Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?

Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?
6 dakika
5,945
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

24 Mayıs 2020 itibarıyla, SARS-CoV-2'nin neden olduğu koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, dünya çapında 5 milyondan fazla insanı etkiledi. SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastaların çoğunda, virüs ile temastan 2-14 gün sonra ortaya çıkabilecek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlarla hafif ila şiddetli solunum yolu hastalığı olduğu bildirilmiştir.

Bununla birlikte, pozitif bir RT-PCR (Real Time-PCR/Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi ile teşhis edilen, ancak asemptomatik veya minimal semptomatik olan başka hastalar da vardır. Artan sayıda kanıt, asemptomatik (belirti göstermeyen) bireylerin virüsü etkili bir şekilde yayabildiğini ve SARS-CoV-2'nin bu sessiz yayıcılarının ortaya çıkmasının salgının kontrolünde zorluklara neden olduğunu göstermiştir.

Bununla birlikte, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan asemptomatik bireylerin klinik özellikleri ve immün yanıtları iyi tanımlanmamış ve bu sebeple hakkındaki anlayışımız sınırlıdır. Bu çalışmada, 37 asemptomatik bireyde epidemiyolojik ve klinik özellikleri, virüs seviyeleri ve immün yanıtları tanımlanmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırılan 37 Asemptomatik Hastanın Özellikleri

Demografik Özellikleri

6 Şubat 2020'de Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yakın temasların yönetimi için COVID-19 Önleme ve Kontrol Planını (4. baskı) güncelledi ve asemptomatik bireylerin tanımlanmasının ve karantinaya alınmasının önemini vurguladı. Daha sonra, asemptomatik bireyleri tanımlamak için Wanzhou Bölgesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), karantina altındaki 2,088 yakın temas için kapsamlı RT-PCR taraması gerçekleştirdi.

RT-PCR sonuçları pozitif olan bireyler, daha sonra yerel CDC tarafından yapılan nokta yaygınlık araştırmaları ve klinisyenler tarafından bildirilen semptom değerlendirmeleri ile tarandı. Bunlardan 60 kişi, yerel CDC kayıtlarına göre önceki 14 günde hiçbir semptom göstermedi ve merkezi izolasyon için hükümet tarafından belirlenmiş bir hastaneye transfer edildi.

Başvuru sırasında 17 kişi, klinisyenler tarafından bildirilen semptom değerlendirmelerine dayanarak hafif veya atipik semptomlar gösterdikleri için dışlandı; başvurudan 4-17 gün sonra semptom gelişen altı kişi de yine çalışma dışı bırakıldı.

Son olarak, pozitif nükleik asit test sonucu pozitif olan ancak önceki 14 günde ve hastanedeki yatışı sırasında herhangi bir klinik semptomu bulunmayan birey olarak tanımlanan 37 asemptomatik vaka ise çalışmaya dahil edildi. SARC-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış toplam 178 hasta, 10 Nisan 2020'den önce Wanzhou Bölgesi’nde tanımlanmış ve CDC sürveyans (gözetim) sistemleri tarafından takip edildi.

Tüm Reklamları Kapat

Antikor tespiti ve sitokin ölçümleri için, asemptomatik bireylerle karşılaştırmak için 37 cinsiyet, yaş, frekans ve komorbidite uyumlu hafif semptomatik hasta seçildi. Aynı zamanda Wanzhou Bölgesi'nden SARS-CoV-2 için negatif RT-PCR sonuçları olan 37 cinsiyet, yaş ve frekans açısından eşleştirilmiş kontrol bireyleri de sitokinlerin karşılaştırılması amacıyla seçildi.

Asemptomatik 37 kişinin ortalama yaş verisi 41 (8-75 yaş) ve bunların 22'si kadındı. Yirmi sekiz kişinin RT-PCR ile teyit edilmiş COVID-19 hastası ile doğrulanmış bir temas öyküsü vardı ve dokuzu Wuhan sakiniydi veya enfeksiyonun başlangıcından önce Wuhan'a seyahat öyküsü vardı.

Radyolojik ve Laboratuvar Bulguları

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun COVID-19 Tedavi Kılavuzuna (5. baskı) göre, olası hastalık ilerlemesini izlemek için kabul üzerine tam kan sayımı, kan biyokimyası, pıhtılaşma fonksiyonu, karaciğer ve böbrek fonksiyonu ve enfeksiyon biyobelirteçleri ölçüldü.

