer: The Nature Education | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 20:15:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7351

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Tüyler
Ağız
Odontoloji
Maske
Diş Hekimi
Radyasyon
Sağlık Örgütü
Burun
Tahmin
Ortak Ata
Genetik Müdahale
Böcek Bilimi
Diyabet
Şiddet
Karar
Oksijen
Sağlık Bakanlığı
Klinik Mikrobiyoloji
Yüksek
Güneş Sistemi
Çeviri
Yaşlılık
Gen
Dişler
İnsan Evrimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.