Paylaşım Yap

XNA: Laboratuvarda Üretilen Yapay/Sentetik DNA Molekülleri ve Yapay Canlılara Adım Adım...

XNA: Laboratuvarda Üretilen Yapay/Sentetik DNA Molekülleri ve Yapay Canlılara Adım Adım... YouTube
10 dakika
15,950

Tüm olası moleküllerin içinde yalnızca ikisi muazzam bir çeşitlilik gücüne sahip. DNA ve RNA, genetik bilgiyi saklama ve uygun koşullarda onu aktarabilme yeteneğine sahip yegane iki molekül, tekrar eden kıvrımların içinde bilinen tüm canlı türlerinin tüm yapıtaşlarını kodlamakla ve barındırmakla mükellef iki güçlü polimer...

Her ne kadar bu konudaki ustalıkları ve eşsizlikleri uzun süredir su götürmez bir gerçek olsa da, durum değişmiş görünüyor, artık yalnız değiller. MRC Moleküler Laboratuarı’ndan Vitor Pinherio ve Philipp Holliger doğal seçilim yoluyla evrimleşebilen ve genetik bilgiyi saklayabilen 6 yeni alternatif polimer üretmeyi başardı. XNA’lar (Xeno/Yabancı Nükleik Asit) adıyla anılan bu moleküllerin hiçbiri doğada bulunmuyor, tam anlamıyla insanlığın en yeni şaheseri, sentetik uygulamalarda bir başka gün doğumu... XNA’nın oluşum aşamasını incelemeden önce, diğer iki nükleik asite değinmekte fayda var.

DNA, birbirine dolanmış sarmal merpenlere benzetildiğinde, korkuluklar deoksiribonükleik asit denilen şekerleri, basamaklar ise A (Adenin), G (Guanin), C (Sitozin) ve T (Timin) adları verilmiş dört çeşit bazı temsil eder ve bu basamakların farklı kombinasyonları merpenin uzunluğuna bağlı olarak sınırsız bir çeşitlilik ve özerklik ortaya koyar. RNA da (ribonükleik asit) bu yapıya fazlasıyla benzemektedir ancak burada söz konusu olan tek bir sarmal merpen ve bulundurdukları atom sayısındaki değişiklikler yüzünden Timin’in yerini (ve adını) Urasil’e (kısaca "U"), deoksiribozun da yerini (ve adını) riboza bırakmasıdır.

Genetik biliminde teknolojinin geldiği son nokta olan XNA’lar da tıpkı diğer iki benzeri gibi "nükleik asit" olarak adlandırılıyor; ancak bulundurdukları şekerler deoskiriboz ve ribozdan bir hayli farklı. Bu da, yapısal olarak küçük ancak evrimsel süreçte ve organizma boyutunda enzimsel aktivitelerin dayandığı fizik temellerinde büyük değişikliklere sebebiyet veriyor. Bu XNA'nın adındaki "X" harfi, sadece "yabancı" anlamına gelen Xeno sözcüğünü karşılamıyor. Aynı zamanda, üretilen birden fazla yapay genetik malzemeden, hangi şekerin kullanıldığına bağlı olarak o X harfinin yerine geçecek harf de belirleniyor. Fark etmiş olabileceğiniz gibi DNA'nın D'si "deoksiriboz" şekerinden, RNA'nın R'si "riboz" şekerinden geliyor. Benzer şekilde, XNA'nın X'inin yerine birbirinden farklı 6 harf gelebiliyor ve hangisinin geleceğine, hangi şekerin kullanıldığı karar veriyor. Harvard Üniversitesi'nden Jack Szastor şöyle söylüyor:

“Yaşamın kökeni incelemeleri çerçevesinde düşünüldüğünde oldukça ilginçler. Teoride pek çok polimer DNA ve RNA’nın yaptıklarını yapabiliyorken şimdiye kadar modern biyolojinin bu ikisiyle yetinmiş oluşu şaşırtıcı.”

Evrimin Şekillendirdiği Genetik Malzemeler

Elbette ne kadar uzun süre akıllarda yer ederse etsin, biyoloji ve bilimin geri kalan tüm yüzlerinde olduğu gibi XNA çalışmalarında da gerek bilginin gerekse teknolojinin gerekse de hayalgücünün yetersizliği ile şimdiye kadar dikkate değer bir ilerleme kaydedilememişti. Bu konu üzerindeki çalışmalara imza atan beyinlerin sorgulaması gereken en önemi konulardan biri Darwinci evrimin yeni moleküller üzerinde uygulanıp uygulanamayacağıydı. Ne de olsa sentetik genlerin üretebileceği en küçük canlı veya canlı benzeri yapının hayatta kalma şansı, tamamen mutasyona uğrama, değişebilme ve adapte olma şansına bağlıydı. Şimdiyse Pinherio ve onun açtığı yolda hızla çalışmalara başlayan bilim adamları sayesinde başarıyla sorunun üstesinden gelindiği görünüyor.

