Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir? Kadınlar ve Azınlıklar, Gerekli Yetkinlikte Olmalarına Rağmen Neden Daha Az Terfi Alıyorlar?

Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir? Kadınlar ve Azınlıklar, Gerekli Yetkinlikte Olmalarına Rağmen Neden Daha Az Terfi Alıyorlar? Human Resource Management
10 dakika
14,549
Tüm Reklamları Kapat

Birçok gelişmiş ülke ve uluslararası kuruluş, iş dünyasında cinsiyet ayrımı yapmaksızın fırsat eşitliğine yönelik çeşitli hükümlerde bulunsa da, iş dünyasında kadınlar açıkça ifade edilmeyen, görünmez engellerle karşı karşıyadır. İşte çalışma hayatındaki cinsiyet ayrımcılığının bir çeşidi olan Cam Tavan Ayrımcılığı, kadınların gerekli yeterliliklere sahip olmasına rağmen, terfi konusunda adil olmayan sınırlara takılmalarına verilen bir isimdir (bu sınırlara da kısaca "cam tavan" denir, İng: "glass ceiling").

"Cam tavan" ifadesindeki "cam" metaforu, kadınların hiyerarşik basamaklarda yükselirken, önlerine çıkan engellerin görünmezliği ile ilgilidir.[1] Bir başka tanıma göre Cam Tavan Ayrımcılığı, kadınların "sadece kadın oldukları için" üst yönetim kadrolarına, örneğin ülke liderliklerine, şirket yöneticiliği pozisyonlarına, akademik kurumların en üst birimlerine ve benzeri liderlik pozisyonlarına erişememelerine verilen isimdir.[2] Bu sorun, Dünya'nın her ülkesinde, farklı şekillerde ve şiddetlerde tezahür etmektedir.[3], [4]

Tüm Reklamları Kapat

Cam tavan kavramının temelinde, belirli kişi ve gruplara karşı toplumda görülen önyargılar/ayrımcılık (özellikle de ırkçılık ve cinsiyetçilik) bulunmaktadır. Somut ve resmi bir şekilde gerçekleşmeyen bu engele, günümüzde sadece kadınlar değil, etnik azınlık gruplar veya bulundukları yerdeki güç dengelerine bağlı olarak erkekler de maruz kalabilmektedirler. Burada kadınların karşılaştıkları cam tavanlardan söz edeceğiz; fakat burada gördüklerinizi sözünü ettiğimiz diğer kişilere de genişletebilir ve uyarlayabilirsiniz.

CEO Today

Yöneticiler, kadın veya erkek olmalarından bağımsız olarak, erkek adayları kadın adaylara 2 kat daha sık tercih etmektedir.[5] Ancak başvurularda isimler ve cinsiyeti ayırt edici tüm bilgiler kapatıldığında, kadınların tercih edilme oranları %25-46 arasında artmaktadır.[6] Bu fark öylesine belirgindir ki, yönetim ve karar pozisyonunda olan veya olmayan insanlara rastgele bir şekilde sorulduğunda, katılımcıların %40'ı kadınlara karşı çifte standart olduğunu fark ettiklerini belirtmektedirler.[7]

Tüm Reklamları Kapat

Ne yazık ki çalışanlar, bu ayrımcılığı her zaman fark edememektedirler. Örneğin yönetim birimlerinin %90'ı erkek olan şirketlerde, çalışanların %50'si, firmalarında kadınların yeterince temsil edildiğine inanmaktadır ve bu tür firmalarda erkekler, kadınlara nazaran %30 daha sık liderlik pozisyonlarına erişebilmektedirler.[8] Gerçekten de, örneğin ABD'de liderlik pozisyonlarının sadece %38.6'sında kadınlar bulunmaktadır; C-seviyesindeki (CEO, CFO, COO, vs.) pozisyonların sadece %23'ünü kadınlar, %4'ünü azınlık kadınlar oluşturmaktadır.[9] Fortune 500 listesindeki kadınların oranı 2016'da %4.1 seviyelerine kadar gerilemiştir.[10] Bu listeye girebilen firmaların sadece %3'ünün yönetim kurullarında azınlık etnisitelerden üyeler bulunmaktadır.[11] Her ne kadar belirli grupların güç pozisyonlarını işgal ettiğine dair algılar varsa da, örneğin ABD'de yöneticilerin sadece %14'ü Asyalı veya Asya-Amerikalıdır.[12]

Cam Tavan Ne Zaman Oluşur?