Asemptomatik 37 kişiden üçünde lenfopeni (lenfosit/beyaz kan hücresi düşüklüğü), birinde trombositopeni (kanın pıhtılaşmasını önleyen kan hücresi/platelet düşüklüğü) vardı. 6 bireyde yüksek Alanin Aminotransferaz ve 11 hastada artmış C-Reaktif Protein seviyeleri vardı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Nature

Başvuru üzerine, Toraks BT (bilgisayarlı göğüs tomografisi) taramaları 16 bireyde (16/37, %43.2) herhangi bir anormallik göstermez iken; 11 asemptomatik bireyde (11/37, % 29,7) fokal zemin cam opasiteleri (akciğerde buzlu cam görünümü) ve 10 kişide (10/37, % 27,0) şerit gölgeler ve/veya yaygın konsolidasyon (alveollerde hava boşluklarının yerini püy, sıvı veya hücrelerin alması) gösterdi. Alveollerin iltihaplanması ve şişmesi durumunda çekilen akciğer grafilerinde buzlu cam görüntüsü şeklinde anomaliler olur. Alveollerin iltihaplanmasına neden olan birçok faktör ve hastalık vardır.

5 kişi hastaneye başvurduktan sonraki 5 gün içinde göğüs BT'de fokal zemin cam opasiteleri veya şerit gölgeler geliştirdi. Kritik semptomatik hastalarda görülen tipik değişiklikler olan plevral efüzyon (akciğerde su toplanması), hava bronkogram (bronşlarda dallanan tübüler patolojik görünüm) belirtisi veya genişlemiş lenf nodu yoktu. Asemptomatik bireylerin % 66.7'sinde (14/21) bir akciğer lobunda sınırlı anormal radyolojik bulgu saptanırken, her iki akciğerde % 33.3'ünde (7/21) anormallik vardı.

Virolojik Sonuçlar

37 asemptomatik bireyin tümü ve 37 semptomatik hasta için ilk pozitif nazofaringeal sürüntülerin (burun ve yutaktan alınan sürüntüler) RT-PCR döngü eşiği (Ct) değerleri karşılaştırıldı.

Asemptomatik bireylerde birinci ile son pozitif nazofaringeal sürüntü aralığı olarak tanımlanan viral bulaşmanın ortalama süresi 19 gün idi (IQR, 15-26 gün). Bu sonuç, asemptomatik bireylerin beklenenden daha uzun süre virüsü yaydığının göstergesiydi. Viral bulaşmada gözlenen en kısa süre 6 gün iken, en uzun süre 45 gün idi. Hafif semptomları olan hastalarda ortalama viral bulaşma süresi 14 gün (IQR, 9-22 gün) idi.

Nature

Asemptomatik grubun viral bulaşma süresi, semptomatik gruba göre anlamlı olarak daha uzundu (log-sırası P = 0.028). Bununla birlikte, ölçülebilir virüs bulaşması viral enfektivite ile eşit değildir ve kültüre edilebilir virüs ile ilişkili olan solunum SARS-CoV-2 viral yükünü belirlemek için daha fazla değerlendirme gereklidir.

Asemptomatik Bireylerde Virüse Özgü IgG ve IgM Seviyeleri

SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı akut antikor tepkisini araştırmak için, asemptomatik ve semptomatik bireylerin serum örneklerinde virüse özgü IgG (immunoglobülin G) ve IgM (immunoglobülin M) ölçüldü. Virüs ve bakteri enfeksiyonlarına karşı tüm vücut sıvılarında bulunarak koruma sağlayan ana antikor türü IgG’dir ve vücut yeni bir iltihap odağı ile karşı karşıya kaldığında ise ilk olarak antikor IgM’yi üretir.

Tüm Reklamları Kapat

Asemptomatik grupta % 81.1 (30/37) IgG için pozitif test edildi ve semptomatik grubun %83.8'i (31/37) maruziyetten yaklaşık 3-4 hafta sonra IgG için pozitif test edildi. Ayrıca, asemptomatik grubun %62.2'si (23/37) IgM için pozitifken, semptomatik grubun %78.4'ü (29/37) IgM pozitifti.

Nature

İlginç bir şekilde, semptomatik gruptaki IgG seviyeleri, akut fazda (viral RNA'nın bir solunum örneğinde bulunabileceği dönem) anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca erken aspirasyon aşamasında (hastaneden taburcu olduktan 8 hafta sonra) 37 asemptomatik birey ve 37 semptomatik hasta takip edildi ve semptomatik gruptaki IgG seviyeleri hâlâ erken iyileşme evresindeki asemptomatik gruptakinden anlamlı derecede yüksekti.