Pinherio XNA’ları DNA’ların kendini kopyalamasından sorumlu enzimleri polimerazları kullanarak çoğalttı. Ancak polimerazların sadece deoksiribozu tanımlayabiliyor olmaları yaratılacak olan XNA’ları sıkıntıya düşürüyordı. Pinherio polimerazları deoksitiboz ve riboz dışındaki XNA’lar için kullanılan şekerleri tanımaya evrimleşmeye zorlayarak sorunu çözdü. Bu zorlama bile sayılmazdı, işin aslı fikir oldukça basitti. Diğer tüm canlı yapıtaşlarında olduğu gibi polimerazlarında birbirl- erinden belli ölçülerde farklı oluşu süreci bir hayli hızlandırıyordu. Pinherio birbirinden neredeyse gözden çıkarılabilecek farkları bulunan bir polimerazlar ve hedef DNA’lar havuzu oluşturup bu havuza XNA’ların kullanmasını amaçladığı pek çok farklı şekeri ekledi.

Bu polimerazlardan bazıları farklı şeker kullanarak nükleik asit üretebilecek yeteneği veren mutasyona sahipti ve Pinherio’nun tek yapması gereken bunları bulup daha hızlısına ulaşmak için çiftleştirilen iki hızlı yarış atı misali aynı ortamda izole ederek daha mutant ve daha isteğe uygun bir enzimler havuzu oluşumunu sağlamaktı. Sonuç, DNA’ları kalıp alarak 6 farklı nükleik asit üretebilecek yepyeni bir enzim topluluğdu.

Pinherio bununla yetinmedi ve tam tersini gerçekleştirebilecek enzimler üretmek için yeni bir işleme koyuldu. Elbette daha önce XNA diye bir molekül var olmadığından, doğada da bu ters işleme elverişli herhangi bir seçilime yer verilmemişti. Pinherio bu sefer tam anlamıyla kaba kuvvete dayanan, zorlama bir yol izlemek zorunda kaldı: mutasyonu kendisi yarattı!

Mutasyonlar, genel olarak canlı yapının genomu üzerinde gerçekleşen kalıcı değişimler olarak tanımlanabilir ve bir geni mutasyona uğratmanın sayısız yolu vardır. Bunlardan en bilindikleri ise, radyasyona, X ışınlarına, ultraviyole ışınlara, transpozonlara ve virüslere maruz bırakmaktır (veya organizmanın bunlara normal şekilde maruz kalmasıdır). Yine, bunların tamamı günümüz laboratuar koşullarında gerçekleştirilebilmektedir. Pinherio da çeşitli polimezlar üzerinde pek çok rastgele mutasyona sebep oldu ve sonuçta ortaya çıkan mutant enzimlerden XNA’yı DNA’ya dönüştürme yeteneğine sahip olanları izole ederek koruma altına aldı. Yani doğanın uzun sürede uyguladığı seçilim işlemini, yapay bir süreçten geçirerek hızlandırmış oldu. Yaptığı zor, uzun, başarılma ihtimali düşük olan, ancak teoride oldukça basit bir yöntemdi: milyonlarca yıldır süregelen evrimi laboratuvarda taklit etmek...

Yeni Canlılar, Hatta Canlı Grupları Yaratmak

Bu yeni polimerazların en büyük özellikleri DNA’yı yüzde 95'lik doğruluk payıyla XNA’ya kopyalayabiliyor oluşlarıdır. Konu üzerinde durmak bilmeden çalışan bilim insanlarının sırada iki büyük hedefi var: Yüzde 100'lük doğruluk payına ulaşmak ve XNA’yı bir başka XNA’yı baz alarak doğrudan kopyalayabilmek: yani replikasyon yeteneği olan XNA’lar yaratmak. Bu da, elbette DNA’ları değil XNA’ları hedef olarak gören polimerazlar üretebilmeye bağlı. Az önce bahsi geçen iki yöntem kullanılarak yaratılabileceği teoride mümkün görünse de, söz konusu olan doğanın şimdiye kadar izin vermediği bir molekülü baştan yaratmak ve başka bir açıdan yaklaşılmadığı sürece gerekli polimerazı üretmek, saklamak ve çoğaltmak daha uzun bir süre alacak gibi görünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, asıl genetik materyali XNA’lar olan ve bu materyali her çekirdek ve dolayısıyla hücre bölünmesinde çoğaltabilen, yeni, daha öncekilere benzer, tıpatıp ya da bambaşka canlılar evrimleşebilecek. Daha doğru bir deyimle bu yeni canlılar, insanlar tarafından canlılar alemine kazandırılmış olacak.