Burada dikkat edilmesi gereken şudur: Her ayrımcılık, cam tavan ayrımcılığı sayılmaz. Cam tavanın oluşabilmesi için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:[13]

 1. Çalışanın, iş ile ilgili diğer nitelikleriyle açıklanamayan, cinsiyete dayalı ve ırksal bir farklılık oluşmalı,
 2. Arzu edilen daha üst pozisyonlarda, daha alt pozisyonlara göre daha fazla cinsiyete veya ırka dayalı farklılık olmalı,
 3. Üst pozisyonlarda sadece cinsiyet veya ırk dağılımlarından kaynaklı eşitsizlikler değil, o pozisyonlara erişme olasılığı konusunda cinsiyete veya ırka dayalı eşitsizlik olmalı,
 4. Kariyerin ilerleyen safhalarında, erken safhalarına göre cinsiyete veya ırka dayalı daha fazla eşitsizlik olmalı.

Bu kriterlere göre yapılan çalışmalarda, hem azınlıktan olan hem de beyaz kadınların cam tavan ayrımcılığıyla yüzleştikleri gösterildi; ancak bu kriterlere göre, en azından ilgili çalışmada, Afro-Amerikalı erkeklerde cam tavan ayrımcılığı görülmedi.[13]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Cam tavan kavramı, sadece kadınların iş hayatında üst düzey pozisyonlara yükselmelerindeki engelleri ifade etmek için değil, aynı zamanda cinsiyet temelli eğitim, gelişim fırsatındaki eşitsizlikler ve aynı iş için daha az maaş alma veya alınan maaştan daha az faydalanma gibi çok katmanlı problemleri ifade eder.[14] Örneğin halk arasında erkeklerin maaş zammı isteme konusunda daha atılgan oldukları ve bu sayede daha yüksek maaşlara eriştiklerine yönelik hatalı bir algı vardır: Kadınlar da erkekler kadar sık maaş zammı talep etmektedirler; ancak %5 daha nadiren kabul almaktadırlar.[15] Ayrıca erkeklerin daha egemen olduğu iletişim kanallarına dahil olamama veya rehberlik ve mentorluk gibi hizmetlerden gerekli şekilde yararlanamama gibi, toplumda yerleşik olarak var olan çeşitli yanlış uygulamaları da kapsayacak biçimde kullanılabilmektedir.

Cam Tavana Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Cam Tavan Sendromu, kadınların iş hayatında başarı elde etmesindeki en büyük kariyer engelidir ve bu cam tavanlara neden olan faktörler oldukça çeşitlidir: Örneğin şirketlerin yönetim, ücret, terfi, eğitim ve kariyer geliştirme politikaları ve uygulamaları, şirketteki iletişim stili ve liderlik stili, örgütsel yaşamda erkeklere avantaj sağlayan yöneticilik, kültürel öğeler, kalıp yargılar, şirket kültürü ve statükoyu sürdürme çabasıdır.

Burada sorulması gereken en kritik sorulardan birisi, cam tavanları yaratan statükonun motivasyonlarıdır: Cam tavan kavramının oluşmasına neden olan erkek yöneticilerin tutumlarına sebep olan nedir? Kadınlara ilişkin olumsuz kalıp yargılar ve/ veya kadınların kişilik özelliklerine ilişkin olumsuz düşünceler olabilir mi? Evet, olabilir; hatta bunlara, kadınlarla iletişim kurmanın zor olduğuna yönelik düşünceler ve erkeklerin gücü elde tutmak istemeleri de eklenebilir.[16] Yani kendilerinden önce gelenlerin koydukları kuralları ve statik hiyerarşileri benimseyen güç sahipleri, bunları sürdürme yönünde bir içgüdüye sahiplerdir;kadınlara yönelik basmakalıp önyargıların sürdürülmesi de bunun bir uzantısıdır.[17] Örneğin halkın %34'ü, erkeklerin riskleri daha başarılı bir şekilde değerlendirdiğine inanmaktadır.[18]

