Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Tesadüf Eseri Bulunan Bir Uygur Yazıtı: Şine Usu

Tesadüf Eseri Bulunan Bir Uygur Yazıtı: Şine Usu kulturenvanteri.com
Şine Usu Yazıtı
12 dakika
2,611
 • Sanat Tarihi
 • Kültürel Tarih

Eski Türk yazıtları denildiğinde ilk akla gelenler Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtları olarak adlandırılan Orhun Abideleri'dir. Her ne kadar bu yazıtlar yazıyı yaygın olarak kullanmayan bir imparatorluğun, Göktürk imparatorluğunun kendi elinden çıkmış temel kaynaklar olsa da Eski Türk yazıtları bundan daha fazlasını teşkil etmektedir. Şayet eski Türk yazıtlarını coğrafyaya göre şu şekilde sıralamak mümkündür:[1]

 • Moğolistan'daki eski Türk yazıtları,
 • Yenisey (Tuva Hakasya) yazıtları,
 • Dağlık Altay yazıtları,
 • Kırgızistan (Tanrı Dağları) yazıtları,
 • Çin Halk Cumhuriyeti yazıtları.

Biz, bu yazımızda, Moğolistan yazıtları içerisinde yer alan ve Mo 14 olarak sınıflandırılan "Şine Usu" yazıtını ele alacağız. Öncelikle, yazıtta anlatılan olaylar ve kişiler Uygur siyasi tarihinden bağımsız değerlendirilemeyeceği için, yazıya kısa bir Uygur siyasi tarihi vererek başlayacağız. Daha sonra kağanlık yazıtlarının ne olduğundan ve Şine Usu yazıtının bulunuş hikayesinden bahsedeceğiz. Son olarak ise yazıtın fiziksel özelliklerine ve içeriğine değinerek yazıyı sonlandıracağız.

Tüm Reklamları Kapat

Uygurlar'ın Kısa Siyasi Tarihi

Uygurlar, kağanlık kurmadan önce T’ieh-le konfederasyonunun, özellikle de Kao-chü/Kao-ch’e (Yüksek Arabalılar) adlı alt konfederasyonunun bir parçası idiler. Jou-Jan’larla bir mücadele sonucu ikiye ayrıldılar. Bir grup (On Uygur) Orhon-Selenga vadilerinde kalırken, diğeri Altay-Tanrı dağları bölgesine yerleşti.[2]

Uygurlar, özellikle de Göktürklerin yıkılmasına sebebiyet veren faaliyetler içerisinde kendisini göstermiştir. Çinliler bilhassa Uygur, Karluk ve Basmıl gibi Türk boylarını kendi yanına çekmeye ve Göktürk devletinden kopartmaya çalışıyordu. Çinlilerin bu teşebbüsü, Göktürkler ile diğer topluluklar arasında var olan barış dönemini bir nevi sonlandırdı.

Tüm Reklamları Kapat

Neticede Çin tahrikiyle Uygur, Karluk ve Basmıllar ayaklandı. Bu üç Türk boyu kendi içerisinde ilk başta Basmıllar'a liderlik vermesine karşın, Uygurlar hâkimiyeti ellerine geçirip 745 yılının başlarında Ötüken'de güçlerini iyice arttırdılar.[3] Son Göktürk kağanı Pai-mei’yi de ortadan kaldırıp Göktürk devletine son verdiler. Hayatta kalan Göktürkler ise Çin’e sığındı.[3]

Bu bakımdan Uygurlar, Göktürk devletinin hem maddi hem de manevi mirası üzerinde büyümüştür. Göktürk alfabesi ile yazılan Uygur yazı dili, Göktürk devrindeki seviyesini pek aşamamıştır.[4]

745 yılında Göktürkleri yıkarak Ötüken’de devlet kuran Uygurlar, 9 uruktan (boydan) meydana geliyordu: Yaglaqa, Hu-tu-ko, Hu, Küremür, Mo-ko-si-ki, A-vu-çö, Hu-vu-su, Yo-vu-ku ve Hi-ye-vu.[5]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

744’te Uygurlar Basmılları mağlup ettiğinde, başlarında Kutlug Bilge Kül Kağan var idi. Bu dönemde Uygurlar, Hunların bütün eski topraklarına sahip olmuştu.[6] Kutlug Bilge Kül Kağan, Orhun kıyısına Ordu-balık şehrini kurdu.[5] İsmi geçen kağan 747 yılında vefat ettiğinde, yerine oğlu Moyon Çor geçti.

