Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Semavi Dinler ve Para

Semavi Dinler ve Para CNBC
10 dakika
500
Blog Yazısı

Yunan mitolojisinde kaos evrenin başlangıcını temsil eder. Kaosun bilimsel literatürdeki tanımı ise evrenin düzene girmeden önce içinde bulunduğu herhangi bir biçimden ve düzenden yoksun, karmakarışık halidir.[1] Bu kaotik ortamın kendini akılalmaz düzende tanıdığımız ve doğa yasalarının tıkır tıkır işlediği bir düzene bıraktığı sanılabilir fakat süpornova patlamaları ve kozmosun soğuması kargaşanın hala dominant olduğunun göstergelerinden sadece bazıları. İşte tam da burada termodinamiğin ikinci yasası olan entropi devreye giriyor: evrendeki düzensizlik ya değişmez ya da artar.[2] Bu da basitten karmaşığa doğru bir eğilimimiz olduğunun habercisi.

İnsanlık ilk var olduğunda sosyal olarak daha az kompleks yapılarda yaşamını sürdürüyordu çünkü herkes kendisinin ve yakın çevresinin bakımından sorumluydu. Fakat insan popülasyonu arttıkça ve doğada halihazırda olan kaynaklar- kaynakları kullanma yetisi ve zayıf üretme kapasitesi göz önüne alındığında- bu popülasyonu eskisi gibi doyurmaya yetmeyince çatışmalar ve kavgalar başladı, bu belli toprakları sahiplenmeyi gerektirdi, toprakları ekmek için iş paylaşımı yapıldı (specialization of labor), tarım yapılınca tükettiklerinden fazla üreten insanlar bu artı değeri- Karl Marx ile literatüre geçmiştir- değerlendirmek istedi. Farklı ürünler yetiştiren insanlar takasa başlayarak ihtiyacı olan ürünlerle değiş tokuş yapabilmek için eskiden israf olan veya bozulan artı değere anlam katmış, bu da sistemlerin karmaşıklaşmasına neden olmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

Modern anlamda atıfta bulunulan paranın icadı ile her türlü ticaret işlemi kolaylaşmış ve güç kazanmak veya kaybetmek de o derece kolaylaşmıştır. Zamanla para bastırmak bir güç ve egemenlik simgesi olmuş, bağımsızlığını kazanan devletler ilk önce para bastırmış, krallar bastırdıkları sikkelerin yapıldığı malzemeye göre zenginliklerini göstermiştir. Çoğu kez kendini farklı krallıkların ve otoritelerin hükmü altında gösterse de dinler insanlar tarafından otorite kabul edilmiş, bu da sadece bir araç fonksiyonunda olan paranın konumunu daha çok mevcudiyet konumuna sokmuş, bağlamlarda çatışmalar ortaya çıkmıştır. Evren gibi basitten karmaşıklığa evrilen dinler de para ile ilişkisi nedeniyle uzun yıllardır tartışılan, modern yaşama uygulanmakta zorluk çekilen kavramların başında gelmiştir. Kutsal kitapların para ile ilgili belli başlı uygulamalara nasıl baktığını bilmek, belki de semavi dinlerin ortak bir başka özelliğini daha ortaya çıkardığından ve bugünümüzü şekillendireceğinden epey önemlidir.

Üç Kutsal Din ve Kitapları

Tüm Reklamları Kapat

İnsanlar uzun yüzyıllardır farklı objelere veya varlıklara anlam atfetmiş, paganizm ile başlayan politeizm, şamanizm, animizm ve panteizm gibi çok tanrılı dinler zamanla yerini tek tanrılı dinlere bırakmıştır. Her dinin ve bu dinlerin etkilediği kültürlerin paraya ve materyale verdiği önem yıllar boyu değişmiştir. İlk başta ikinci yasa- evrende düzensizlik ya değişmez ya artar- din konusunda geçerli değil gibi görünse de aslında tek tanrılı dinler kurumsallaştıkça karmaşıklaşmıştır. Bu kaosu anlamak evreni de anlamamızı sağlayacağından tek tanrılı dinlerin para ile olan ilişkisine bakmadan önce kısaca bu dinleri tanıyacağız.