İşin tuhaf tarafı, bu yerleşik ve kalıplaşmış hiyerarşinin içine giren kadınlar (veya azınlıklar), bir noktadan sonra cam tavanları kıramayarak veya kıramayacaklarına inanarak, kendi kendilerine de cam tavanlar çekmeye başlayabilmektedirler. Yani yerleşik sistemin çarkları arasına düşen bireyler, kimi zaman kendi kendilerine de engel olabilmektedirler. Örneğin, "Nasıl olsa yükselemem." veya "Başarılarım ne de olsa önemsenmeyecek." gibi özgüven eksikliği ve öğrenilmiş çaresizlik durumları, kişilerin kendi kendilerine engel olmasına sebep olabilir. Tabii ki bu tür bir psikoloji, gücü elinde tutmak ve statükoyu sürdürmek isteyenler için kolay bir bahanedir: "Sen kendi kendini engelliyorsun, yoksa çok rahat yükselirsin." gibi tutumlar, iş hayatının ve hiyerarşinin üst konumlarındaki kişilerin, kurumlarındaki ayrımcı kültürü bireye yıkmak için kullandıkları yalanlardan birisidir.

Cam duvarlar, kimi zaman kişinin yakınlarına yönelik kaygılarından da doğabilir: Örneğin bir birey, aile yaşantısının zarar göreceğine yönelik endişe duyuyor olabilir. Buna ek olarak cam tavan sendromundan mustarip kişiler, kendilerine engel olan yerleşik kültürle mücadele etmek yerine, birbirini de engelleyebilmektedirler. Bu, sistemin halihazırda ezilen kişileri birbirine düşürmesinin ilginç bir yoludur: Örneğin bir kadın yönetici, yükselme ihtimali olan diğer bir diğer kadını, "Eğer üst bir kadın üst bir mevkiye ulaşacaksa, o kadın ben olmalıyım." gibi bir dürtüyle, yani üst mevkideki tek kadın olma arzusu nedeniyle engelleyebilir. Bu da süregelen problemlerin çözülmesini zorlaştırabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

PayScale

Cam Asansör ve Erkeklerin Sorunları

Son dönemde cinsiyet eşitliğine yönelik seslerin yükselmesine bağlı olarak, sadece kadınlar "erkek egemen" (veya erkekler tarafından domine edilen) sahalara girmeye başlamamışlardır; aynı zamanda erkekler de "kadın egemen" (veya kadınlar tarafından domine edilen) sahalarda, örneğin öğretmenlik, hemşirelik, sosyal hizmet gibi alanlarda daha aktif rol almaya başlamışlardır.

Ancak ilginç bir şekilde, bu sahalara giren erkekler bu alanlardaki hiyerarşik yapı içerisinde hızla yükselirken, erkek egemen sahalara giren kadınlar yeni dahil oldukları sahalardaki hiyerarşide çok daha yavaş yükselebilmektedirler veya hiç yükselememektedirler.[19] Bu durum, erkeklerin camdan bir asansörü kullanarak yükselirken, kadınların merdivenleri çıkmasına benzetilmektedir ve bu olguya, cam asansör adı verilmektedir.[20]

Buradaki kritik bir problem, erkeklerin de geleneksel olarak kadınlar tarafından domine edilen sahalara girdiklerinde, hemcinsleri tarafından aşağılanması ve alay konusu edilmesidir. Bu nedenle birçok erkek, kadınlar tarafından domine edilen sahalara girmekten çekinmekte ve bu alanlarda yükselmekte zorlanabilmektedir. Örneğin bu sahalardaki erkekler, hemcinsleri tarafından "kadınsı, homoseksüel veya cinsel tacizci" olarak görülebilmektedirler.[21]

Cam Tavanı Kırmak İçin Neler Yapılabilir?

