Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Türkiye'de "İlmül Beşer" Tarihi ve Antropolojinin Unutulan İsmi Andreas David Mordtmann

Türkiye'de "İlmül Beşer" Tarihi ve Antropolojinin Unutulan İsmi Andreas David Mordtmann Heinrich Berghaus
David Rumsey Tarihi Harita Koleksiyonu'ndan, insan ırklarının coğrafi dağılışını anlatıyor. Temsili olarak eklenmiştir ve görselin Andreas David Mordtmann ile alakası yoktur.
9 dakika
1,623
 • Antropoloji Tarihi

Tarih belki geleceğe tamamen bir ayna gibi kapı aralamaz ama tarih ile “uyurken neye benzediğini merak eden adamın, gözlerini kapayıp aynanın karşısına geçmesine belki mani olunabilir”. Bilim, sanat, zanaat; artık adı her ne oluyorsa, yapılan işin tarihine ve felsefesine hakim olmak, uyurken nasıl göründüğümüzü görmemize yardımcı olabilir. Konu antropoloji gibi bir disiplinse, konunun tarihini ve felsefesini bilmek bize çok şey kazandırır. Thomas Hylland Eriksen ve Finn Sivert Nielsen şöyle yazıyor:

Tarihsel olarak konuşursak antropoloji, Avrupalı bir disiplindir ve diğerleri gibi bu disiplinin yürütücüleri de köklerini Antik Yunan'a bağlamayı severler.

Antropoloji bilimsel bir disiplin olarak Avrupa’da ortaya çıkıyor ve Avrupa’dan Türkiye’ye geliyor. İşin soyunu Yunan’a bağlamak isteyenler içinse ilk hedef Herodotus oluyor. Dönemin siyasi ve toplumsal görüşü hakkında bilgi sahibi olduğumuz “Tarih” eserinde gezdiği yerleri yazan Herodotus, antropolojiyi başlatan insan olarak görünse de bunu çürütmek çok kolay oluyor. İsim olarak Herodotus isminde anlaşacağız belki ama metodolojiyi işin içine dahil edersek işler Herodotus’un boyunu biraz aşacak gibi duruyor.

Bu Reklamı Kapat

Antropolocya

Antropolojinin ilgilendiği konuların Türkiye’ye gelişi de herhangi bir geleneğe bağlı olmadan, bağımsız çeviriler ile başlıyor. İlm-i ensab, İlmü’l beşer, antropolocya gibi isimler ile anılan bu alan, etnografya ile birlikte işleniyor ve insanlık tarihi anlatılarıyla başlıyor. 19. yüzyılın sonlarında Ahmed Mithat Efendi’nin Dağarcık Dergisi’ndeki yazıları, Beşir Fuad’ın “Beşer”i, H. Ayni’nin aynı isimle “Beşer” eseri, Necip Nadir’in “Biz Neyiz”i, Mahmud Celaleddin’in “İnsanların Çoğalışı” eseri, Şemseddin Sami’nin “İnsan” ve “Yine İnsan” eserleri ve buna benzer yayınlar antropolojinin herhangi bir geleneğe bağlı kalmadan bu coğrafyaya girdiğinin göstergeleri olarak kabul edilebilir.

Antropolojinin Türkiye’deki tarihi anlatılarında genellikle 1925’teki Türkiye Antropoloji Tetkikat Merkezi’nin kuruluşu temel alınır, sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün eliyle bu işin Ankara’ya taşındığından, o bayrağı Eugene Pittard ve sonrasında Şevket Aziz Kansu önderliğindeki antropologların devraldığından bahsedilir. Halbuki bu eserlerin kaynaklarında yer alan Aziz Kansu, antropoloji tarihini anlattığı eserinde, 1908 yılında tam adı Satı El Husrî olan Satı Bey’den de bahseder. Satı Bey, 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet ile Mekteb-i Mülkiye müfredatına konulan “etnografya” derslerinde insanın kökeninden ve insan topluluklarından bahseden bir öğretmen. 1909 yılında bu dersin kaldırılmasıyla istifasını sunuyor ve Türk eğitim tarihi için harika işlere imza atıyor. Tabii bu bilgiler konuyu başlıktan ayıracağı için şimdi üstü kapalı geçiyoruz. Bilinmesi gereken nokta antropolojinin başlangıcı denilen Kansu, bizzat, benden öncesi de var, diyor.

Bu Reklamı Kapat

Antropolojinin Türkiye’deki kurucusu olarak gösterilen Aziz Kansu, kendisinden daha önce Satı Bey’in de bu dersleri verdiğini belirtirken, 2012 yılında çıkan bir eser Satı Bey’den önce de bu derslerin verildiğini gösteriyor. İttihat ve Terakki döneminde bir yıl dayanabildiği söylenen ders, II. Abdülhamid döneminde on yılı aşkın bir süre verilmiş. Andreas David Mordtmann ismi tam olarak burada konuya dahil oluyor.