Yeni Kağan, Batı’da Karluklar ve Türgeşler'e, Kuzey’de Kırgızlara ve Selenga bölgesindeki Oğuzlar’a karşı başarılı seferler düzenledi. Bunun haricinde T’ang Çin'inde meydana gelen An Lu-shan isyanını bastırmak suretiyle Çin’in iç işlerine karışmaya başladı.[6] 758 yılında Moyon Çor, Çin imparatorunun öz kızı Ning-kuo ile evlenerek, Çin ile akrabalık ilişkisi kurdu.

759 yılında Moyon Çor ölünce yerine küçük oğlu Bögü/Bugu/Tengri geçti. Bu dönem Çin ile ilişkilerde Uygur tarafının baskın olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 778 yılında ilk kez Çin kaynakları Uygurlara karşı Çin galibiyetinden bahsetmektedir.[6] Bögü Kağan döneminin bir diğer önemli olayı da Bögü Kağan'ın Çin seferindeyken Mani dinine inanan rahiplerle karşılaşmış olması ve 763 yılından itibaren Mani dininin Uygurlar arasında yayılmaya başlamış olmasıdır.[6]

Kağan’ın Mani dinini benimsemesinin nedenlerinden biri, Çin’in Budist kültürüne karşı mukavemet gösterebilmek olduğu söylenir.[7] Tun Baga Tarkan, 779’da Bögü’yü öldürerek, Alp Kutlug Bilge unvanı ile tahta çıkmıştır.[6] Bu dönemde Tang hanedanı güçlendiği için Uygurlar eskisi gibi Çin’e karşı hakimane davranışlar gösteremediler.

789 yılında yeni kağan To-lo-ssu yani Ay Tengri de Kut Bulmış Külüg Bilge kağan idi.[7] 808 yılında ise Ay Tengri'de Kut Bulmuş Alp Bilge Kağan başa geçti. Bu dönemde Uygurlar’ın Tibetliler ile mücadelelerine tanık olmaktayız. Kağanlık unvanlarında yer alan Ay kelimesi, büyük bir ihtimalle benimsenen Mani dininin etkisini göstermektedir. 813 yılında Uygur kağanı Çin’e İ-nan-chu başkanlığında bir elçi heyeti gönderip evlilik talebinde bulundu. Çin imparatoru evlilik masraflarından dolayı bu isteği reddetmek istedi. Ancak Uygurların faaliyetlerinden çekindiği için oyalama yoluna gitti.

Tüm Reklamları Kapat

820 yılında Uygur kağanı bir kez daha evlilik talebinde bulununca İmparator kabul etmek zorunda kaldı.[7] 824 yılında Uygurların başında Hazar Tegin vardı. Yeni kağanın kötü mizacı ve zayıf iradesi yüzünden Uygurların gerileme süreci hız kazandı. Bu dönemde Çin hâlâ Uygurların tepkisini çekmekten korkuyordu.

832 yılında Hazar Kağan öldürülünce, yerine Hu Tegin geçti.[6] 839 yılında Hu Tegin kendisine karşı harekete geçen iki nazırı öldürdü. Ancak Kürebir ismindeki bir başka nazır, kağanı öldürerek başa geçti. Aynı yıl içerisinde Ho-sa Tegin yeni kağan oldu. Yine 839 yılında Uygur generali Külüg Baga 100.000 Kırgız süvarisi ile Uygurlara saldırdı. Ho-sa Tegin ve Kürebir öldürüldü. Uygurlar’ın kağanlık otağını da yaktı. Uygur halkı dağıldı. Bir kısmı Beşbalık bölgesine, bir kısmı Kan-chou bölgesine, bir kısmı da Çin’e kaçtı. Kırgızlar’ın bu saldırısı ile Orhun merkezli Uygur hâkimiyeti son buldu.[6]

