Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?

Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonları: Sessiz Taşıyıcılar, Klinik ve İmmünolojik Olarak Semptomlu Hastalardan Nasıl Farklılık Gösteriyor?
6 dakika
6,274
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

24 Mayıs 2020 itibarıyla, SARS-CoV-2'nin neden olduğu koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, dünya çapında 5 milyondan fazla insanı etkiledi. SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastaların çoğunda, virüs ile temastan 2-14 gün sonra ortaya çıkabilecek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlarla hafif ila şiddetli solunum yolu hastalığı olduğu bildirilmiştir.

Bununla birlikte, pozitif bir RT-PCR (Real Time-PCR/Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi ile teşhis edilen, ancak asemptomatik veya minimal semptomatik olan başka hastalar da vardır. Artan sayıda kanıt, asemptomatik (belirti göstermeyen) bireylerin virüsü etkili bir şekilde yayabildiğini ve SARS-CoV-2'nin bu sessiz yayıcılarının ortaya çıkmasının salgının kontrolünde zorluklara neden olduğunu göstermiştir.

Bu Reklamı Kapat

Bununla birlikte, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan asemptomatik bireylerin klinik özellikleri ve immün yanıtları iyi tanımlanmamış ve bu sebeple hakkındaki anlayışımız sınırlıdır. Bu çalışmada, 37 asemptomatik bireyde epidemiyolojik ve klinik özellikleri, virüs seviyeleri ve immün yanıtları tanımlanmıştır.

Araştırılan 37 Asemptomatik Hastanın Özellikleri

Demografik Özellikleri

6 Şubat 2020'de Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yakın temasların yönetimi için COVID-19 Önleme ve Kontrol Planını (4. baskı) güncelledi ve asemptomatik bireylerin tanımlanmasının ve karantinaya alınmasının önemini vurguladı. Daha sonra, asemptomatik bireyleri tanımlamak için Wanzhou Bölgesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), karantina altındaki 2,088 yakın temas için kapsamlı RT-PCR taraması gerçekleştirdi.

Bu Reklamı Kapat

RT-PCR sonuçları pozitif olan bireyler, daha sonra yerel CDC tarafından yapılan nokta yaygınlık araştırmaları ve klinisyenler tarafından bildirilen semptom değerlendirmeleri ile tarandı. Bunlardan 60 kişi, yerel CDC kayıtlarına göre önceki 14 günde hiçbir semptom göstermedi ve merkezi izolasyon için hükümet tarafından belirlenmiş bir hastaneye transfer edildi.

Başvuru sırasında 17 kişi, klinisyenler tarafından bildirilen semptom değerlendirmelerine dayanarak hafif veya atipik semptomlar gösterdikleri için dışlandı; başvurudan 4-17 gün sonra semptom gelişen altı kişi de yine çalışma dışı bırakıldı.

Son olarak, pozitif nükleik asit test sonucu pozitif olan ancak önceki 14 günde ve hastanedeki yatışı sırasında herhangi bir klinik semptomu bulunmayan birey olarak tanımlanan 37 asemptomatik vaka ise çalışmaya dahil edildi. SARC-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış toplam 178 hasta, 10 Nisan 2020'den önce Wanzhou Bölgesi’nde tanımlanmış ve CDC sürveyans (gözetim) sistemleri tarafından takip edildi.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Antikor tespiti ve sitokin ölçümleri için, asemptomatik bireylerle karşılaştırmak için 37 cinsiyet, yaş, frekans ve komorbidite uyumlu hafif semptomatik hasta seçildi. Aynı zamanda Wanzhou Bölgesi'nden SARS-CoV-2 için negatif RT-PCR sonuçları olan 37 cinsiyet, yaş ve frekans açısından eşleştirilmiş kontrol bireyleri de sitokinlerin karşılaştırılması amacıyla seçildi.

Asemptomatik 37 kişinin ortalama yaş verisi 41 (8-75 yaş) ve bunların 22'si kadındı. Yirmi sekiz kişinin RT-PCR ile teyit edilmiş COVID-19 hastası ile doğrulanmış bir temas öyküsü vardı ve dokuzu Wuhan sakiniydi veya enfeksiyonun başlangıcından önce Wuhan'a seyahat öyküsü vardı.

Radyolojik ve Laboratuvar Bulguları

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun COVID-19 Tedavi Kılavuzuna (5. baskı) göre, olası hastalık ilerlemesini izlemek için kabul üzerine tam kan sayımı, kan biyokimyası, pıhtılaşma fonksiyonu, karaciğer ve böbrek fonksiyonu ve enfeksiyon biyobelirteçleri ölçüldü.

