Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bilimsel Bir Bakış İle Uluslararası İlişkiler

Bilimsel Bir Bakış İle Uluslararası İlişkiler Wikipedia
6 dakika
10,786
 • Siyaset Felsefesi
 • Uluslararası İlişkiler Teorisi

Ülkemizde, Uluslararası İlişkiler alanının ne olduğu konusunda büyük bilgi eksikleri ve hatalar vardır. Öyle ki, bu mesleğin erbablarının ne iş yaptığı ve ne tarz bir uzmanlıkları olduğu bile tam olarak bilinmemektedir. Birçokları, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının, ülkemizin Dış İşleri Bakanlığı’nda çalıştığını düşünür; halbuki bu bölümün mezunlarının birçoğu özel sektörde kendilerine yer bulur. Birçok üniversite adayı, bu bölümü genellikle ismin çekiciliğinden ötürü, bilinçsiz bir şekilde seçmektedir.

Dolayısıyla bu yazı, Uluslararası İlişkiler'in ne olduğu ve tarihsel olarak ne gibi konularla ilgilendiğine kısa bir giriş yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Uluslararası İlişkiler Nedir?

Uluslararası İlişkiler, en genel tanımıyla, "aktörlerin aktörler ile olan ilişkilerini" inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Aktörler, uluslararası arenadaki ilişki uzmanlarının incelediği her türlü yapıdır. Aktör tanımı, geçmişten günümüze genel literatürde “devletler” olarak tanımlanmıştır. Ancak aktörleri bireylere indirgeyen uluslararası ilişkiler teorileri de mevcuttur.

Uluslararası ilişkiler, insanlar arası ilişkilerin üst boyutu gibi geliyor olabilir. Dolayısıyla doğuştan gelen bir yetenek gibi bu ilişkileri anlayabileceğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Halbuki uluslararası ilişkiler bilimi, uluslararası arenadaki ilişkileri incelerken çeşitli bilimlerden ve bu bilimler çervesinde geliştirilen çok sayıda teoriden yararlanır. Özellikle siyaset bilimi, siyaset felsefesi, iktisat, psikoloji ve sosyoloji gibi bilimler bunların başında gelir. 

Tüm Reklamları Kapat

Disiplinin Kısa Bir Tarihi

İnsanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması (Kadeş Antlaşması)
İnsanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması (Kadeş Antlaşması)
İzler ve Yansımalar

Uluslararası ilişkilerin keskin bir başlangıcı bulunmamaktadır. Ancak insanlar tarafından geliştirilen devlet yapıları arasındaki ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280), uluslararası ilişkilerin de başlangıcı olarak sayılabilir. Bu başlangıç, elbette ki oldukça ilkel bir başlangıç olarak görülmelidir.

Gerçek manada devletler arası politik ilişkileri, Yunan site devletlerinde görmekteyiz. Bilimin ateşini yakan Yunanlar, temel uluslararası ilişkiler teorisi olan Realizm’in de öncüsü olmuştur (Thucydides-Pelopenessian Savaşı). Ancak bu dönemde de devletler birbirlerinden kopuk ve kapalıydı. Hatta Yunan, Pers, Mezopotamya, Roma, Çin ve Hint uygarlıklarının bu devirdeki genel olarak hepsi uygar-barbar anlayışına sahipti. Hatta her bir devlet birbirine öylesine kapalıydı ki, hepsi kendi dışındaki toplumları "barbar" görürdü. Bu devirden sonra Yunanlar her ne kadar bilim ve felsefenin ateşini yakmış olsa da, tek tanrılı dinlerin yayılmasının göreceli bir sonucu olan Ortaçağ ile bilim ve özgür düşünce tekrardan uykuya dalmıştır. Devletler ve krallar, din ile Papa tarafından yönetilmiş, bunun sonucunda ise doğal olarak devletlerin kapalı olmasından dolayı uluslararası ilişkiler anlayışından bahsetmemiz güçleşmiştir. Ortaçağ, sadece bilime ve özgür düşünceye değil, modernleşmemiş uluslararası ilişkiler disiplinine de darbe vurmuştur.