Uygur Kağanlığı MS 800.
Uygur Kağanlığı MS 800.
Wikimedia Commons

Uygur Kağanlık Yazıtları ve Şine Usu Yazıtının Bulunuşu

Bizzat Kağan’ın kendisi tarafından yazdırılan ve diktirilen yazıtlar, Kağanlık yazıtları olarak isimlendirilir. Uygurlar dönemi için bu tarz yazıtlara örnek olarak Tes, Tariat, Şine Usu ve I. Karabalgasun yazıtları verilir.[1] Mezkûr yazıtlara, yazıtların içeriğinden yola çıkılarak muhtelif araştırmacılar tarafından ekleme-çıkartma yapılmaktadır. Biz ise çalışmamızın konusu itibarıyla sadece Şine Usu yazıtına odaklanacağız.

Şine Usu yazıtı, Gustof John Ramstedt tarafından, yanında filolog Sakari Pälsi ile iki Moğol olduğu halde, anca 1909 yılında Moğolistan’ın Mogoitu, Şine Usu gölü ve Örgötu dağı havalisinde bulunmuştur.[8], [9] Bu konuda yerinde inceleme yapan Osman Mert’in ifadesine göre Moğolistan’ın Arhangay iline bağlı Hayrhan ilçesi ile Bulgan ilinin Saihan ilçesi arasında bu iki yerleşim biriminin kesiştiği noktada, Örgöt dağının güneydoğusunda, Şine Usu gölünün 2.5 km kuzeyinde yer alır.

Tüm Reklamları Kapat

Aynı yazar, Şine Usu gölünün GPS bilgilerini 48 294037°D 5377386°K olarak, yazıtın bulunduğu yerin GPS bilgilerini ise, 48 294296D 5380216K olarak verir.[8] Yazıta ismini veren Şine Usu, 300 m uzunluğunda olup suyu tuzlu ve acı olan bir göldür.[8] Adı geçen göl yöre insanlarının anlattığına göre bazı zamanlarda kurumaktadır. Gölün kuzey tarafında Ramstedt tarafından keşfedilen bir kaynak tespit edilmiştir.[10]

Yazıtın bulunuş hikâyesi ise kısaca şöyledir: Aslında Moğollar, Avrupalıların kutsal abidelere ve eski anıtlara zarar verebileceklerini düşündükleri için Ramstedt ve ekibine etrafta bulunan yazıtlar konusunda bilgi vermeye niyetli değillerdir. Ancak bir gün bir Moğol, eski Türk Runik harfli bir taş gördüğünü ağzından kaçırır. Bunu fark eden Ramstedt, durumun farkına varır ve biraz ısrar ile yazıtın yerini öğrenir.[8]

Ramstedt, yazıtı bulduktan sonra, bu tarihi eseri “Zwel Uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei” başlıklı makalesinde bilim camiasına tanıtmıştır.[11]

G. J. Ramstedt Sakari Pälsi ile bir radyo stüdyosunda.
G. J. Ramstedt Sakari Pälsi ile bir radyo stüdyosunda.
Wikimedia Commons

Şine Usu Yazıtının Fiziksel Özellikleri ve Muhtevası (İçeriği)

Şine Usu yazıtı, Uygur Kağanlığı yazıtları içerisinde satır sayısı bakımından en hacimli olanıdır. Dört köşeli granit taştan oluşan yazıt 3.80 metre yüksekliğindedir. Yazıtın yüzeylerinde Çince bölüm bulunmamakta olup Türk runik harfleriyle yazılmıştır. Yazıtın kuzey yüzünde 13, doğu yüzünde 12, güney yüzünde 15, batı yüzünde ise 12 satır bulunmaktadır.[1], [10] Kimi araştırmacılar, güney ve batı yüzlerinde bulunan ek iki satırı önceki satırın devamı olarak düşünür ve toplam satırı sayısı olarak 50 sayısını verir.[12]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Under the Deodars (Rudyard Kipling)