Cam tavanları kırmanın en önemli yolu, cam tavanların ve ne şekillerde tezahür ettiklerinin farkında olmaktır. Ne yaparsanız yapın, bu bariyerleri tek başınıza kırmanız belki imkânsız değilse de çok zordur; bu nedenle dayanışma ve aktivizm önem kazanmaktadır: Çalıştığınız kurumdaki cam tavanları tespit ettiğiniz anda, bununla ilgili olarak meslektaşlarınızla konuşmaya başlamalı, onların da fark etmelerini sağlamalısınız. Eğer bir sorun varsa ve hakkında konuşulmuyorsa; o sorunun çözülmesi olası değildir. Konuşmak, tek başına sorunu çözmeyecektir; ancak sorunu çözme yönünde en önemli adımdır.

Tüm Reklamları Kapat

Cam tavanı öyle veya böyle kırmayı başaranların, bu başarılarının tadını çıkardıktan sonra arkadan gelenleri unutmamaları önemlidir. Çünkü cam tavanı kırmaya çalışan ve bunu başaran her kadın, aslında kendinden sonra gelenlere yardım etmektedir; eğer bunu başaranlar, bu momentumu korumaya devam ederlerse, geriden gelenler için çatlamış tavanı kırmak daha kolay olacaktır. Ne yazık ki, yukarıda da izah ettiğimiz gibi, güç pozisyonlarına gelen kadınların, kendi kırdıkları cam tavanları sıklıkla sağlamlaştırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur ve işte bu nedenle bunun farkında olmak büyük öneme sahiptir.[22]

Literatürde Cam Tavan Ayrımcılığı'nı ortadan kaldırmaya ve yerleşik cam tavanları kırmaya yönelik çeşitli tavsiyeler yer almaktadır. 34 maddeyle firmaların cam tavanları kırma konusundaki başarısını değerlendiren bir çalışmada, bunu yapmayan 57 diğer firmayla kıyaslandığında, "ayrıcalıklı" firmaların şu 10 uygulamayı takip ettiği görülmüştür:[23]

 1. Kadınlar için önemli olan sorunları çözmek için özel bir birlik kurun.
 2. Kadın hakları hareketlerinin hedeflerini ve taleplerini liderlik konumundaki kişilere açıkça iletin.
 3. Kadınlarla ilgili sorunları çözen birliklerde, kadınların temsil edildiğinden emin olun.
 4. Kadınlarla ilgili sorunları çözen birliklerde, azınlık kadınların bariz bir şekilde temsil edildiğinden emin olun.
 5. Kadınlar için önemli olan sorunları, kurumunuzdaki düzenli anket çalışmalarına dahil edin.
 6. Azınlık kadınların birbiriyle dayanışmaya gidebilecekleri ağlar inşa edin.
 7. Yöneticileri, kadınların kurumdaki gelişimine yönelik kararlarına bağlı olarak performans değerlendirme sürecinde mesul tutun.
 8. Yüksek potansiyele sahip kadınları tespit etmeyi garanti altına alacak sistemler inşa edin.
 9. Kadın hareketlerinin temsilcilerini yetkilendirin.
 10. Yöneticilere, kurumdaki çeşitliliğe yönelik eğitimler verin.

Bunlara ek olarak işe alım uygulamalarının tarafsızlığını denetlemek adına "kör işe alım testleri" yapılmalı ve işe alım kararını verme pozisyonunda olanların önyargılardan muaf olduklarını veya bu önyargılarının farkında olup, onları düzeltmek konusunda eğitimler aldıkları garanti edilmelidir. Ayrıca çalışanlar arasında da önyargı ve basmakalıp inançlara yönelik eğitimler düzenlenmeli, çalışma ortamının azınlıklara karşı negatif tavır alan bir kültürü pekiştirmediğinden emin olunmalıdır.

Elbette yerleşik bir problemle mücadelenin tek yolu kurumların kendi içlerinde yapacakları düzeltmeler olamaz; ancak kurumlara da önemli görevler düşmektedir. Bunun haricinde azınlıkların eşitliğe erişmesini ve yitirdikleri zamanın kazandırılmasını pekiştirecek sivil hareketlere dahil olmak, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve bulunduğumuz kurumlardan değişim beklemek yerine, kendi davranışlarımızı gözden geçirmek ve harekete geçmek önemli olacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Homage to Catalonia (George Orwell)

Homage to Catalonia is George Orwell’s personal account of his experiences and observations fighting in the Spanish Civil War for the POUM militia of the Republican army.