Şaşırtıcı bir şekilde, asemptomatik grubun %93.3'ünde (28/30) ve semptomatik grubun %96.8'inde (30/31) IgG seviyeleri erken iyileşme evresinde düşmüştü. Asemptomatik grupta ortalama azalma yüzdesi IgG düzeyleri için % 71.1 (dağılım,% 32.8-88.8) iken, semptomatik grupta ortalama azalma yüzdesi %76.2 (dağılım,% 10.9-96.2) idi.

Tüm Reklamları Kapat

Asemptomatik Bireylerde Sitokinler

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili bağışıklık tepkilerini daha da açıklamak için, asemptomatik ve semptomatik gruplar arasında serum sitokinleri ve kemokin düzeyleri karşılaştırıldı. Semptomatik grupta, asemptomatik gruba göre 18 pro- ve anti-enflamatuar sitokin konsantrasyonlarında artış gözlendi.

Bunlardan, tümör nekroz faktörüne bağlı apopitozu indükleyen ligand (TRAIL), makrofaj koloni uyarıcı faktör (M-CSF), büyüme düzenlenmiş onkogen-α (GRO-α), granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) ve interlökin 6 (IL-6) en önemli değişiklikleri gösterdi. Ayrıca, sitokinler asemptomatik grupta ve 37 sağlıklı kontrolde analiz edildi. 32 sitokin plazma seviyesi, sağlıklı kontroller ile asemptomatik bireyler arasında benzerdi.

Nature

Asemptomatik olarak anlamlı düzeyde daha yüksek kök hücre faktörü (SCF), IL-13, IL-12 p40 ve lösemi inhibitör faktörü (LIF) bulundu. Topluca, veriler asemptomatik bireylerin düşük dolaşımdaki sitokin ve kemokin konsantrasyonları ile karakterize edilen azalmış bir enflamatuar yanıta sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu çalışmaya benzer ve enfeksiyona karşı oluşturulan immün yanıtı araştıran bir diğer çalışmada da, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan iyileşen bireylerin yüksek oranda IgG seviyelerinin ve nötralize edici antikorların, enfeksiyondan 2-3 ay sonra azalmaya başladığı gözlemlenmiştir. COVID-19'lu 8 iyileşmiş hastada nötralize edici antikor titrelerinin dinamiklerinin başka bir analizinde, 4 hasta hastalık başlamasından yaklaşık 6-7 hafta sonra azalmış nötralize edici antikorlar göstermiştir. Bir matematiksel model, ayrıca SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kısa bir bağışıklık süresi önermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu veriler, COVID-19 “bağışıklık pasaportları” kullanmanın risklerini gösterebilir ve sosyal uzaklaşma, hijyen, yüksek riskli grupların izolasyonu ve yaygın testler de dahil olmak üzere halk sağlığı müdahalelerinin uzamasını destekleyebilir.

Antikor aracılı bağışıklık süresini belirlemek için daha semptomatik ve asemptomatik bireyleri profilleyen ek uzunlamasına serolojik çalışmalara acilen ihtiyaç vardır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
11
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Medicine | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/07/2024 15:42:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8911

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Güç
Afrika
Makine
İnsanın Evrimi
Roma
Diş Sorunları
Sivrisinek
Evrimleşme
Asteroid
Covid-19
Mavi
Felsefe
Dilbilim
Sahtebilim
Kara Delik
Kanser
Karanlık Enerji
İmmünoloji
Bilişsel
Damar
Ölümden Sonra Yaşam
Astrobiyoloji
Paleontoloji
Büyük Patlama
Radyo
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Q. Long, et al. Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?. (20 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 17 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8911
Long, Q., Özcan, S., Bakırcı, Ç. M. (2020, June 20). Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?. Evrim Ağacı. Retrieved July 17, 2024. from https://evrimagaci.org/s/8911
Q. Long, et al. “Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Sinem Özcan, Evrim Ağacı, 20 Jun. 2020, https://evrimagaci.org/s/8911.
Long, Quan-Xin. Özcan, Sinem. Bakırcı, Çağrı Mert. “Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Sinem Özcan. Evrim Ağacı, June 20, 2020. https://evrimagaci.org/s/8911.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close