Mrs. Hauksbee decides to start a salon in Simla, but Mrs. Mallowe talks her out of it. She then explains to Mrs. Hauksbee that she’s experiencing a mid-life crisis and that she came out of her own by becoming an Influence in the life of a young man. So Mrs. Hauksbee decides to try the same. Against Mrs. Mallowe’s warnings, she chooses Otis Yeere. Everything seems to be going according to plan—Otis Yeere is coming up in the world, by virtue of his association with Mrs. Hauksbee. And Mrs. Hauksbee platonically encourages his attentions. But one day she learns that everything has not gone according to plan when he tries to kiss her.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺48.00
Under the Deodars (Rudyard Kipling)

J. P. Roux, Uygur yazıtlarının runik harfler ile yazılmasından yola çıkarak Tu-kiular’ın klasik Türk dilini herhangi bir kesinti olmadan yaşamaya devam ettiğini belirtir.[13] Bunlardan başka Güney yüzüne ilave olduğu kaydedilen bir hayli hasar görmüş 4 kısa satır daha vardır. Bunların iki tanesi 1. satırın altında, diğer iki tanesi ise, 12. satırın üstündedir. En önemli bilgileri ihtiva ettiği düşünülen Kuzey yüzü bir hayli yıpranmıştır. Hasar bakımından eksiği en az olan yüz ise doğu ondan sonra ise güney yüzüdür.[8]

Şine Usu yazıtının yazı bulunan yüzleri.
Şine Usu yazıtının yazı bulunan yüzleri.
atalarmirası.org

Taşın yazılı kısmının uzunluğu, her iki parça birleştirildiğinde 366 cm’dir. Kaplumbağa altlık 1 m² olup yüksekliği 45 cm’dir. Çevresi kaplumbağanın ayaklarını andıran süsleme ve çizimlerle doludur. Yine aynı şekilde üst yüzeyinde de çizimler mevcuttur. Yazıtın altlığa yerleştirilmesi için açılan çukurun derinliği 23 cm, uzunluğu 42 ve 43 cm, enleri ise 27.5 ve 23.5 cm’dir.[8] Aynı zamanda bazı araştırmacılar tarafından yazıtın İl İtmiş Bilge Kağan’ın kümbetinin bir kısmını teşkil ettiği düşünülmektedir.[14]

Eski Türk yazıtları genellikle kaplumbağa kaidesine oturtulurdu. Bunun örneklerini Orhun abidelerinde de görmekteyiz. Bu konudaki bir görüşe göre Türk mitoloji ve sanatına kaplumbağa, Çin ve Hint kültürleri ile olan etkileşim sayesinde girmiştir. Kaplumbağanın kubbeyi andıran sırtı göğü (yang) ve alt kısmı ise yeri (ying) temsil etmekteydi.[15]

Şine Usu yazıtının muhtevasına geçmeden önce kimin adına dikildiği konusuna değinelim. Yazıtın kuzey yüzü Ben Tenride bolmış il itmiş bilge Hakan adıyla başladığı için kimin adına dikildiği açık bir biçimde anlaşılmaktadır.[1], [9] Buna ek olarak Moyun Çor kendi adına iki kitabe yazdırdığını bizzat kendisi söyler:[16]

Iduk Baş’ın batısında Yabaş ve Tokuş’un kavşağında, orada yazı geçirdim. Otağımı burada yaptırdım ve işaretimi orada yassı taşa kazıttım.

747-759 yılları arasında kağanlık yapan Moyun Çor 759 veya 760 yılında adı geçen yazıtı diktirmiştir.[1] Aynı zamanda Moyon Çor kitabelerinde anlattığı hadiselerin yıl, ay, gün ve hatta günün kısımlarını zikretmiş, böylece zaman faktörüne ayrı bir ehemmiyet vermiştir.[17]

Bilge Kağan yazıtı ve yazıtın altındaki kaplumbağa kaidesi.
Bilge Kağan yazıtı ve yazıtın altındaki kaplumbağa kaidesi.
uzaklardabiryer.com

Şine Usu yazıtının Kuzey yüzünde Türk Kağanlığının kısa tarihi ile Uygurların iktidarı ele alışı anlatılır. Doğu yüzü, çeşitli boyları (sekiz Oğuz, dokuz Tatar) bir araya getirme mücadelesi ve Kırgızlar ile yapılan savaşlar hakkında bilgi verir. Güney yüzünde Çiklerle, Basmıllarla, Karluklarla olan savaşlar konu edilir.

