Analiz: İklim Modelleri Küresel Isınmayı Ne Kadar İyi Yansıtıyor?

Analiz: İklim Modelleri Küresel Isınmayı Ne Kadar İyi Yansıtıyor? Pixabay
Şule Ölez Editör Şule Ölez
14 dakika
2,232 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Bilim insanları son kırk yıldır, gitgide karmaşıklaşan modellerle iklim değişikliğinin geleceğini yansıtmaya çalışıyorlar.

Atmosfer fiziği ve biyojeokimya (yer dirim kimyası) kullanarak oluşturulan bu modeller Dünya'nın iklimini ve gelecekte iklimin nasıl değişeceğini anlamamızda çok önemli bir rol oynuyor.

Sizin için Carbon Brief'ten çevirdiğimiz bu yazıda 1973'ten beri öne çıkmış iklim modellerinin küresel iklimin geçmişini ve geleceğini ne kadar iyi yansıttıklarını irdeleyeceğiz.

Reklamı Kapat

Bazı modeller tecrübe ettiğimizden daha az, bazıları ise daha fazla bir ısınma öngörmekle birlikte modellerin hepsi 1970 ile 2016 yılları arasındaki yüzey ısınmasını ufak farklarla tahmin edebildi, farklar özellikle gelecekteki emisyonlar göz önüne alındığında ortaya çıkıyor.

Geçmişteki İklim Modelleri Nasıl Değişti?

Geçmişin iklim modelleri atmosferik sera gazı yoğunlukları, volkanik püskürtmeler ve Dünya iklimini etkileyen ışınımsal zorlama gibi bilgilerden yararlanır, gelecekle ilgili tahminlerde ise anlayabileceğiniz gibi daha fazla bilinmezlik vardır. İklim modelleri hem geçmiş hem de gelecekteki sıcaklıkları tahmin etme yetenekleriyle değerlendirilebilir.

Geçmişi tahmin etmek, yani modelleri geçmişteki sıcaklıklara karşı test etmek yararlıdır çünkü böylece ışınımsal zorlamayı kontrol edebilirsiniz. Geleceği tahmin etmek de yararlıdır çünkü modeller gözlemlere bire bir benzer olacak şekilde ayarlanamaz. İklim modelleri geçmişteki sıcaklık kayıtlarına birebir uyuşmaz ancak modelciler bulut fiziği, aerosol etkisi gibi model parametrelerini seçebilmek için geçmiş gözlemlerin bilgilerinden yararlanır.

Aşağıda bahsedeceğimiz örneklerdeki iklim modelleri 1973 ile 2013 yılları arasında yayınlanmıştır. Bu modellerin sonuçları beş farklı organizasyonun gözlem sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Öngörü için kullanılan modeller basit enerji dengesi modellerinden tamamen birleşmiş Dünya Sistemi Modellerine kadar değişik karmaşıklık seviyelerindedir.

Şuna dikkatinizi çekmek isteriz: Sıcaklıkların zaman içindeki değişimini daha net görebilmek amacıyla bu model/gözlem karşılaştırmalarında, analizlerin ilk yılları sırasında yapılan gözlem ve modelleri gösterebilmek için 1970-1990 yılları arasındaki dönem temel alınmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sawyer, 1973

Gelecekteki ısınmayı tahmin etmeyle ilgili ilk öngörü modelleri 1973 yılında İngiltere Meteoroloji Ofisi'ndeki John Sawyer tarafından hazırlanmıştır. 1973 yılında Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre; Sawyer, 1969-2000 yılları arasında dünyanın 0.6°C ısınacağını ve atmosferik CO2'in %25 artacağını iddia etmiştir. Sawyer iklim duyarlılığı için gereken sıcaklığın 2.4°C olduğunu savunuyordu. Şu an IPCC'nin (İklim Değişikliği Paneli) tahmin ettiği 3°C'ye bir hayli yakın, değil mi? Yeri gelmişken, iklim duyarlılığı atmosferdeki CO2 seviyesinin iki katına çıkması halinde uzun dönemde ne kadar bir ısınma gerçekleşir sorusunun yanıtıdır.