Andreas David Mordtmann 1811 yılında Hamburg’da doğmuş. Çocukluğundan itibaren klasik dillere ilgi duyan Mordtmann, 1829’da kaybettiği babasının ardından bir okulda yardımcı öğretmen olarak işe giriyor. Bir süre burada özel dersler veren Mordtmann, Hamburg Federe Devleti diplomatlarından Karl Sieveking’in desteğiyle önce Hamburg Senatosu’nda sonra da Hamburg Şehir Kütüphanesi’nde görevler alıyor. Doğu yazmalarıyla arası epey iyi olan Mordtmann, coğrafyacı Karl Ritter’ın önerisiyle El-İstahri’nin “Memleketler Kitabı” eserini çevirmesiyle bir anda akademik dünyaya giriş yapmış oluyor. Bu çevirisi ve diğer çalışmaları neticesinde Kiel Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nden doktora alan kahramanımız, Almanya Kentleri Birliği Hansa’nın İstanbul temsilcisi olarak Türkiye’ye geliyor ve 1859 yılında Hansa’nın yerini Prusya alınca ülkesine dönemiyor. İşte buradan sonrası etnografya ve antropoloji dersleri için kilit nokta oluveriyor.

1860 yılında ticaret mahkemelerinde yargıç olarak çalışmaya başlayan Mordtmann, burada geçirdiği 11 yılın ardından Sadrazam Nedim Paşa tarafından görevden alınıyor. Daha sonrasında gelen devlet görevlerini bilimsel çalışmalarına ağırlık vereceğini belirterek reddeden Mordtmann, dini inancı ve siyasi görüşleri hakkında yayınlar yapıp Osmanlı’daki Rum toplulukların haklarını gözeten fikirlerini gerek resmi gerekse resmi olmayan yollarla paylaşma yoluna gidiyor. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sultan Abdülaziz’in son dönemlerinde yürürlüğe koymayı istediği eğitim kurumlarına yönelik iyilişme, II. Abdülhamid döneminde yapılıyor ve Mordtmann’ın yakın arkadaşı Münif Paşa’nın maarif nazırlığı döneminde Mordtmann ile Mekteb-i Mülkiye’nin yolları kesişiyor. Yıl 1877’yi gösterdiğinde Mekteb-i Mülkiye’de istatistik, coğrafya ve etnografi müderrisi olarak görev yapmaya başlamasıyla Mordtmann ve Türkiye için “antropoloji dersleri” başlamış oluyor. Yeliz Okay şöyle yazıyor:

Yazılarının bilimselliği Emile Rödiger tarafından "sadece harita malzemesi" olarak değerlendirilmiş ve eleştirilmiştir. Mordtmann bu eleştiriye yeni dünyada harita ve haritacılığın ulaşım, istihbarat, güvenlik, ekonomik ve ticarî kaynaklar gibi değişkenlerin verilerini teşkil etmesi açısından ne derece önemli olduğunun farkındalığına dikkat çekerek cevap vermiştir.

1871’de kurulan Paris Serbest Siyasal İlimler Mektebi ekolünü örnek alan ve 1877’deki değişikliklerinde bu mektebin izinden ilerlemeye çalışan Mekteb-i Mülkiye’nin yolu haliyle Fransız yazarların eserleriyle oldukça haşır neşir bir şekilde çiziliyor. Bizzat II. Abdülhamid’in istekleri doğrultusunda dönemin aydınlarını müderris olarak bünyesine dahil eden okul Coğrafya, Etnografi ve İstatistik dersleri içinse kararını Mösyö Mordtmann’dan yana kullanıyor.

Mordtmann’ın Dersleri Osman Bey ile Hayat Buluyor!

1877’de Mülkiye’de ders vermeye başlayan Mordtmann’ın neler anlattığınıysa öğrencisi Osman Bey ile öğreniyoruz. 1879’da hayata gözlerini yuman Mordtmann’ın ardından (Jan Aristoklis Efendi ismi de öne çıkıyor, yazının konusu olmadığı için ona yer vermiyoruz) Mordtmann’dan aldığı dersin notlarını yayımlayan Osman Bey, Mekteb-i Sultani yani Galatasaray Lisesi çıkışlı bir isim. Mekteb-i Mülkiye’nin 1879 yılında verdiği -yüksek kısmın- ilk mezunları arasında yer alan Osman Bey, devlet tarafından verilen birçok nişana sahip. Osman Bey’in konumuzla ilgili tarafı 1884 yılında yayımladığı “İlmi- Ahval-i Akvam”, yani günümüz Türkçesiyle daha anlaşılır adıyla “Kavimlerin Durumu Bilimi”. İlm-i Ahval-i Akvam’da kendi imzası bulunan Osman Bey, bu eserdeki kaynağının hocası Mordtmann olduğunu da belirtiyor. Son derece kesik kesik olan bu notlar, birçok derste verilen bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş gibi duruyor. 