Kronolojik olarak en erken karşımıza çıkan Yahudilik, insanlık tarihinin en eski dinlerinden biri ve monoteizmin de ilk örneği kabul edilir. Yahudiliğin kitabı Tevrat, İbranice İncil'in ilk beş kitabının derlemesi ve inanışa göre Musa peygambere Mısır'da inmiş ve buradan yayılmıştır.[3]

Hristiyanlık ise Nasıralı- günümüzde Filistin sınırlarında- İsa'nın yaşamına ve öğretilerine dayanan ikinci İbrahimi dindir. Hristiyanlığın kitabı İncil (Kitabı Mukaddes), Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah'ı da barındırdığından Yeni Ahit olarak da bilinir.[4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Son din olduğu müjdelenen İslam ise tek tanrı inancına dayanan, Allah'ın elçisi ve peygamberi olduğuna inanılan Muhammed peygamber aracılığıyla 610 yılında Arabistan'ın Mekke şehrinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Müslümanlığın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir.[5]

Bu dinler var olduğu zaman boyunca sosyal karmaşıklığa neden olmuş, her din de er ya da geç kendini bir devlette icra etme imkanı bulmuştur. Bu nedenle sosyal kompleksitenin bir unsuru olan para ili din ilişkisini basit bir şekilde anlamlandıramıyor ve açıklayamıyoruz. O yüzden bu sistemi oluşturan dinamikleri tek tek ele alacağız. Bu kaotik dinamiklerden ilki faiz konusu. Faiz dışında da bu dinlerin vergi, sosyal devlet ve yardımlar ve son olarak da borç hukuklarına bakacağız.

Faiz

Faiz banka ve benzeri bir yere ya da kimseye belli bir süre işletilmek üzere ödünç verilen paranın kullanıma karşılık olarak alınan kar; başkasının parasını belli bir süre kullanmak, işletmek için ödenen para olarak tanımlanır. Üç İbrahimi din de incelendiğinde paraya karşı takındıkları tavır ile ilgili ilk olarak faizin ve haksız kazancın belli koşullarla yasaklandığı görülecektir.

Yahudilikte faiz iki Yahudi arasındaki alışverişler için yasaktır fakat Yahudi olmayan birine faiz kesilebilir. Bunun temel nedeni Torah'da belirtildiği üzere Yahudilerin uzun süre vatansız olması, başka ulusların boyunduruğu altında yaşamaları ve geçimlerini onlarla para alışverişi dışında başka bir yolla kazanamamalarıdır.[6] Özellikle Avrupa'da yaşayan Yahudiler, Orta Çağ'da Katolik kilisesi ve loncalar tarafından çoğu meslekten dışlanmış, bu da onları tefecilik (yüksek faiz ile iş yapma) ve vergi tahsilatı yapmaya itmiştir.[7] Alacaklılar ve borçlular arasındaki gerilimler, hali hazırda bulunan ekonomik, kültürel, sosyal ve politik durumları etkileyerek Yahudilerin daha da marjinalleştirmelerine neden olmuştur. Örneğin Dostoyevski'nin ünlü romanı Suç ve Ceza'da başkarakter Raskolnikov'un öldürdüğü kadın Yahudi bir tefecidir. Dostoyevski bu kadını öyle istenmeyen ve başa bela şeklinde nitelemiştir ki akıllara tüm zengin Yahudilerin öyle olduğu gelir.

Tüm Reklamları Kapat

Eski Ahit olarak nitelendirilen Tevrat'ta fakir bir kişiden yüksek faizle borç almanın o kişiyi sömürmek olduğu söylenirken Yeni Ahit'te de "kardeş"e borç verirken faiz alınması yasaklanır fakat kardeşin gerçek bir kardeşin mi, bir İsrailli kardeşin mi yoksa herhangi bir insanın mı bahsedildiği hala net anlaşılamamıştır. Aynı zamanda Hristiyanlık boç vermeyi değil, karşılık beklemden ihtiyacı olanlara yardım etmeyi vurgulamıştır, inananları günahkarlardan ayıran budur (Luke 6:34-36N NIV).[8]

İslam'da faiz her koşulda yasaklanmıştır. İslam'da ödünç verme veya alma, tarafların kar elde etmesi amacıyla değil, başkalarına yardım etmeyi sağlayan sosyal devinimler olarak görülür. Borç verilen paradan veya maldan faiz alınması ödünç alan kimseler için büyük bir yük olduğundan ve yardım amacı taşımadığından helal sayılmaz hatta bunun için Kur'an'ın ayetlerine uymak isteyen yatırımcılar için İslami bankacılık yapılmaya başlanmıştır.[9] Türkiye'de bulunan faizsiz kredi veren İslami bankacılık örneklerinden bazıları Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Türkiye Finans'tır. Katılım bankacılık olarak da adlandırılan bu bankalar, müşterilerden toplanan fonları şirketlerin çeşitli projelerine yatırım amacı ile kullanır ve bu projelerden elde edilen kar veya zarar payı vade sonunda müşterilere bölüştürülür.[10] Bu sistem bir nevi faize alternatif sağlamaktadır.