Bu makaledeki diğer öngörülerin aksine Sawyer, her yıl için bir ısınma değeri tanımlamamış, sadece 2000 yılı için bir son değer belirlemiştir. 0.6°C'lik ısınma tahmini de gerçeğe bir hayli yakındır. Tahmin yürüttüğü zaman aralığında gözlenen ısınma 0.51 ile 0.56°C arasındaydı. Ancak 2000 yılı için tahmin ettiği atmosferik CO2 yoğunluğu biraz yüksekti. Sawyer'ın tahminine göre 375-440 ppm arasında olması gereken karbondioksit yoğunluğu 2000'de 370 ppm olarak ölçüldü.

Broecker, 1975

Küresel ısınma nedeniyle gelecekteki sıcaklıkların ne olacağına dair ilk öngörü Kolombiya Üniversitesi'nden Prof. Wally Broecker tarafından hazırlanan ve 1975 yılında Science dergisinde yayınlanan modeldir. Broecker, eğer atmosferik CO2 yoğunluğu 1975'ten itibaren hızla artarsa iklimin nasıl değişeceğini basit enerji dengesi modeli kullanarak tahmin yapmaya çalışmıştır. Broecker'ın öngördüğü ısınma birkaç on yıl boyunca gözlemlere oldukça yakındı ancak son zamanlar için tahminlerinin görece yüksek kaldığını söylemek gerekir.

Broecker'ın tahminleriyle gözlemler arasındaki farkın asıl nedeni kendisinin CO2 emisyonlarıyla atmosferik yoğunluğun artışıyla ilgili kabul ettiği hipotezden kaynaklanır. Broecker 2000 yılına kadar oldukça doğru tahminlerde bulunmuştu, CO2 yoğunluğunu 373 ppm olarak tahmin etmişti. Mauna Loa Gözlemevi'nin gözlemine göre CO2 yoğunluğu 370 ppm'di. Ancak 2016'ya geldiğimizde, Broecker 424 ppm CO2 yoğunluğu tahmin etmişken yalnızca 404 ppm gözlemlenmiştir.

Reklamı Kapat

Bunun yanı sıra Broecker modelini oluştururken diğer sera gazlarını hesaba katmamıştı. Buna rağmen; metan, azot oksit ve halokarbonların ısıtma etkisi, 1970'lerden beri aerosollerin soğutma etkisiyle büyük ölçüde sıfırlandığı için bu durum büyük bir fark yaratmaz. Ancak şunu da eklemekte fayda var, aerosol kuvvetleri ile ilgili tahminler büyük belirsizlikler içermektedir.

Sawyer gibi Broecker da iklim duyarlılığı için 2.4°C sıcaklığını öngördü. Broecker, atmosferik CO2 yoğunluğuna uyum sağlamak için Dünya'nın birden ısındığını tahmin ediyordu. Ancak modern modelleri incelediğinizde modellerin atmosfer ve okyanus ısınmaları arasındaki gecikmeyi de hesaba kattığını görürsünüz. (Okyanusların yavaş ısınması genelde iklim sistemin "termal ataleti" olarak adlandırılır.)

Aşağıdaki grafikte siyah çizgiler Broecker'ın sıcaklık artışı tahminlerini, renkli çizgiler ise gözlemleri ifade etmektedir.

Broecker 1975 çalışmasında öngörülen ısınma (kalın siyah çizgi) 1970 ile 2020 arasında NASA, NOAA, HadCRUT, Cowtan & Way ve Berkeley Earth (ince renkli çizgiler) tarafından gözlenen sıcaklık kayıtlarıyla karşılaştırılmıştır. 1970-1990 yılları arası temel olarak alınmıştır. Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Broecker 1975 çalışmasında öngörülen ısınma (kalın siyah çizgi) 1970 ile 2020 arasında NASA, NOAA, HadCRUT, Cowtan & Way ve Berkeley Earth (ince renkli çizgiler) tarafından gözlenen sıcaklık kayıtlarıyla karşılaştırılmıştır. 1970-1990 yılları arası temel olarak alınmıştır. Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Carbon Brief

Broecker bu modeli hazırlarken bilim insanları çoğunlukla gözlemlerin Dünya'nın gitgide soğuduğunu gösterdiğini savunuyorlardı. O ise makalesine öngörülü bir şekilde şunu belirterek başladı: "On yıl gibi bir süre içinde günümüzdeki soğuma eğiliminin yerini karbondioksidin sebep olduğu belirgin bir ısınmaya bırakacağına dair güçlü kanıtlar var."