Thomas Aquinas (Ortaçağ'da akıl ve dini barıştırmaya çalışan kişi)
Thomas Aquinas (Ortaçağ'da akıl ve dini barıştırmaya çalışan kişi)
Encyclopedia Britannica
Westphalia Barışı (24 Ekim 1648)
Westphalia Barışı (24 Ekim 1648)
History Today

Ortaçağ’dan sonra gelişen dönemi çok dikkatli bir şekilde incelemeden önce, büyük bir önemle bu devri bitirenin ne olduğuna bakmak gerekir. Bu devrin biteceğini ilk olarak "Erken Reform Dönemi'nde" anlıyoruz. Ortaçağ'a aydınlanmayı getiren şüphesiz ki kilisedeki din adamları olmuştur (12. ve 13. Yüzyıl Thomas Aquinos ve Fransisken Skolastikler). Bunun sebebi ise onların okuma yazma bilgisi ve halka yasak olan bilgilere erişmeleriydi. Antik Yunan bilimini ve felsefesini kabul eden, çeviren ve geliştiren Müslüman imparatorlukları'nın Avrupa’ya kadar ilerlemesi ve kısa sürede oradaki Avrupalı toplumları Antik Yunan ve diğer Arap toplumların keşifleriyle tanışmaları, bu bilgilerin Latinceye çevrilmesiyle Avrupalılar'ın aydınlanmasına vesile oldu. Bu bilgilere ulaşan din adamları, aydınlanmayı getiren oldu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu aydınlanma 15. ve 16. Yüzyıllarda başladı. Aydınlanmanın etkisinin bir sonucu olaraksa "30 Yıl Savaşları" yaşandı. Avrupa’nın gördüğü en yıkıcı savaşlardan biri olarak kabul edilen bu savaş sonucunda imzalanan barış antlaşması, uluslararası ilişkiler alanından çok önemlidir. Vestfalya Barışı dediğimiz bu barış, Avrupa devletlerinde yepyeni bir düzen kurmuştur. 1648 yılında imzalanan bu antlaşma; kilise ve devletin arasındaki bağı koparmıştır. Bu antlaşmanın getirdiği Vestfalyan Devletler Düzeni denilen sistemin modern dünya siyaseti için önemi, herhangi bir üst otoriteyi kabul etmemesidir. Bu da uluslararası arenada anarşik bir ortamın doğmasına neden olup, aktörlerin ilişkileri de çıkar ve güce dayalı olmuştur. Bu ise bariz bir şekilde günümüz modern devlet anlayışıdır. Bu nedenle, bu tür bir devlet anlayışı olmasaydı, “modern uluslararası ilişkiler” doğmazdı diyebiliriz.

Jean Jacques Rousseau
Jean Jacques Rousseau
Musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency
Fransız İhtilali (5 May 1789 – 9 Kas 1799)
Fransız İhtilali (5 May 1789 – 9 Kas 1799)
Cyprus Mail

Vestfalyan düzenin Avrupa’da başlayıp tüm dünyaya yayılmasından sonra yaşanan bir diğer kırılma noktası ise Fransız İhtilali’dir. Büyük oranda ekonomik nedenlerle olgunlaşan Fransız İhtilali, Avrupa’da ulus-devlet anlayışı ve nasyonalizmi (ulusalcılığı) yaymıştır. Fransız İhtilali’ni; aydınlanmanın fazlasıyla yayıldığı Avrupa’da gelişen siyasi fikir akımlarının, bu fikirlerin halka yayılmasıyla birlikte halkın otoriter rejimlere daha fazla boyun eğmeyi reddetmesi olarak tanımlamak mümkündür.

Gerçekten de, 15. Yüzyıl’dan itibaren Avrupa’da siyasi olarak bol miktarda yeni fikir ortaya çıkmıştır. Öncelikle iktisadi bir teori olan Liberalizm’in epistemoloji (bilim felsefesi) dahil tüm düşünsel dünyayı etkilemesi, Realizm’in temel yönetim ve siyaset biliminde kullanılması (Machievelli ve Thomas Hobbes) bunların sonucunda Liberal İngiliz Ampiristlerin (John Locke,David Hume) siyasi düşünceler üzerine yazdıkları yazılar ve bu yazılardan etkilenen Jean Jacques Rousseau gibi düşünürlerin de halkı ihtilale yönelten Toplum Sözleşmesi gibi halk egemenliği teorileri içeren kitap yazması, zincirleme olarak Fransız İhtilali’nin başlamasının ana sebeplerinden bazıları olmuştur.