Sosyal Devlet ve Yardımlar

Yahudilikte tzedakah (İbranice doğrulu, adalet, adillik) kavramı, manevi bir yaşam sürmenin, doğru ve adil olanı yapma düşüncesini karşılar. Gönüllü yapılan hayırseverlikten farklı olarak kişinin maddi imkanlarından bağımsız yerine getirilmesi gereken dini bir yükümlülüktür. Tzedakah'ın etki alanı o kadar güçlüdür ki olumsuz bir cennet hükmünü etkileyebilecek üç ana eylemden biri kabul edilir. Genelde gelirin miktarı önemsenmeksizin %10'u ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Aynı zamanda özel günlerde de Tzedakah'ın farklı formları uygulanır.[11]

Tüm Reklamları Kapat

Hristiyanlıkta hayırseverlik, sevginin en yüksek biçimi olup kişinin hem kendi cinslerine koşulsuz sevgi duymasına hem de Tanrı ile insan arasındaki karşılıklı sevgiyi ifade etmek için kullanılır.[12]

İslam'da yardımlaşma, öncelikli olarak zekat ibadetinden yürütülür. Zekat sözlükte artma, çoğalma, arıtma, övgü ve bereket gibi anlamlara gelmektedir. Belli başlı zenginlik koşullarını sağlayan Müslümanlar, temel ihtiyaçları dışında kalan artıcı mallarından yılda bir kez %2.5 oranında Kur'an'ın öngördüğü yerlere karşılıksız olarak zekat niyeti ile verirler. Zekat İslam dininin üzerinde inşa edildiği beş esastan biridir ve toplumun sınıfları arasında bir dayanışma köprüsü kurar. Aynı zamanda İslam devleti ilk kurulduğunda devletin yerine getirmesi gereken sosyal devlet yükümlülüklerini bireyleri birbirine yardım etme konusunda teşvik ederek yerine getirmiştir. Bunun dışında sadaka da karşılıksız verilir ve dayanışmayı arttırır.[13]

Vergi

Verginin ortaya çıkışının toplumsal hayatla başladığı söylenebilir ve en küçük topluluk olan ailenin, klan, kabile, aşiret, şehir, devlet ve müstakil devletler şeklinde gelişim sürecinde vergi de sistemleşmiştir. Erken dönemde kişilelerin inandıkları varlıklara veya yöneticiye kendi istekleri ile sundukları ürünler verginin ilk örneklerini teşkil etmiştir. Bunların yetersiz görülmesinden sonra ise gönüllülük esası ortadan kaldırılarak vergi tahsilatı bir zorunluluk haline gelmiştir.[14]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
ENERJİ AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10 DENEME SINAVI

(12.SINIF 1.DÖNEM KONULARINI İÇERİR.)

Devamını Göster
₺154.00
ENERJİ AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10 DENEME SINAVI

Yahudi tarihinde vergier tarih boyunca ayırıcı bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Antik zamanlarda Kral Solomon'un hükümdarlığının ikiye bölünmesinde, halkın üstüne ağır vergiler koyması ve oğlu Rehoboam tacını giydiğinde daha ağır vergilerin haberini vermesi, 10 kabilenin ayrılmasına yol açmıştır.[15]

Her ne kadar yüksek oranda vergi ödemeyi kimse istemese de devletlerin sürdürülebilirliği için vergi alınması kaçınılmazdır. Torah'da vergi kaçakçılarının halkı soyduğundan ve ortak hırsız olduğundan bahsedilir (Talmud, Bava Batra 35b ve 88b.). Yahudiler yüzyıllarca farklı devletlerin etkisi altında yaşadıklarından çok farklı vergi sistemlerine tabi tutulsalar da Yahudilerin kendi arasında vergi olarak adlandırmadığı fakat yönetenlere bağışladığı birçok tür fon olmuştur. Bunlardan bazıları kendilerini kiliseye ve dine adamış keşişlere verdikleri Terumah; yıllık %10 oranında verdikleri toprak vergisi Ma'aser; hasattan fakirler için geriye bırakılan Leket, Shikchah ve Peah; 20 yaşından büyük her Yahudi erkeğin tapınak hazine bağışladığı Machatzit Hashekeldir.[15]

İncil, Hristiyanlara vergilerini ödemelerini emreder. Modern dünyada da yıllık gelir üstünden hesaplanan inanç vergisi yaygın durumda. Almanya, Avusturya, Danimarka gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde halktan herhangi bir dini kuruma üye olma durumunda zorunlu olarak inanç veya kilise vergisi alınıyor.[16]