Bunun için bazı ipuçları yok değil. Pinherion ve takımı çoktan FANA’dan FANA, CoNA’dan CoNA ve hatta CoNA’dan HNA kopyalamayı başardı. Ama çıkan sonuç ve işlemin gerçekleşme aşaması DNA’nın kalıp olarak kullanılması durumundan kat be kat düşük ve yetersiz.

Philipp Holliger XNA’nın kimyasal perspektiften bakıldığında diğer iki nükleik asitlerden çok da farkı olmasa da, iki grup arasında işlevsel ve fizyolojik açıdan belli sınırların olduğunu söylüyor. Bunların başındaysa, XNA’nın gücü ve sağlamlığı geliyor. DNA ve RNA doğal yaşamları esnasında sürekli bir tehlike halinde, asitler zinciri oluşturan basamakları kırabiliyor, birçok enzim yapıtaşlarını kesip atabiliyor. XNA’ların ise böyle bir problemi yok, doğadışı yapıları ve doğa tarafından tanınmaz oluşları onları doğam enzimlere, yüksek pH’a ve öteki pek çok kimyasala ve zorlu koşula karşı görünmez kılıyor. DNA ve RNA’nın bile katı bir yüzeyde binlerce yıl yapıları bozulmadan kalabildikleri düşünüldüğünde, XNA’ların yaşamının pratik olarak sonsuz olduğu öngörülebilir. Bu da, çok uzun süre kendi kendilerine yapılarını koruyabilecekleri anlamına geliyor. Bu yönüyle XNA, pek çok uygulama için biçilmiş kaftan. Uzun zamanlar bilim insanları zaten "aptamer" adıyla bilinen kısa DNA ve RNA iplikleri üretiyorlardı.

Aptamerlerin amacı belli bir hedefe tutunmak ve gerekli işlemi yerine getirmek. Bu işlem özel bir genin yerini bulup ortaya çıkarmak ya da belli proteinlere tutunarak hastalıklı hücrelere ilaç tedarik etmek olabilir. Kullanım alanları geniş ama zayıf ve kararsız moleküller. Bu durumda aptamerler, ANA’lar baz alınarak üretilirse çok daha dayanıklı ve kararlı hale geleceklerdir. Tıpkı RNA gibi, XNA’lar da üç boyutlu karmaşık şekillere kıvrılabiliyor. Alex Taylor, bu özelliğinden yararlanarak HNA aptamerleri üretmeyi başardı. İşlem, polimerazlarda olduğuyla neredeyse aynıydı: belli bir protein ve RNA şeklini algılayabilen XNA’lar için en uygun aptamerin devamlı ve tekrarlanan seçilimi.

Ne İşe Yarayacak?

Floyd Romesberg’e göre tıp bilimi de bu buluşlardan nasibini alacak. Tedavi amacıyla vücuda yollanan enzimler ve antibiyotiklerin büyük çoğunluğu mide ve kan damarlarında sindirilerek işlevinin çoğunu kaybediyor. Yıkıcı enzimler, yabancı bir madde olan XNA’yı tanıyamayacağı için böyle bir sorun da ortadan kalkmış oluyor. Ama bu tarz uygulamalar için elbette en büyük sorun XNA’yı vücudumuzun kabul edeceği mi yoksa bağışıklık sistemi tarafından alt mı edileceği... Bunu etik kuralların çizdiği sınırlar, zaman ve elbette insanların bilgi ve teknolojik yetisinin hangi düzeye ulaştığını gösterecek.

Eğer XNA’lar kendi kendiliğinden, DNA’dan tam anlamıyla bağımsız üreyebilmeyi başarırsa, daha önce görülmemiş bir canlı türleri ortaya çıkacak ve nükleik asitlerin hayatın başlangıcındaki önemi, DNA ve RNA’dan daha başarılı genetik bilgi muhafızları ve mirasçıları olup olmadığı, bu iki molekülün tamamen rastlantı eseri mi bu konuma geldiklerine cevap bulabilecek.

Tüm bu çalışmalar genetik bilgiyi taşıyan moleküllere yeni bir fırça darbesi vurmak üzerine atılmış adımlar. Bazlardan şekerlere kadar merpenin her bir basamağı çığır açan yenilikler ve değişiklikler için rolünü oynamayı bekliyor. Uygulamalı Moleküler Evrim Vakfı’ndan Steve Benner çoktan iki farklı baz türü içeren bir molekül üretmeyi başardı (Z ve P). Bunun molekülün uygulamaya geçirilmesi halinde ne denli muazzam bir bilgi kapasitesi olacağını hayalinizde canlandırmaya çalışın. Başaramıyorsanız sorun yok, bunların çoğu hayalgücünün sınırlarını zorlayan çalışmalar...