“İlm-i Ahval-i Akvam Neye Derler?” başlığıyla etnografya ve antropolojinin ne olduğu üzerine görüş bildiren bu eser, “İnsan Nedir?” bölümüyle insanı anlatmaya başlıyor. İnsanın hiçbir hayvanda olmayan ayırt edici özelliklerinden bahseden bu bölüm, insanın hayvanlardan üstün olduğunu ama bu üstünlüğün derecesinin nasıl olacağı konusunda bir ölçünün olmadığını anlatıyor. Bu bölümde insanın nasıl yaratıldığını da anlatan Osman Bey, bazı natüralistlerin insanın hayvandan geldiği görüşüne sahip olduğunu da yazıyor. Anlaşılacağı üzere bu bölümde evrimden bahseden bu eser, evrim konusunda net delillerin bulunmadığına gönderme yapmış.

Dönemin hakim görüşü olan ve Şemseddin Sami’nin de insanlık tarihini anlamak için öneminden bahsettiği jeoloji, bu kitapta da önemli bulunmuş. Osman Bey de İlm-i Ahval-i Akvam’da jeolojinin önemine değiniyor. Osman Bey’in belirttiğine göre; ilk üç jeolojik devirde insana ait herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte, ilk insan izleri mamut gibi canlılarla savaş halinde olunan dördüncü devre işaret ediyor. Tabii burada net sınırlar çizen eser, bu tartışmaların İlm-i Ahvali Mahlukat-i Atika adıyla anılan paleontolojiye devredilmesi gerekliliğini belirtiyor.

Bu Reklamı Kapat

İnsan nerede zuhur etti, sorusuna da cevap veren eser, canlıların dünya üzerine yayılışı hakkında fikirler anlatıyor. Osman Bey’e göre bir kıtada bulunan bir canlı diğer kıtada bulunamazken, insanlar için bu durum geçerli değildir. İnsanın sadece bir cinsten geldiğini ve maymunlarla alakası olmadığını söyleyen eser, önemli olan ayrışmanın “ırk” kategorisine göre değil, “cins” kategorisine göre olduğunun altını çiziyor. Gayet geniş bir şekilde konuyu inceleyen bu bölüm, Orta Asya’nın Pamir Yaylası’nı insanlığın başlangıç coğrafyası olarak görüyor. Pamir Yaylası’na göre, beyaz ırkın batı ve güneybatı, sarı ırkın kuzey, kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde yer aldığını söylerken, siyah ırk içinse güney, güneydoğu ve güneybatı bölgelerini orijin kabul ediyor. Bu bölümde diller arasında bağlantı kurarak da delil arayan Osman Bey, ırklar arasındaki dil farklarına da göndermede bulunuyor.

İlm-i Ahval-i Akvam insanlığın bir yaratılışa tabi olduğunu birçok kez söylüyor. İnsanın yaratılışında çıplak olduğunu ve meyve ile beslendiğini söyleyen bu eser, insanın kaç ırktan ibaret olduğu tartışmasını da gündeme almış. Georges-Louis Buffon, Johann Friedrich Bluemanbach, Georg Prochaska, Bernard Lacèpède, Georges Chrètien Lèopold Dagobert Cuvier ve birçok bilim insanının ırklar hakkındaki görüşlerinden bahseden kitap, ırkların belirlenmesine yönelik metotlardan da söz ediyor. Cumhuriyet dönemindeki antropolojinin önemli isimlerinden Şevket Aziz Kansu’nun da çalışmalarına kaynak olan Petrus Camper’ın “açı” görüşlerine de değinen İlm-i Ahval-i Akvam, soğuk ülkelerdeki insan boyutlarıyla sıcak bölgelerdeki insan boyutları arasında da coğrafya-insan ilişkisi bulunduğunun altını çiziyor.

İlm-i Ahval-i Akvam’da dil konusu da işlenmiş. Bu eser; tek heceli, kelimeleri sabit olan ve kelimeleri değişen olmak üzere üç grupta dilleri anlatıyor. Çin’de tek heceli dilin kullanıldığını söyleyen yazar, bu dili öğrenmenin insan ömrüne sığmayacağı vurgusunu da yapıyor. Sondan eklemeli diller olarak söyleyebileceğimiz “kelimeleri sabit olan” diller kategorisineyse Türk, Moğol ve Hint kökenli insanların dilleri örnek verilmiş. Bunun yanı sıra kelimelerin “esası değişen” unvanıysa Arapçaya gitmiş.

