Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Sosyal Hizmet: Modern Bir Ülkenin Olmazsa Olmazı...

Sosyal Hizmet: Modern Bir Ülkenin Olmazsa Olmazı... UT News
9 dakika
8,104
 • Sosyal Hizmet

Zaman içerisinde ileriye doğru ilerledikçe, insanların ve toplumların ihtiyaçları da giderek artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Ancak süregelen küresel sistemin nitelikleri sebebiyle, toplumun tüm kesimleri bu sürece eş zamanlı olarak ayak uyduramaz. Birçokları geride kalırken, bazıları bu sürece ayak uydurabilir. Bu ayak uyduramamanın nedeni çoğu zaman içinde yaşadığımız sistemin vahşi taraflarıdır. Örneğin insan toplumlarının ezici çoğunluğunda görülen hiyerarşik ekonomik-politik düzen, birçoklarının maddi alım gücünün düşük olmasına neden olmaktadır. Fakat insan gruplarının modern zamanlara ve çağa ayak uyduramamasının tek suçlusu sistem değildir. Canlılığın bir niteliği olarak çocukluk, yaşlılık ve engellilik gibi biyolojik gerçekler, çoğu zaman diğerlerinin yardımına muhtaç bireyleri doğurmaktadır. Kimi zamansa biyolojik ve kültürel ögeler bir araya gelerek muhtaç veya düşkün bireyler yaratabilmektedir. Savaşlar ve bunlar nedeniyle ortaya çıkan gazilik ve şehit yakınlığı gibi kavramlar, bunun klasik örneklerinden bazılarıdır. Dolayısıyla yaşlılar, çocuklar, engelliler, gaziler, şehit yakınları, fakirler ve daha nice grup, kendi ayakları üzerinde durabilmek için toplumun yardımına ihtiyaç duyabilir. Bu durumların çoğu, toplum içerisindeki herhangi bir bireyin başına gelebilecek (ya da gelmek zorunda olan) durumlar olduğu için, empati becerimiz bu desteği sağlamak konusunda bizi teşvik etmektedir.

Türümüzün evrimsel geçmişi büyük oranda bir sosyal dayanışma hikayesidir. İnsanı insan yapan, bugüne kadar gelmemizi sağlayan, dilimizi, zekamızı, iş bölümümüzü, yerleşik yaşantımızı ve daha nicesini mümkün kılan, tekil mücadelelerimizin yanısıra, bir bütün olarak mücadele edebilme özelliğimizdir. Ve doğada hangi türe bakacak olsanız, sürü yapısında olanlar, yani işbirliği kurabilenler, daha zeki olan, daha karmaşık davranış becerilerine sahip türlerdir. İnsan, bunların zeka ve davranış konusunda en ileriye gitmiş olanıdır. Tüm bu övündüğümüz niteliklerimizi mümkün kılan özelliğimizi, işbirliği ve dayanışmayı, sırf modern zamanlarda yaşıyoruz, sırf doğadan uzaklaştık diye bir çırpıda silip atamayız. İşte modern zamanlarda, çağın hızla değişim ve gelişimine ayak uyduramayanlara destek ve yardım amacıyla, sosyal hizmet uzmanlığı ortaya çıkmıştır. Sosyal hizmet, daha insancıl ve adil bir toplum yaratmak için, insanların karmaşık sosyal problemlerini çözme kapasitesini artırmaya adanmış bir meslektir. Her ne kadar ülkemizde yeni yeni kendine sağlam bir yer edinmekteyse de, Dünya tarihine baktığımızda sosyal hizmet çalışmalarının tarihi 1800'lü yılların başlarına kadar gitmektedir. Türkiye'deki ilk adımları ise 1926 yılına kadar takip edilebilir; ancak bir meslek olarak tanınması 1960'lardan önce olmamıştır.

Bu Reklamı Kapat

Sosyal hizmetin ayırt edici özellikleri, çevresi içinde birey modelini ve sosyal adaleti vurgulamasıdır. Başka bir deyişle, sosyal hizmet uzmanları sadece bireyin içsel mücadelelerini hesaba katmakla kalmaz, insanların problemlerini ele almak ya da sorgulamalarına yardım etme yollarını tanımlamak amacı ile, onları etkileyen aile geçmişini, çalışma ortamını, çevre ortamını ve yapı ve politikalarını ele alır.