Madalyonun Öteki Yüzü: Biyolojik Silahlardaki Kullanımı

Bu büyüleyici ve cezbedici bulguların yanı sıra, tıpkı bilimin her alanında olduğu gibi burada da madalyonun iki yüzünü görmekte fayda var. Doğaya aykırı bu moleküller, özellikler de yok edilmeleri imkansıza yakın derecede zor olanlar, çoktan bilim dünyasındaki tartışmalara kıvılcımını verdi. Scripps Enstitüsü'nden Gerald Joyce, ilgili yazısında şu cümleleri kuruyor:

Biyologlar alternatif genetik dünyasında eğlenmeye devam ededursunlar; ancak biyolojiye zarar verme riski bulunan bu moleküllerin sahaya çıkarılma zamanları henüz gelmedi.

Harvard Üniversitesi'nden George Church’ün de belirttiği gibi en büyük risk, XNA’ların güçlü fiziksel özelliklerinden kaynaklanıyor. Bu durum, doğa tarafından neredeyse yok edilemez oluşları, XNA’nın kontrolü ele geçirip DNA ve RNA’yı canlılığın uzun geçmişini göz önüne aldığımızda çok da uzun sayılamayacak bir süre içinde ortadan kaldırmasına sebep olabilir. Yapay genlerin atağa geçmesi ve özellikle vahşi doğaya yayılması, Steve Benner tarafından varsayıldığı üzere yaşam zincirinin yapıtaşı mikroskobik canlılar başta olmak üzere canlılar alemine uyandırılması güç bir kabus yaşatabilir. Benner’a göre XNA’lar DNA ve RNA’ların hüküm sürdüğü bir dünyada görünmez olmak ve bu şekilde kalmak zorundadır. 

Bilim hakkında söz söyleme hakkına sahip olan kimdir? Bilim insanları mı? Etik kurulları, halk, politikacılar ya da düzenlenen moratoryum sözcüleri mi? Elbette hiçbiri, tek başına söz hakkına sahip değildir. Her ne kadar düzen bu şekilde işlemese de bilime yön verecek tek etken, yine bilimin kendisi olmalıdır. Burada ince bir çizgi var, bilimden kaçınmak ve bilimi zorlamak... Bir tarafta pek çok hastalığa çare bulacak, sayısız canlının hayatını ve neslini kurtaracak bir buluşa kavuşmaktan bir adım geride durmak var; diğer yanda ise büyük bir yıkım getirme riski... Yapılması gereken, küçük adımlarla, sonu gelmez kontrollü deneylerle ve her zaman bir sonraki adımı göz önünde bulundurarak ilerlemek, küçük taşları üst üste koyarak büyük yapılara ulaşmak olmalıdır. Hataya karşı bütünüyle önlem alarak, hep ilerisini sorgulayarak, deneyerek, tekrar tekrar deneyerek ve hayal ederek, bilimin yolunda ilerlemek...

Bilim, bugüne kadar hep bu şekilde var olmuş ve gelişmiştir. Bundan sonra da bu şekilde var olacak ve gelişecektir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
21
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 11
 • İnanılmaz 11
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Umut Verici! 4
 • Tebrikler! 3
 • Korkutucu! 3
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/12/2023 17:58:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3067

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Entomoloji
Sosyal Medya
Parçacık
Evrim Ağacı Duyurusu
Renk
Doku
Vejetaryen
Ses
İnsanlık
Argüman
Bakteri
Örümcek
Siyah
Sanat
Ateş
Çocuklar İçin Bilim
Oksijen
Karanlık Madde
Çeviri
Çevre
Uçma
Biliş
Çin
Bebek Doğumu
Kadın Sağlığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
%50 Yağmur İhtimali Ne Demek?
%50 Yağmur İhtimali Ne Demek?
Gombe Şempanze Savaşı:
Gombe Şempanze Savaşı: "Maymunlar Cehennemi" Gerçek Oldu!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Aytekin, et al. XNA: Laboratuvarda Üretilen Yapay/Sentetik DNA Molekülleri ve Yapay Canlılara Adım Adım.... (3 Aralık 2014). Alındığı Tarih: 5 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/3067
Aytekin, S., Bakırcı, Ç. M. (2014, December 03). XNA: Laboratuvarda Üretilen Yapay/Sentetik DNA Molekülleri ve Yapay Canlılara Adım Adım.... Evrim Ağacı. Retrieved December 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/3067
S. Aytekin, et al. “XNA: Laboratuvarda Üretilen Yapay/Sentetik DNA Molekülleri ve Yapay Canlılara Adım Adım....” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 03 Dec. 2014, https://evrimagaci.org/s/3067.
Aytekin, Samet. Bakırcı, Çağrı Mert. “XNA: Laboratuvarda Üretilen Yapay/Sentetik DNA Molekülleri ve Yapay Canlılara Adım Adım....” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, December 03, 2014. https://evrimagaci.org/s/3067.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close