Eserdeki “İnsan Ahlâk Güzellikleri” başlığı altında insanın üstünlüğü konusunda görüşler bildirilirken, iyi ve kötü denen şeylerin kavimden kavime değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Bir bölgede “iyi” olan şeyin, diğer bölgede “kötü” olabileceğinin altını çizen eser, ahlâk konularının ardından yeniden ırk meselesine dönmüş. Ders notu olmasının da getirdiği kopuklukla ahlâk konusunun ardından yeniden ırkları anlatmaya başlayan kitap, Blumenbach’ın ırk sınıflandırmalarını açıklamış. Bunların yanı sıra insanın geçirdiği dönemlerden de alıntılar yapan eser, “Çeşitli Milletlerin Ahlâk Bağlılık Âdet Din ve Törenleri Hakkında” başlığıyla birçok milletten bahsediyor. Afganlardan Norveç halkına kadar birçok “millet” hakkında yorumlar içeren kitap, Danimarkalılar başlığıyla herhangi bir sonuca bağlanmadan direkt bitiyor.

Bu Reklamı Kapat

Antropolojinin Türkiye'ye Gelişi Üzerine Yapılan Yayınlar İçin Bir Not

Tarihi ırkçılık ve siyasal doğruculuk gibi konularla dolu olan antropoloji, dünyanın birçok yerinde tarih ve felsefe bakımından da inceleniyor. Tıp ve sosyoloji tarihinden bağımsız düşünülemeyecek bu alanın genel tarihi hakkında yazarken kahramanlar ve olaylar üzerinden ilerlemek son derece sıkıntılı sonuçlara, yanlış anlaşılmalara ve birçok hataya meydan verebiliyor. Türkiye’de de ne yazık ki birçok kesimin siyasi tutuculuğu, bu alanın “objektif” bir şekilde anlaşılmasına olanak tanımıyor. Bu anlamda antropoloji tarihi üzerine yapılan çalışmalar epey sınırlı ve dar bir perspektif içeriyor.

İlerleyen dönemde yapılacak çalışmalarda; tıp ve sosyoloji tarihiyle birlikte, dönemin şartlarını da anlatan “bütüncül” eserlerin meydana gelmesi konunun daha iyi anlaşılması için oldukça iyi olacak, diyebiliriz. Özetle; tarih kahramanlar üzerinden yazılınca sıkıntılı bir yola gidecektir.

Genel olarak antropolojinin Türkiye’ye gelişini anlayabilmek için Osmanlı aydınını, Fransız ekolünü, I. ve II. Meşrutiyet dönemlerini, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e miras kalan aydın kadrosunun ilgi alanlarını, Atatürk’ün bilime bakış açısını ve buna benzer, gözden kaçan birçok konuyu ele almak gerekiyor. Antropolojinin Türkiye’ye gelişi konusunda ileride yapılacak yayınların “kahramanlar tarihi” anlatılarının daha da ötesine geçmesi ümidiyle.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Umut Verici! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • T. H. Eriksen, et al. (2010). Antropoloji Tarihi. ISBN: 9750507793. Yayınevi: İletişim Yayınları.
 • Y. Okay. (2012). Etnografya’nın Türkiye’ye Gelişi Ve İlm-I Ahval-I Akvam. Yayınevi: Doğu Kitabevi.
 • M. A. Çankaya. (1959). Mülkiye Tarihi Ve Mülkiyeliler. Yayınevi: Örnek Matbaası.
 • M. A. Çankaya. (1968). Yeni Mülkiye Tarihi Ve Mülkiyeliler Son Asrın Türk Tarihinin Önemli Olaylarıyla Birlikde. Yayınevi: Ankara Üniversitesi Matbaası.
 • B. Güvenç. (2005). Cumhuriyet Döneminde Eğitim. Yayınevi: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Ş. D. Acar. (2009). Satı Bey'i Tanımak Eğitimde Bir Üstad. Yayınevi: Akademik Kitaplar.
 • Ş. A. Kansu. (1940). Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi. Yayınevi: Maarif Matbaası.
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/09/2022 22:24:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/5363

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Spor
Uzaylı
İnternet
Ara Tür
Teknoloji
Transkripsiyon
Cinsel Seçilim
Yatay Gen Transferi
Yapay
Demir
Tardigrad
Yeme
İklim
Sars-Cov-2
Doğum
Kuşlar
Eşcinsellik
Psikoloji
Güneş
Alan
Hayvanlar Alemi
Yörünge
Sinir Sistemi
İntihar
Alkol
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.