Her ne kadar bazı açılardan ve bazı uzmanlıklar tarafından "hippi mesleği" ya da "yardımcı meslek" gibi nedenlerle hor görülmeye çalışılsa da, modern Dünya'nın en önemli ve ihtiyaca dayalı mesleklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her mesleğin insanlık tarihindeki bir noktadaki ihtiyaçlardan doğduğu ve bir gelişim evresinden geçtiği düşünülecek olursa, kökenleri kısmen eski olsa da, birçok mesleğe göre henüz çok genç olan bu mesleğin emekleme evrelerini tamamlama süreci olduğu normaldir. Yıllar geçtikçe sosyal hizmetin toplumsal yapı içerisindeki önemi daha iyi anlaşılmakta ve bu uzmanlara olan ihtiyaç, her sahada katlanarak artmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Kamu hizmeti yapan sosyal hizmet uzmanları...
Kamu hizmeti yapan sosyal hizmet uzmanları...

Türkiye'de Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet uygulamasının temel taşlarından biri de bireylerin, ailelerin ve toplulukların, eksikliklerine karşı olarak güçlü yanlarına odaklanmaktır; böylece bu güçlü yanlar, karmaşık sosyal sorunlara yaratıcı çözüm bulmak için harekete geçirilebilir. Dolayısıyla sosyal hizmetin amacı, insanları politik sisteme (devletlere) bağımlı kılmak değil, onların kendi güçlü taraflarını gösterek, kendi çözümlerini kendilerinin bulmasını sağlamaktır. Bu bakımdan sosyal hizmet, halka "balık vermek" yerine "balık tutmayı öğretmeyi" hedefler. 

Sosyal hizmet uzmanlarının ana çalışma alanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmakla birlikte, söz konusu uzmanlar Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok bakanlık ve merkezlerde çalışma imkânı bulmaktadır. Çalışma alanları için daha fazla bilgiyi buraya tıklayarak alabilirsiniz. 

Sosyal Hizmet Uzmanları, Alanda/Sahada Neler Yapmaktadır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çalışan uzmanlar, diğer meslek elemanları (psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, polis, öğretmen, doktor) ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Her ne kadar günlük yaşantımızda gördüklerimiz veya medyada yansıtılanlar bunu pek yansıtmıyor olsa da, bir "gazi" ya da "yaşlı" ya da "suça itilmiş çocuk", sadece bu özellikleriyle tanımlanabilir kişiler değildirler. Her insan gibi çok sayıda ihtiyaçları bulunur; ancak bu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmiyor ya da "diğer insanlara nazaran eksiklikleri" nedeniyle bunu tek başına yapamıyor olabilir. Sosyal hizmet uzmanlarının görevi, bu durumda olan kişilerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmek ve çözümler üretmektir. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu açıdan bakılacak olduğunda, çarpıcı bir gerçekle karşılaşılır: bir öğretmen ya da psikolog, tekil bir birey olarak görevini sürdüren bir uzmandır. Ancak bu uzman, kendisine erişme ihtiyacı olan kişilerden bihaberdir. Bir psikolog, kendisine hasta bulmaz. Hastalar, psikologa ulaşırlar. Fakat eğer ki şahıs, bir psikologa gitmesi gerektiğini (ve hatta gidebileceğini) bilmiyorsa, bu ikili arasındaki köprü hiçbir zaman kurulamayabilir. Bu da, büyük sıkıntıları (ve hatta felaketleri) beraberinde getirebilir. Sosyal hizmet uzmanlarının görevi, aradaki bu köprüyü kurarak, kişileri doğru yönlendirmek, onların eksikleri üzerine giderek sorunlarını çözmek ve hayat standartlarını diğer insanlarla eş düzeye getirmektir. Bu bakımdan sosyal hizmet uzmanları, insanı insan yapan ana unsur olan dayanışmanın ve işbirliğinin kalbi ve beyni konumundadırlar. 