İslam dininde de vergiler çok çeşitli. Günümüzde devlet hazinesi, ilk İslam devletinde beytülmal olarak adlandırılan devletin yürütme gücünü belirleyen yere türlü vergiler veriyordu. Muhammed peygamber yöneticilerin ve alınan vergilerin temel vasfının halka hizmet olduğunu vurgulayarak halka yük olmayacak, adaletli bir vergi sistemini kabul ettirmiştir. İslam devletinde vergi muhatapları müslim ve gayrimüslimler olarak ikiye ayrılmış, iki gruba da farz kılınan vergi türleri ve oranları farklılaşmıştır.[17]

Müslümanlara dair ilk vergi, ikinci bölümde bahsedilen zekattır. Zekat, Müslüman bir kişinin Müslüman bir devlete ödediği vergi olarak da adlanırılabilir. Zekatın bir çeşidi olan öşür (çoğulu aşar) vergisi toprak mahsullerinden ticareti yapılabilen mallardan 1/10 oranında alınır.[17]

Cizye sabit bir vergi niteliğinde olup gayrimüslimlerden İslam devletinde yaşamaları karşılığında alınır. Haraç ise gayrimüslimlerin topraktan elde ettikleri mahsullerden toprağın bulunduğu yere, kalitesine ve elde edilen ürüne göre değişen bir oranda alınır. Bunun dışında gümrük, ganimet, veraset ve olağanüstü vergiler gibi birçok ayrı türde vergi gayrimüslimlerden kesilmektedir.[17]

Borç Hukuku

Borç ve faiz konuları Yahudilikte epey tartışmalıdır. Teminatlı borçlanma olarak da bilinen faiz kesmenin sömürü olduğu belirtilir. Levililer kitabında fakir olanın maddi bağımsızlığını kazanması adına borç alması teşvik edilir fakat borç verenlerin faiz uygulamasını yasaklar. Çıkış ve Tasniye kitaplarına göre ise faizin Yahudi olmayanlara uygulanmasında sakınca yoktur.[18]

İncil her türlü borca karşı kesin bir hüküm vermemekle beraber inananları borca girmemenin erdemi hakkında uyarır fakat borç almayı yasaklamaz. İncil'de borç verenlerin borçlulara karşı sert davranışlarını yerici ifadelere yer verilmektedir ama borçlu suçlanmamaktadır. Borç verilen paradan veya maldan adil bir faiz oranı almak İncil'de birkaç yerde bahsedilmiştir (Matta 25:27). Fakat fakire borç verenin ondan faiz istememesi de övgü dizilecek bir merhamet yetkinliği olarak kabul edilirdi. Kısacası İncil borç vermeyi ne yasaklar ne de hoş görür.[19]

İslam'da yardımlaşmanın bir türü sayılan borç alıp verme, nakit veya ölçülebilen ve tartılabilen eşyaların geçici bir süreliğine ve geri ödenmek üzere başkalarına verilmesidir. Kişi borçlarına karşı şahsıyla değil de malıyla borçludur, bu da günümüzdeki ipotek sistemi (bir alacağın, teminat gösterilerek güvencelenmesi) ile paraleldir. Yerleşik kurallar ve ölçüler borcun nerede ve nasıl ödeneceği konularını belirler.[20]

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Kapital (Marx) kitabının temel konusu olan meta kavramı, ticari amaçla üretilmiş alınır satılır mal, insanlar ve insanların oluşturduğu sistemler farklılaştıkça ona paralel bir şekilde form değiştirmiş ve sosyal dinamiklerden payını almıştır. Paranın entropisi özellikle radikal sistemler olan dinler ile düzensizliğe doğru evrilmiş, paganizmden semavi dinlere, evrenin düzensizliği arttıkça paranın dinlerle olan ilişkisi de komplikeleşmiştir. Semavi dinlerin para konseptine bakış açısını bilmek ve pratiklerine bakmak entropinin burdaki varlığını gözlemlemek olacağından evren tarihi için çok önemlidir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
1
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu blog yazısıyla ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/03/2023 19:51:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13054

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Aktop. Semavi Dinler ve Para. (18 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 21 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13054
Aktop, A. (2022, October 18). Semavi Dinler ve Para. Evrim Ağacı. Retrieved March 21, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13054
A. Aktop. “Semavi Dinler ve Para.” Edited by . Evrim Ağacı, 18 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13054.
Aktop, Avjin. “Semavi Dinler ve Para.” Edited by . Evrim Ağacı, October 18, 2022. https://evrimagaci.org/s/13054.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.