İhtilalin en temel sebebi ise, Yedi Yıl Savaşları’na katılan Fransa’daki halkın kıtlık çekmesi ve bunun üzerine savaş sebebiyle kralın vergileri ağırlaştırması olmuştur. 1789’da olan bu ihtilal ile kralın egemenliği tamamıyla yıkılmış ve ulus egemenliği temeline dayalı ulus-devlet anlayışı gelmiştir. Elbette ki bu anlayış kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılmış ve sonrasında ulus egemenliğine dayalı yeni devletler kurulmuştur. Bu, tüm dünya düzenini yeniden değiştirmiştir. Krallıklar ve imparatorluklar 20. Yüzyıla kadar bir bir yıkılmış, yerlerine ulus devletler kurulmuştur. Bu zincirleme olaylar da, modern uluslararası ilişkilerin doğmasına sebep olmuştur.

Woodrow Wilson (Uluslararası İlişkiler'in bilimsel bir alan olarak incelenmesini ilk teklif eden ve okulunu ilk kuran kişi)
Woodrow Wilson (Uluslararası İlişkiler'in bilimsel bir alan olarak incelenmesini ilk teklif eden ve okulunu ilk kuran kişi)
historyinanhour

Modern Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkilerin bir bilimsel disiplin olarak incelenmesi ise 20. Yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşından sonra petrolün fazlasıyla değerli kazanmasının sebeplerinden biri, ABD başkanı Woodrow Wilson’un idealizmin temelleri olarak diyebileceğimiz 14 noktayı açıklamasıyla gerçekleşmiştir. Uluslararası barışın korunması için peşpeşe açılan Uluslararası İlişkiler kürsüleri, ileride çıkacak savaşlarda devletlerin birbirlerinin zayıf noktasını araştırmaya dönecek olan strateji merkezlerinin temelleri olmuştur.

Tüm Reklamları Kapat

1930’larda başlayan İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tekrardan Realizm yükselişe geçmiş ve Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği gibi devlet-üstü aktörlerin de yükselişine de ön ayak olmuştur.

Soğuk Savaş döneminde ise Uluslararası İlişkiler disiplininde özellikle farklı bilimlerden de yararlanarak çok farklı teori ve çalışma alanları gelişmiştir: Marksizm, Eleştirel Teori, Konstrüktivizm ve daha birçokları buna örnek sayılabilir. 

Günümüzde Uluslararası İlişkiler çalışmalarının merkezinde, Soğuk Savaş'ın bitmesi ve "ikinci milenyum"un (2000'li yılların) başlaması ile birlikte yükselişe geçen küreselleşme ve dünya genelinde görülen liberal ekonomi anlayışı bulunmaktadır.

Sonuç

Sosyal bilimler, diğer bilimsel disiplinler arasında genellikle dışlanmaktadır. Halbuki devletler ve devlet-üstü aktörleri inceleyen Uluslararası İlişkiler, sosyal bilimlerin ışığında bilimsel bir perspektiften incelenebilmektedir. Bu da, içinde yaşadığımız modern sistemlerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızı mümkün kılabilir. 

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
18
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Umut Verici! 5
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Güldürdü 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Şaban Kardaş, et al. (2016). Uluslararası İlişkilere Giriş. ISBN: 978-605-5383-80-0. Yayınevi: Küre Yayınları.
 • Bertrand Russell. (2017). Batı Felsefesi Tarihi. ISBN: 978-605-171-300-7. Yayınevi: Alfa.
 • Fahir Armaoğlu. (2017). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. ISBN: 978-605-08-1413-2. Yayınevi: Timaş Yayınları.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/03/2023 13:28:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7330

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Fare
Deniz
Yapay Zeka
Eşeyli Üreme
Skeptisizm
Metal
Homo Sapiens
Kimya Tarihi
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Charles Darwin
Hafıza
Koruma
Böcek
Köpek
Kan Hastalıkları
Uyku
Toplumsal Cinsiyet
Hominid
Karanlık Enerji
Dışkı
Elementler
Şeker
Coğrafya
Aşılar
Kurt
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
O. K. Kahraman, et al. Bilimsel Bir Bakış İle Uluslararası İlişkiler. (6 Ağustos 2018). Alındığı Tarih: 29 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7330
Kahraman, O. K., Bakırcı, Ç. M. (2018, August 06). Bilimsel Bir Bakış İle Uluslararası İlişkiler. Evrim Ağacı. Retrieved March 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7330
O. K. Kahraman, et al. “Bilimsel Bir Bakış İle Uluslararası İlişkiler.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 06 Aug. 2018, https://evrimagaci.org/s/7330.
Kahraman, Orhun Kaan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Bilimsel Bir Bakış İle Uluslararası İlişkiler.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 06, 2018. https://evrimagaci.org/s/7330.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.