Covering the period between December 1936 and June 1937, Orwell recounts Catalonia’s revolutionary fervor during his training in Barcelona, his boredom on the front lines in Aragon, his involvement in the interfactional May Days conflict back in Barcelona on leave, his getting shot in the throat back on the front lines, and his escape to France after the POUM was declared an illegal organization.

The war was one of the defining events of his political outlook and a significant part of what led him to write in 1946, “Every line of serious work that I have written since 1936 has been  written, directly or indirectly, against totalitarianism and for democratic socialism, as I understand it.”

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺135.00
Homage to Catalonia (George Orwell)
 • Dış Sitelerde Paylaş

Politico

Sonuç

Araştırmalara göre cam tavan kavramını neredeyse her sektörden ve her kademeden kadın algılamakta ve yaşamaktadır. Beşeri sermayenin oldukça önemli olduğu günümüz şartlarında, kadın iş gücü oldukça önemlidir. Bu nedenle bazı kaynaklarda kadın iş gücünden olumlu şekilde yararlanmak için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Böylece aile ve iş dengesini sağlayabilecekleri savunulmaktadır.

Kadınlar; güçlü önsezileri, empati duyguları, kolay iletişim kurma becerileri, uzlaşmaya daha yatkın olmaları ve sabırları ile, iş dünyasında erkeklerden farklı konumdadırlar. Kadınların sahip olduğu bu güçlü yönler üst yönetim kadrolarında kullanılabilecekken, maalesef bu fırsat dünya genelinde birçok kadına verilmemektedir.

Sonuç olarak, cinsiyet ayrımcılığının toplumsal bir sorun olduğu hatırlanmalıdır. Bu nedenle cam tavan sendromunun sadece kurumlardan ya da işletmelerden kaynaklanmadığı, bunun aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğu unutulmamalıdır. Bu denli kapsamlı olan bir sorunda tüm paydaşlar bir araya gelip, siyasi bir eyleme geçilmedikçe, anlamlı bir fayda elde etmek mümkün olmayacaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
45
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 28
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 8
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Grrr... *@$# 3
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Korkutucu! 1
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/03/2024 15:11:41 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10256

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Madde
Görüş
Toplumsal Cinsiyet
Uzay Görevleri
Argüman
Plastik
Element
Akademi
Boyut
Çeviri
Video
Ağız
Moleküler Biyoloji
Elektron
Uzaylı
Hasta
Diş Hekimi
Kertenkele
Anksiyete
Meteor
Normal Doğum
Beslenme Davranışı
Ateş
Hastalık
Fotoğraf
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
"Domates Gribi" Hastalığı Neyin Nesi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Z. N. Özbek, et al. Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir? Kadınlar ve Azınlıklar, Gerekli Yetkinlikte Olmalarına Rağmen Neden Daha Az Terfi Alıyorlar?. (18 Mart 2021). Alındığı Tarih: 2 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10256
Özbek, Z. N., Bakırcı, Ç. M. (2021, March 18). Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir? Kadınlar ve Azınlıklar, Gerekli Yetkinlikte Olmalarına Rağmen Neden Daha Az Terfi Alıyorlar?. Evrim Ağacı. Retrieved March 02, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10256
Z. N. Özbek, et al. “Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir? Kadınlar ve Azınlıklar, Gerekli Yetkinlikte Olmalarına Rağmen Neden Daha Az Terfi Alıyorlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 18 Mar. 2021, https://evrimagaci.org/s/10256.
Özbek, Zübeyde Nur. Bakırcı, Çağrı Mert. “Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir? Kadınlar ve Azınlıklar, Gerekli Yetkinlikte Olmalarına Rağmen Neden Daha Az Terfi Alıyorlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 18, 2021. https://evrimagaci.org/s/10256.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close