Bir örnek verilecek olursa: eşi vefat etmiş veya cezaevinde olan ya da ekonomik yetersizlikler nedeni ile çocuğuna bakamayacak durumda olan, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağına kanaat getiren kişiler il veya ilçe müdürlüklerine gelerek başvuruda bulunurlar. Hatta raporlardan ve ihbarlardan yola çıkarak sosyal hizmet uzmanları, düşkün kişileri kendileri tespit ederek onların sorunlarına proaktif olarak (kişinin kendilerine gelmelerini beklemeden) onlara yardım eli uzatabilirler. 

Burada akla gelebilecek ilk soru işareti, insanların devletten para koparmak için sistemi kandırmaya çalışmaları olabilecektir. İnsanlar kendilerini düşkün ya da muhtaç olarak göstererek, sosyal hizmetin önemli parçalarından biri olan aylık yardımı sömürmeye çalışabilirler. İşte sosyal hizmet uzmanları, burada bir detektif gibi davranarak, söz konusu durumun, kişinin ya da başvurunun gerçekliğini ortaya çıkarmaya ve ispatlamaya çalışırlar. Bunun için hem otomatikleştirilmiş bilgisayar sistemlerinden, hem de bizzat başvuru sahibi ve tanıdıklarıyla irtibata geçilip, görüşmeler gerçekleştirilerek raporlar hazırlanır, sonuca bağlanır. Bu bakımdan sosyal hizmet, birçok farklı mesleğin, hatta bir detektifin bile, özelliklerinin bir karışımı gibidir. Bu uzun, karmaşık (ve eğlenceli olabilen) süreçten sonra, sosyal hizmet uzmanının uygun görmesi takdirinde aileye nakdi yardım yapılmaktadır veya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği gibi kuruluşlara yönlendirilmektedir.

Sosyal Hizmet Çalışma Sahası Örnekleri

Çocuklar ve Sosyal Hizmet

Elbette her şey para değil, insanın tek ihtiyacı da para değil... Örneğin yetim veya öksüz olan ya da suça "itilmiş" çocukların genellikle son ihtiyacı para olmaktadır; zira daha temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olabilmektedirler. Az önce anlattığımıza benzer şekilde yapılan inceleme sonucunda uzman, eğer gerek görürse, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa dayanarak eğitim, danışmanlık, sağlık, barınma, bakım tedbirlerinden birini veya birkaçını mahkeme yolu ile uygulanmasını sağlamaktadır. İhmal, istismar olduğuna kanaat getirilen çocuklar, kurum bakımına alınmakta, sevgi, umut evleri gibi kuruluşlara yerleştirilmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları, evlat edinme ve koruyucu aile süreçlerinde sosyal incelemeler yapmakta, uygun görülen aileler ile çocuğun arasında bir köprü görevi kurmaktadır. 

Geriyatrik Sosyal Hizmet ve Engellilik

Yaşlılar veya engelliler de sosyal hizmet uzmanlarının yakından çalıştığı diğer gruplardır. Engelliler veya yaşlılar gibi dezavantajlı grupların kuruluş bakımı taleplerini almakta, durumu incelemekte ve kuruluş bakımına alınmalarını sağlamaktadırlar. Huzurevi, rehabilitasyon merkezi gibi kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet uzmanları, bireyin kuruluşa kabulünü yapmakta, bireyin kuruluşa uyum sürecini kolay geçirmesi için psiko-sosyal destek sağlamakta, gerektiğinde mesleki çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca kurumdaki kişilerin ve çalışan diğer personelin de motivasyonlarının yüksek tutulması adına etkinlikler düzenler, katılımı sağlar.