Asemptomatik 37 kişiden üçünde lenfopeni (lenfosit/beyaz kan hücresi düşüklüğü), birinde trombositopeni (kanın pıhtılaşmasını önleyen kan hücresi/platelet düşüklüğü) vardı. 6 bireyde yüksek Alanin Aminotransferaz ve 11 hastada artmış C-Reaktif Protein seviyeleri vardı.

Nature

Başvuru üzerine, Toraks BT (bilgisayarlı göğüs tomografisi) taramaları 16 bireyde (16/37, %43.2) herhangi bir anormallik göstermez iken; 11 asemptomatik bireyde (11/37, % 29,7) fokal zemin cam opasiteleri (akciğerde buzlu cam görünümü) ve 10 kişide (10/37, % 27,0) şerit gölgeler ve/veya yaygın konsolidasyon (alveollerde hava boşluklarının yerini püy, sıvı veya hücrelerin alması) gösterdi. Alveollerin iltihaplanması ve şişmesi durumunda çekilen akciğer grafilerinde buzlu cam görüntüsü şeklinde anomaliler olur. Alveollerin iltihaplanmasına neden olan birçok faktör ve hastalık vardır.

Bu Reklamı Kapat

5 kişi hastaneye başvurduktan sonraki 5 gün içinde göğüs BT'de fokal zemin cam opasiteleri veya şerit gölgeler geliştirdi. Kritik semptomatik hastalarda görülen tipik değişiklikler olan plevral efüzyon (akciğerde su toplanması), hava bronkogram (bronşlarda dallanan tübüler patolojik görünüm) belirtisi veya genişlemiş lenf nodu yoktu. Asemptomatik bireylerin % 66.7'sinde (14/21) bir akciğer lobunda sınırlı anormal radyolojik bulgu saptanırken, her iki akciğerde % 33.3'ünde (7/21) anormallik vardı.

Virolojik Sonuçlar

37 asemptomatik bireyin tümü ve 37 semptomatik hasta için ilk pozitif nazofaringeal sürüntülerin (burun ve yutaktan alınan sürüntüler) RT-PCR döngü eşiği (Ct) değerleri karşılaştırıldı.

Asemptomatik bireylerde birinci ile son pozitif nazofaringeal sürüntü aralığı olarak tanımlanan viral bulaşmanın ortalama süresi 19 gün idi (IQR, 15-26 gün). Bu sonuç, asemptomatik bireylerin beklenenden daha uzun süre virüsü yaydığının göstergesiydi. Viral bulaşmada gözlenen en kısa süre 6 gün iken, en uzun süre 45 gün idi. Hafif semptomları olan hastalarda ortalama viral bulaşma süresi 14 gün (IQR, 9-22 gün) idi.

Nature

Asemptomatik grubun viral bulaşma süresi, semptomatik gruba göre anlamlı olarak daha uzundu (log-sırası P = 0.028). Bununla birlikte, ölçülebilir virüs bulaşması viral enfektivite ile eşit değildir ve kültüre edilebilir virüs ile ilişkili olan solunum SARS-CoV-2 viral yükünü belirlemek için daha fazla değerlendirme gereklidir.

Bu Reklamı Kapat

Asemptomatik Bireylerde Virüse Özgü IgG ve IgM Seviyeleri

SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı akut antikor tepkisini araştırmak için, asemptomatik ve semptomatik bireylerin serum örneklerinde virüse özgü IgG (immunoglobülin G) ve IgM (immunoglobülin M) ölçüldü. Virüs ve bakteri enfeksiyonlarına karşı tüm vücut sıvılarında bulunarak koruma sağlayan ana antikor türü IgG’dir ve vücut yeni bir iltihap odağı ile karşı karşıya kaldığında ise ilk olarak antikor IgM’yi üretir.

Asemptomatik grupta % 81.1 (30/37) IgG için pozitif test edildi ve semptomatik grubun %83.8'i (31/37) maruziyetten yaklaşık 3-4 hafta sonra IgG için pozitif test edildi. Ayrıca, asemptomatik grubun %62.2'si (23/37) IgM için pozitifken, semptomatik grubun %78.4'ü (29/37) IgM pozitifti.