Batı yüzünde Çin imparatorunun An Lushan isyanı neticesinde içine düştüğü durum, Çinlilere yardım mukabilinde iki Çinli prensesin Uygurlara gönderilişi, isyan sonucu güç duruma düşen Soğdlar ve Çinliler için şehir inşa edilişi anlatılır.[8] Ayrıca Moyon Çor’un ağabeyi olduğu varsayılan Tay Bilge Totok ile yapılan savaşlar da anlatılmıştır. Yazıtın ağırlık noktasını iç mücadeleler oluşturmaktadır.[1]

Her ne kadar Şine Usu yazıtı Moyon Çor adına dikilmiş olsa da kendisinin babası olan Kül Bilge Kağan devrinde yaptığı icraatlar ve o dönemde meydana gelen olaylar da yazıtta zikredilmiştir. Hatta yazıtta yüz veya elli yıllık hâkimiyetlerden bahsolunduğu için babasından önceki atalar da yazıtta mevzubahis edilmiştir. Kül Bilge Kağan hakkındaki bilgilerin büyük çoğunluğu Şine Usu yazıtından gelmektedir.[18]

Şine Usu yazıtının bazı ayırt edici özellikleri ve çeşitli konular açısından önemi bulunmaktadır. Örneğin, Tes ve Tariat yazıtlarıyla beraber Şine Usu yazıtında ilk kez rastlanan çeşitli yer adları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi okunuşu konusunda çeşitli görüşler olan tegres eli veya ögreş eli dir.[8]

İlklerden bir başkası ise yazıtın Batı yüzünde Çinli ve Soğdlulara Baybalık adlı kent yaptırılır. Bu durum, Türk dilli boyların yerleşik hayatı benimsediklerinin ilk örneklerindendir.[1] Bunlardan başka, yazıtta çok sayıda yer adı geçmektedir. Bunlardan bir tanesi K6'da (Kuzey yüz, 6. satır) geçen ve küçük bir ırmağa denk geldiği düşünülen keyre kelimesidir. Aynı şekilde D3’de geçen ve ırmak veya yerleşim yerine işaret ettiği düşünülen burgu kelimesidir.[1]

Tüm Reklamları Kapat

Yazıtın bütün bu ayırt edici özelliklerine karşın Ramstedt yazıtta, diğer yazıtlarda (Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk) bulunmayan yeni bir işaret veya bir ses karşılığı olan harf bulunmadığını söyler.[8] Şine Usu yazıtı Bahaeddin Ögel’e göre, Göktürk kültür ve geleneğinin bir devamı olarak Göktürk yazıları ile yazılmıştır. Ancak Uygur Kağanlığının henüz yeni kurulmuş olması ve Uygurlarda henüz devlet tecrübe ve geleneklerinin başlangıçta bulunması sebebiyle, devlet dili de gelişmemiştir.[19]

Sonuç

Türk dilinin en eski kaynaklarından olan yazıtlar, Türkler için eşsiz bir kaynaktır. Yazıtlardan Türklerin kendilerini nasıl tanımladıklarından, birbirleri arasındaki ilişkilere, diğer kavimlere yaklaşım tarzlarına ve kendi bürokrat zümresinin siyasi emellerine kadar birçok ipucu derecesindeki bilgilere erişebiliyoruz.

Ancak ister yazılı olsun isterse sözlü, birçok tarihi kaynakta olduğu gibi yazıtların kullanılmasında da bazı problemler vardır. Örneğin, taş kaidelere yazılan yazılar, zamanla coğrafyanın, iklimin ve/veya insanların etkisiyle kırılabilmekte ya da silinebilmektedir. Bu da yazıtta anlatılan olay bağlamında çeşitli kopukluklara veya eksik bilgi edinmemize neden olmaktadır.