Bu Reklamı Kapat

Adli Sosyal Hizmet

Adalet Bakanlığı'nda çalışmakta olan sosyal hizmet uzmanları, boşanma ve velayet gibi davalarda incelemelerde “bilirkişi” olarak bulunmakta; çocuğun hangi aile bireyinde kalması gerektiği, anne ve babada ne sürelerde kalacağını belirten detaylı bir sosyal inceleme raporu hazırlamaktadırlar. Çocuk mahkemelerindeki uzmanlar ise suça sürüklenen çocuklar ile görüşme yapmakta, çocukların neden suça "itilmiş" olduklarını incelemekte, eğitim durumu, aile durumu, geçmişi gibi kendisini etkileyen durumları araştırmakta, suça sürüklenen çocuğun hangi tedbirlerin uygulanması durumunda suça sürüklenmeyeceği kanaatini bildiren bir sosyal inceleme raporu yazmaktadırlar. Burada da 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirtilen, eğitim, danışmanlık, sağlık, bakım, barınma tedbirlerini hakimin takdirine sunmaktadır. Cezaevlerinde çalışan uzmanlar, hükümle veya tutuklunun kuruma kabulünü yapar, kurumu ve işleyişi anlatır, kişinin bilgilerini kendisinden alır, uyum sürecinde kişilerle çalışmalar yapar, gerektiğinde grup çalışmaları uygular.

Tıbbi Sosyal Hizmet

Hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanları, hasta olan bireylere ve gerektiğinde refakatçılara psiko-sosyal destek sağlamakta; yetersizlikleri olan bireyleri tespit etmekte, müracaatçıları kaynaklara yönlendirmektedirler. Örneğin, kalacak yeri olmayan uzaktan gelmiş ailelere ekonomilerine uygun kalacak yerlere yönlendirme gibi...

Bunlar haricinde daha sayılamayacak kadar fazla alanda sosyal hizmet uzmanı olarak özelleşme imkanınız bulunmaktadır. Örneğin insan toplumlarındaki suç ve bunun sonuçları ile ilgileniyorsanız, hapishanelerde çalışabilir, denetimli serbestlikle bırakılan kişilere yol gösterici olabilirsiniz. Benzer şekilde, suça itilmemiş, sıradan çocukların okullardaki sorunlarıyla ilgilenmek isterseniz, bu yöne eğilebilirsiniz. Uzun lafın kısası, nerede bir muhtaç varsa, orada bir sosyal hizmet uzmanı vardır diyebiliriz.

Eğer ki siz de insanlara yardım etmeyi içsel bir amaç edindiyseniz, Dünya'yı değiştirmenin bir bütün olarak mümkün olmadığını, ufak adımlarla, yavaş yavaş olacağını düşünüyorsanız ve insanlığın iyiliği için bir el uzatmak istiyorsanız, bilin ki sosyal hizmet tam size göre bir meslek. Belki şu anda hak ettiği saygınlığı görmüyor; fakat hem Avrupa ülkeleri ve ABD'de, hem de Türkiye'de her geçen gün giderek güç kazanan, önemi/değeri anlaşılan, kıymetli bir meslek haline gelmeye başladı. ABD'de şu anda 300'ün üzerinde üniversitede sadece sosyal hizmet bölümleri değil, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, birçok sahada kritik öneme sahiptirler. Örneğin belki dikkatinizi çekmiştir: Hollywood filmlerinde ailesi ayrılan veya sorunlu durumda olan çocukları almaya gelen uzmanlar, sosyal hizmet uzmanlarıdır. Türkiye'de de 1961 yılında açılan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü bu alandaki ilk üniversiteyken ve sadece 26 mezun verirken, 2014 yılı itibariyle 17 devlet, 11 vakıf üniversitesinde sosyal hizmet eğitimi verilmekte olup, bu bölümlerden toplamda (açık öğretim hariç) 2115 mezun verilmektedir! Türkiye’nin şu anki ekonomik durumu da göz önünde bulundurulduğunda, tüm işaretler gelecek on yılda sosyal hizmet uzmanlarına olan talebin artacağını göstermektedir.

Bu Reklamı Kapat

Konuyla ilgili çok daha fazla bilgi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nden buraya tıklanarak alınabilir.

Teşekkür: Bu yazıyı hazırlayan Sosyal Hizmet Uzmanı Seray Eren'e teşekkür ederiz.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/10/2022 12:42:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3202

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Tahmin
Olasılık
Robot
Goril
Tarım
Yaşamın Başlangıcı
Öğrenme Alanı
Salgın
Nükleer Enerji
Pandemik
Vücut
Gelişim
Nörobilim
Epistemik
Mers
Genetik Değişim
Su
İmmünoloji
Yılan
Nasa
Hayatta Kalma
Dinozor
Evrim Ağacı Duyurusu
Kan Hastalıkları
Atmosfer
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.