Nature

İlginç bir şekilde, semptomatik gruptaki IgG seviyeleri, akut fazda (viral RNA'nın bir solunum örneğinde bulunabileceği dönem) anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca erken aspirasyon aşamasında (hastaneden taburcu olduktan 8 hafta sonra) 37 asemptomatik birey ve 37 semptomatik hasta takip edildi ve semptomatik gruptaki IgG seviyeleri hâlâ erken iyileşme evresindeki asemptomatik gruptakinden anlamlı derecede yüksekti.

Şaşırtıcı bir şekilde, asemptomatik grubun %93.3'ünde (28/30) ve semptomatik grubun %96.8'inde (30/31) IgG seviyeleri erken iyileşme evresinde düşmüştü. Asemptomatik grupta ortalama azalma yüzdesi IgG düzeyleri için % 71.1 (dağılım,% 32.8-88.8) iken, semptomatik grupta ortalama azalma yüzdesi %76.2 (dağılım,% 10.9-96.2) idi.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Bitkilerde Genetik Mühendisliği

Geleceğin genetik mühendisleri için mutlaka okunması gereken bir kitap! Modern teknikleri, uygulamaları ve yöntemleri öğrenmenizi sağlayacak harika bir eser!

Notlar:

 1. Bu kampanya, Palme Yayıncılık tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺165.00
Bitkilerde Genetik Mühendisliği

Asemptomatik Bireylerde Sitokinler

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili bağışıklık tepkilerini daha da açıklamak için, asemptomatik ve semptomatik gruplar arasında serum sitokinleri ve kemokin düzeyleri karşılaştırıldı. Semptomatik grupta, asemptomatik gruba göre 18 pro- ve anti-enflamatuar sitokin konsantrasyonlarında artış gözlendi.

Bunlardan, tümör nekroz faktörüne bağlı apopitozu indükleyen ligand (TRAIL), makrofaj koloni uyarıcı faktör (M-CSF), büyüme düzenlenmiş onkogen-α (GRO-α), granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) ve interlökin 6 (IL-6) en önemli değişiklikleri gösterdi. Ayrıca, sitokinler asemptomatik grupta ve 37 sağlıklı kontrolde analiz edildi. 32 sitokin plazma seviyesi, sağlıklı kontroller ile asemptomatik bireyler arasında benzerdi.

Nature

Asemptomatik olarak anlamlı düzeyde daha yüksek kök hücre faktörü (SCF), IL-13, IL-12 p40 ve lösemi inhibitör faktörü (LIF) bulundu. Topluca, veriler asemptomatik bireylerin düşük dolaşımdaki sitokin ve kemokin konsantrasyonları ile karakterize edilen azalmış bir enflamatuar yanıta sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Bu çalışmaya benzer ve enfeksiyona karşı oluşturulan immün yanıtı araştıran bir diğer çalışmada da, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan iyileşen bireylerin yüksek oranda IgG seviyelerinin ve nötralize edici antikorların, enfeksiyondan 2-3 ay sonra azalmaya başladığı gözlemlenmiştir. COVID-19'lu 8 iyileşmiş hastada nötralize edici antikor titrelerinin dinamiklerinin başka bir analizinde, 4 hasta hastalık başlamasından yaklaşık 6-7 hafta sonra azalmış nötralize edici antikorlar göstermiştir. Bir matematiksel model, ayrıca SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kısa bir bağışıklık süresi önermektedir.

Bu veriler, COVID-19 “bağışıklık pasaportları” kullanmanın risklerini gösterebilir ve sosyal uzaklaşma, hijyen, yüksek riskli grupların izolasyonu ve yaygın testler de dahil olmak üzere halk sağlığı müdahalelerinin uzamasını destekleyebilir.

Antikor aracılı bağışıklık süresini belirlemek için daha semptomatik ve asemptomatik bireyleri profilleyen ek uzunlamasına serolojik çalışmalara acilen ihtiyaç vardır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Merak Uyandırıcı! 7
 • Muhteşem! 4
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature Medicine | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/06/2022 03:33:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8911

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Küresel Isınma
Semptom
Pandemik
Yaşamın Başlangıcı
Gazetecilik
Spor
Taksonomi
Yapay
Sağlık
Dişler
Mers
Jeoloji
Beslenme Bilimi
Örümcek
Kimyasal Bağ
Bilgi
Beslenme Davranışları
Hidrotermal Baca
Wuhan Koronavirüsü
Deprem
Sars
Viral Enfeksiyon
Kalıtım
Abiyogenez
Kedi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.