Reklamı Kapat

Hansen ve ark., 1981

NASA'dan Dr. James Hansen ve meslektaşları 1981 yılında basit enerji dengesini temel alarak gelecekteki ısınmayı tahmin eden bir modelle ilgili bir makale yayınladılar. Broecker'dan farklı olarak Hansen'in modeli okyanusların termal ataletini de hesaba katıyordu. CO2'nin iki katına çıkması durumundaki iklim duyarlılığını 2.8°C olarak hesapladılar. Bunun yanında 1.4-5.6°C aralığındaki sıcaklıklara da baktılar.

Hansen ve ark. 1981 çalışmasında öngörülen ısınma (hızlı büyüyen senaryo kalın siyah çizgiyle, yavaş büyüyen senaryo ise ince gri çizgiyle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Hansen ve ark. 1981 çalışmasında öngörülen ısınma (hızlı büyüyen senaryo kalın siyah çizgiyle, yavaş büyüyen senaryo ise ince gri çizgiyle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Carbon Brief

Hansen ve meslektaşları gelecekteki emisyon ve iklim duyarlılığını çeşitlendirerek pek çok farklı senaryo oluşturdular. Yukarıdaki grafikte; kalın siyah çizgi 1981'den sonra CO2 yoğunluğunun yıllık %4 oranında arttığı "hızlı büyüyen senaryo"yu, ince gri çizgide ise yoğunluk artışının yıllık %2 oranında arttığı "yavaş büyüyen senaryo"yu görebilirsiniz. Hızlı büyüyen senaryo mevcut emisyonları biraz yüksek hesaplasa da görece daha düşük bir iklim duyarlılığıyla birleştiğinde 2000'li yılların başlarında gözlenen değerlere yakın değerler tahmin ediyor.

1981 yılında Hansen ve ark. tarafından öngörülen hızlı büyüme senaryosundaki 1970-2016 toplam ısınma oranı, gözlenen değerlerden %20 civarında daha düşüktür.

Hansen ve ark., 1988

Hansen ve meslektaşları tarafından 1988'de yayınlanan makaledeki model ilk modern iklim modelidir. Bu model Dünya'yı atmosferin dokuz dikey katmanı ile sekiz derece enleminde, on derece boylamında ayrık karelere bölmüştür. Aynı zamanda model; aerosolleri, karbondiokside ek olarak çeşitli sera gazlarını ve basit bulut dinamiğini de içermektedir.

Bu modelde farklı sera gazı emisyonu tahminlerine dayanarak üç farklı senaryo üretilmiştir. Aşağıdaki grafikte Senaryo B kalın siyah çizgiyle, Senaryo A ve C ise ince gri çizgilerle gösterilmiştir. Senaryo A, CO2 ve diğer sera gazı yoğunluklarının bugünkünden yüksek olduğu üstel bir büyüme fonksiyonuna sahipti.

Senaryo B CO2 emisyonunda kademeli bir düşüş öngörüyordu, ancak 2016 için CO2 yoğunluğunu 401 ppm olarak tahmin etmekteydi ve bu, 404 ppm olan gerçek değere bir hayli yakındı. Buna rağmen Senaryo B, çok güçlü sera gazları olan çeşitli halokarbonların emisyonlarında sürekli bir artış öngörmüştür. Ancak modelden farklı olarak halokarbonların kullanımı 1987 yılında Montreal Protokolü ile kısıtlanmışıtır. Senaryo C'nin ise emisyon oranları 2000 yılından sonra sıfıra yaklaşıyordu.

Agora Bilim Pazarı
Kulak Burun Boğaz (Baş Boyun Cerrahisi)
 • Boyut: 24,5 x 30
 • Sayfa Sayısı: 1209
 • Basım: 17
 • ISBN No: 9786053551980
Devamını Göster
₺920.00 ₺1,080.00
Kulak Burun Boğaz (Baş Boyun Cerrahisi)

Bu üç senaryonun içinde, senaryo B ışınımsal zorlamaya çok yakın olsa da hala %10 gibi bir fazlalığı var. Ayrıca bu model çoğu iklim modeline göre bir hayli yüksek bir iklim duyarlılığı kullanmıştır. Hansen ve ark. bu model için iklim duyarlılığını 4.2°C seçmişlerdi. Bu faktörlerin birleşimin bir sonucu olarak, bu model 1970 ile 2016 arası için, gözlenenden yaklaşık %30 daha yüksek sıcaklıklar tahmin etmiştir.