Eski Türklerden kalan belirli ve net bir alfabeden yoksun olmamız, yazıtlardaki karakterlerin nasıl telaffuz edileceği konusunda da bir tartışma yaratmaktadır. Bu yüzden bazen kimi kelimeler ve sesler, araştırmacılar tarafından farklı bir şekilde okunabilmektedir. Ancak bütün bu olumsuzluklara karşın bir toplumun kendini ifade etme şekillerinden bir tanesi olan yazıtlar, tarih ilmi bağlamında birinci elden kaynak olmayı sürdürecek gibi durmaktadır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
40
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Tebrikler! 8
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ a b c d e f g h E. Aydın. (2021). Taşa Kazınan Tarih: Türklerin İlk Yazılı Belgeleri. ISBN: 9789752430730. Yayınevi: Kronik Kitap. sf: 234.
 • ^ P. B. Golden. (2018). Türk Halkları Tarihine Giriş: Ortaçağ Ve Erken Yeniçağ'da Avrasya Ve Ortadoğu'da Etnik Yapı Ve Devlet Oluşumu. Yayınevi: Ötüken Neşriyat. sf: 169.
 • ^ a b A. Taşağıl. (2018). Gök-Türkler I-Ii-Iii.. ISBN: 9789751624604. Yayınevi: Türk Tarih Kurumu. sf: 384.
 • ^ B. Ögel. (2020). İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Yayınevi: Türk Tarih Kurumu. sf: 376.
 • ^ a b İ. Kafesoğlu. (2018). Türk Milli Kültürü. Yayınevi: Ötüken Neşriyat A.Ş.. sf: 127.
 • ^ a b c d e f g G. Çandarlıoğlu. (2020). Uygur Devletleri Tarihi Ve Kültürü. Yayınevi: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. sf: 33-34.
 • ^ a b c A. Taşağıl. (2020). Kök Tengri'nin Çocukları. Yayınevi: Bilge Kültür Sanat. sf: 208.
 • ^ a b c d e f g h i M. Ölmez. (2018). Uygur Hakanlığı Yazıtları. Yayınevi: Bilgesu Yayıncılık. sf: 110.
 • ^ a b H. N. Orkun. (2019). Eski Türk Yazıtları. Yayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları. sf: 164.
 • ^ a b E. Aydin. (2021). Uygur Yazıtları. Yayınevi: Bilge Kültür Sanat. sf: 49.
 • ^ V. A. Çakan. (2009). Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları. Yayınevi: Binyıl Yayınevi. sf: 123.
 • ^ E. Aydın. (2022). Şine Usu Yazıtının Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi Üzerine. Türk Kültürü, sf: 1-10. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Roux. (2021). Türklerin Ve Moğolların Eski Dini. Yayınevi: Dergah Yayınları. sf: 33.
 • ^ S.G. Klayashtorny. (2013). Türkün Üçbin Yılı. Yayınevi: Selenge Yayınevi. sf: 127.
 • ^ Y. Çoruhlu. (2020). Türk Mitolojisinin Ana Hatları. Yayınevi: Ötüken Neşriyat A.Ş.. sf: 287.
 • ^ S. Gömeç. (2014). Türk Tarihinden Izler 1. Yayınevi: Berikan Yayınevi. sf: 37.
 • ^ F. Sümer. (2019). Eski Türklerde Şehircilik. Yayınevi: Türk Tarih kurumu. sf: 29.
 • ^ B. Ögel. (1951). Şine Usu Yazıtının Tarihi Önemi. Belleten, sf: 363-379. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. Ögel. (2017). Türklerde Devlet Anlayışı. Yayınevi: Ötüken Neşriyat A.Ş.. sf: 45-46.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/03/2023 06:53:19 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13023

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
K. Aydın, et al. Tesadüf Eseri Bulunan Bir Uygur Yazıtı: Şine Usu. (15 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 22 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13023
Aydın, K., Şahin, D. (2022, October 15). Tesadüf Eseri Bulunan Bir Uygur Yazıtı: Şine Usu. Evrim Ağacı. Retrieved March 22, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13023
K. Aydın, et al. “Tesadüf Eseri Bulunan Bir Uygur Yazıtı: Şine Usu.” Edited by Damla Şahin. Evrim Ağacı, 15 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13023.
Aydın, Kasım. Şahin, Damla. “Tesadüf Eseri Bulunan Bir Uygur Yazıtı: Şine Usu.” Edited by Damla Şahin. Evrim Ağacı, October 15, 2022. https://evrimagaci.org/s/13023.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.