IPCC İlk Değerlendirme Raporu, 1990

IPCC'nin İlk Değerlendirme Raporu (FAR), küresel hava sıcaklıklarındaki değişimi tahmin edebilmek için görece basit bir enerji dengesi ve yükselen difüzyon okyanus modelleri kullanıyordu. Öne çıkan referans senaryoları (BAU) CO2 yoğunluğunun hızlı bir şekilde artacağını varsayıyordu, 2016'da 404 ppm olarak gözlenen CO2 seviyesini 418 ppm olarak tahmin etmişlerdi. Bu ilk rapor, halokarbonların atmosferik yoğunluğunun gözlemlenenden daha hızlı yükseleceğini öngörmüştü.

Bu raporda 1.5°C ile 4.5°C aralığında, CO2 yoğunluğunun iki katına çıkması durumunda iklim duyarlılığı için 2.5°C gibi gayet iyi bir tahminde bulunulmuştur. Bu tahminlerin referans senaryoya uygulanması sonucu oluşan grafik aşağıdaki gibidir. Grafikteki kalın siyah çizgi iklim duyarlılığının 2.5°C olduğu en iyi tahmini göstermektedir, ince kesik çizgiler ise iklim duyarlılığı için bahsettiğimiz 1.5°C ile 4.5°C aralığını temsil ediyor.

IPCC'nin hazırladığı İlk Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, alt ve üst sınırlar ince kesik çizgiyle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
IPCC'nin hazırladığı İlk Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, alt ve üst sınırlar ince kesik çizgiyle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Brief Carbon

İklim duyarlılığı tahminleri, bugünkü 3°C tahminine gayet yakın ve bu sıcaklıktan biraz düşük olmasına rağmen, ilk rapor referans senaryolarında 1970 ile 2016 arasındaki ısınmayı %17 oranında daha yüksek tahmin etmektedir. Bu süre zarfındaki gözlenen ısınma 0.85°C olarak gerçekleşmiş, ancak rapordaki tahmin 1°C olmuştur. Bunun en büyük sebebi gerçekte olandan daha yüksek CO2 yoğunluğu öngörmeleridir.

IPCC İkinci Değerlendirme Raporu, 1995

IPCC'nin İkinci Değerlendirme Raporu yalnızca 1990'dan sonrası için tahminlerini içeriyordu. İlk rapor gibi bu raporda da 1.5°C ile 4.5°C arasında, iklim duyarlılığı 2.5°C olarak kullanıldı. IS92a olarak adlandırılan ve ortalama bir emisyon öngören senaryoları, 2016 için 405 ppm gibi gayet yakın bir CO2 seviyesi tahmin etmiştir. Bunun yanı sıra, iklim üzerinde soğutucu özelliği bulunan insan kaynaklı aerosollerin etkisi bu raporda daha iyi kullanılmıştır.

IPCC'nin hazırladığı İkinci Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, alt ve üst sınırlar ince kesik çizgilerle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
IPCC'nin hazırladığı İkinci Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, alt ve üst sınırlar ince kesik çizgilerle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Carbon Brief

Yukardaki grafikten de görebileceğiniz gibi İkinci Değerlendirme Raporu 1990 ile 2016 arasındaki ısınmayı %28 oranında daha düşük tahmin etmiştir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, 3°C olan güncel tahminlerden daha düşük bir iklim duyarlılığı (2.5°C) kullanılması. İkinci sebebi ise güncel değeri 3.7 watts/m2 olan CO2 üzerindeki ışınımsal zorlama için 4.37 watts/m2 gibi çok yüksek bir değer kullanılmasıdır.

IPCC Üçüncü Değerlendirme Raporu, 2001

IPCC Üçüncü Değerlendirme Raporu, yedi farklı modelleme grubunun bir parçası olan atmosfer-okyanus genel dolaşım modelini (GCM) kullanmaktadır. Bunun yanı sıra gelecekteki emisyon yönergeleri için dört farklı model içeren ve SRES olarak adlandırılan yeni sosyoekonomik emisyon senaryolarını ortaya koymuştur.

Reklamı Kapat

Bu makalede biz A2 senaryosunu inceleyeceğiz ancak rapordaki senaryoların hepsi 2020'ye kadar benzer ısınma ve emisyon değerlerini göstermektedir. A2 senaryosu 2016 için yine gözleme oldukça yakın olan 406 ppm CO2 yoğunluğu tahmininde bulunmaktadır. Bahsettiğimiz SRES senaryoları 2000 ve sonrası için hazırlanmıştır ve hazırlanırken 2000 yılı önceki kayıtlar göz önüne alınmıştır. Aşağıdaki grafikte göreceğiniz gri kesikli çizgiler, modellerin geçmişteki emisyon ve yoğunluk değerlerinden gelecekteki değerlerin tahminine geçiş yaptığı noktaları göstermektedir.

IPCC'nin hazırladığı Üçüncü Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, alt ve üst sınırlar ince kesik çizgilerle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
IPCC'nin hazırladığı Üçüncü Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, alt ve üst sınırlar ince kesik çizgilerle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Carbon Brief

Raporun kullandığı model, bahsettiğimiz daha karmaşık yedi GCM modelinin ortalama sonuçlarıyla oluşturulmuş daha basit bir iklim modelinin sonucudur. Bu rapor için belirli bir çoklu model ortalaması yayınlanmamıştır ve her bir model için ayrı veriler bulunmamaktadır. Model iklim duyarlılığını 1.5°C ile 4.5°C aralığında ikiye katlanan CO2 yoğunluğu için 2.8°C hesaplamıştır. Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, model 1970-2016 arasındaki ısınmayı %14 oranında daha az tahmin etmiştir.

IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu, 2007

IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu atmosfer dinamikleri ve model kararlılığı iyileştirilmiş modeller kullanır. Rapordaki model karbon döngüsünün biojeokimyasını içeren daha iyi bir Dünya Sistemi Modeli içerir. Aynı zamanda kara yüzeyleri ve buz süreç simulasyonları oldukça gelişmiştir.

Dördüncü rapor, üçüncü rapordaki SRES senaryolarını, geçmiş emisyon ve atmosferik yoğunluk değerleri ile kullanarak 2000 ve sonrası için tahminde bulunmaktadır. Model 2.1°C ile 4.4°C aralığı için ortalama iklim duyarlılığını 3.26°C olarak kabul etmiştir.

IPCC'nin hazırladığı Dördüncü Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, iki sigmalık alt ve üst sınırlar ince kesik siyah çizgilerle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
IPCC'nin hazırladığı Dördüncü Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, iki sigmalık alt ve üst sınırlar ince kesik siyah çizgilerle gösterilmektedir). Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Carbon Brief

Yukarıdaki grafikte sonuçlarını gördüğünüz değerler, 2016 için CO2 yoğunluğu A2 senaryosuna çok benzeyen ve verileri kullanılabilir olan A1B senaryosunun sonuçlarıdır. Dördüncü rapor 1970-2016 yılları arasındaki ısınmayı gözlenene çok yakın, %8 oranında daha yüksek hesaplamıştır.

IPCC Beşinci Değerlendirme Raporu, 2013

IPCC'nin en son raporu olan Beşinci Değerlendirme Raporu, iklim modellerindeki ek iyileştirmelerinin yanı sıra gelecekteki modellerle ilgili belirsizliği de gözle görülür biçimde azalttı. Bu raporda kullanılan iklim modeli, dünyanın dört bir yanından onlarca farklı modelleme grubunun aynı senaryo ve girdileri kullanarak yürüttükleri Çiftli Model Döngülü-Karşılaştırma Projesi 5'in (İng.: Coupled Model Intercomparison Project 5 - CMIP5) bir parçasıdır.

Reklamı Kapat

IPCC'nin hazırladığı Dördüncü Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, iki sigmalık alt ve üst sınırlar ince kesik siyah çizgilerle gösterilmektedir). Kesik siyah çizgiler harmanlanmış model verilerini göstermektedir. Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
IPCC'nin hazırladığı Dördüncü Değerlendirme Raporu'nda öngörülen ısınma (ortalama öngörü kalın siyah çizgiyle, iki sigmalık alt ve üst sınırlar ince kesik siyah çizgilerle gösterilmektedir). Kesik siyah çizgiler harmanlanmış model verilerini göstermektedir. Grafik Carbon Brief tarafından Highcharts kullanılarak hazırlanmıştır.
Carbon Brief

Bu rapor Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCP) olarak bilinen, sera gazı yoğunlukları ile ilgili yeni senaryoları kullanmıştır. 2006'dan öncesindeki geçmiş verileri kullanarak 2006 ve sonrası için tahminde bulunmuştur. Yukarıdaki grafikte göreceğiniz gri kesikli çizgiler, gözlenen ışınımsal zorlamadan gelecekteki ışınımsal zorlamaya geçişi göstermektedir.

Bu modellerin sonuçlarını gözlemlenen değerlerle karşılaştırmak çok aldatıcı olabilir. İklim modellerinde en çok kullanılan veriler genel yüzey hava sıcaklıklarıdır. Ancak gözlemlenen sıcaklıklar, kara üzerindeki yüzey hava sıcaklıklarından, okyanus üzerinde ise deniz yüzeyi sıcaklıklarından alınmaktadır.

Bunu hesaba katabilmek ve gözlemlerdeki değerlerle uyum sağlayabilmek için, daha yeni modeller kara yüzeyi ve deniz / okyanus yüzeyi sıcaklıklarını içeren harmanlanmış veriler kullanmaktadır. Yukarıdaki grafikte kesikli çizgilerle gösterilen bu harmanlanmış veriler, son yıllarda okyanus üzerindeki havanın deniz yüzeyi sıcaklıklardan daha hızlı ısınması nedeniyle, genel yüzey hava sıcaklıklarından daha az ısınma göstermektedir.

CMIP5 modellerindeki genel yüzey hava sıcaklığı 1970'ten bu yana gözlemlenenden %16 daha hızlı ısınmıştır. Bu farkın %40'lık bir kısmı modelde okyanus yüzeylerinin deniz yüzey sıcaklıklarından daha hızlı ısınmasından kaynaklanmaktadır. Harmanlanmış veriler ise gözlemlenen değerlerden yalnızca %9 daha hızlı ısınmıştır.

Iselin Medhaugh ve meslektaşları tarafından Nature'da yayınlanan bir makale 2005 sonrası hesaplamalarda göz önüne alınmamış bir etkiden söz ediyor. Medhaug farkın kalanının özellikle Pasifik Okyanusu'ndaki kısa vadeli doğal değişikliklerin, küçük volkanların ve beklenenden daha düşük güneş enerjisi çıktısının birleşimiyle hesaplanabileceğini iddia ediyor.

Aşağıda bulunan tablo bu makalede incelediğimiz tüm modellerin bir özetini içeriyor. Tablo her modelin veya model gruplarının ısınma oranları tahminleri ile NASA'nın sıcaklık gözlemleri arasındaki yüzde olarak farkı içeriyor. Aslında tüm gözlem sonuçları birbirine benzerdir, ancak NASA son yıllarda küresel sıcaklık değerlerini daha kapsamlı gözlemleyebildiğinden tablonun gözlemlenen değerleri için NASA'nın değerleri göz önüne alınmıştır.

Gözlemlenen ve modellere göre tahmin edilen değerlerin karşılaştırılması
Gözlemlenen ve modellere göre tahmin edilen değerlerin karşılaştırılması
Carbon Brief

Sonuç

1973'ten bu yana yayımlanan iklim modelleri gelecek değerleri tahmin etmede yetenekliydiler. Bazılarının değerleri çok düşük bazılarınınki çok yüksek olsa da, özellikle tahmin edilen ve gerçekleşen CO2 yoğunlukları ile diğer iklim kuvvetleri göz önüne alındığında sonuçları gözlemlenen değerlere oldukça yakındı.

Reklamı Kapat

Modeller mükemmellikten çok uzaklar ve zaman içinde iyileşmeye devam edecekler. Ayrıca modeller yalnızca gözlemlediğimiz değerler kullanılarak gelecek için daraltılamayan oldukça geniş bir ısınma yelpazesini gözler önüne sermektedir.

Bununla birlikte, 1970'ten bu yana yapılan tahminler ile gözlemler arasındaki yakın eşleşme modellerin daha ileri tahminlerinin de büyük ihtimalle benzer şekilde doğru olarak gözlemleneceğini kanıtlamaktadır.

Metodolojik Notlar

Makalede adı geçen modellerin ve gözlemlerin karşılaştırılmasında çevre bilimci Dana Nutticelli yardımcı olmuştur. Eksik veriler daha önceki verilerden PlotDigitizer yazılımı kullanılarak elde edilmiştir. CMIP3 ve CMIP5 modellerinin verileri ise KNMI Climate Explorer'dan elde edilmiştir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: CarbonBrief | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/10/2021 21:20:56 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7545

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Teori
Zehir
Doğal
Çağ
Mistik
Elementler
Bitki
Seçilim
Transkripsiyon
Bilinç
Zeka
Araştırmacılar
Entropi
Güve
İstatistik
Mikoloji
Evrim Ağacı
Koku
İspat Yükü
Darwin
Hekim
Astrofotoğrafçılık
Doktor
Beslenme Biçimi
Evrimleşme
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın