Sorulara Dön
2
Fizik & Kuantum

Işınlanma bir gün mümkün hale gelebilir mi ve bir cisimin ağırlığı arttıkça onu ışınlamak zorlaşır mı ? bir de ben ışınlanınca aynı zihin ve psikolojide olucam ?

1
290 görüntülenme
Hatırla
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
1 Cevap

Cisim, atom ve moleküllerine ayrıldığında teleport ile aynı moleküller veya atomlar diğer uzay noktasına iletilmezler, sadece onlara ait kuantal bilgiler iletilir. Bilgi diğer uzay noktasına ulaştığında teleport makinesi aynı malzemeye gelen bilgileri yükleyerek uzaktakinin eşdeğer bir kopyasını üretir.Kuantum téléportation bilim çevrelerinde bir kuantum sistemine ait bilgilerin, örneğin elektronun spin durumuna veya bir fotonun polarizasyon durumuna ait bilgilerin, fiziksel ortamda bilgi transferi yapılmaksızın bir noktadan diğer bir noktaya iletilmesi olarak tanımlanır. Kimi bilim insanlarının tahminlerine göre, geleceğin haberleşmesi, kuantum fiziğinin bu anlaşılmaz özelliğine dayandırılarak yapılacaktır. Kuantum téléportation, kurgu yazarlarına göre önceleri belirttiğimiz gibi, bir nesneyi belli bir uzay-zaman konumundan başka bir uzay-zaman konumuna ani olarak aktarmak demektir. Esasında ışınlama olayı böyle değildir. Ünlü Uzay Yolu dizisinde Atılgan gemisinin kaptanı Kirk, görevlileri ışınlayarak evrende istediği noktaya göndermiştir. Filmlerde ve romanlarda böyle olmasının bir sakıncası yoktur.Kuantum téléportation veya kuantum iletişim, nesneye ait taranarak elde edilen tüm bilgilerin diğer uzay-zaman konumuna iletilmesi ve bu bilgilerin bir aygıt tarafından tekrar nesneye dönüştürülmesi olarak anlaşılır. Bunu tekrarlamamın nedeni, yanlış anlamaları önlemektir. Nasıl içinde renkli resim, çizim ve metin bulunan bir belgeyi faks makinesi, fiber optik kablolar ile başka bir noktaya iletip, orada yazıcı bu bilgileri tekrar belge hâline getiriyorsa, kuantum iletişim mantığı da kabaca buna benzer.Kuantum dolanık durumu ilkel anlamda veya ilke olarak gerçekten ışınlamaya izin verir.Hemen “Evliyalar işte böyle uçuyor, aksakallı dede Çanakkale Savaşında gökten süzülerek geldi.” filan demeyin. Şimdilik uçan kaçan yok. Bilim sadece foton ve elektronları ve çok basit sistemleri ışınlamayı başardı. Aşağıda bu iletişimin dayandığı mantık kısaca anlatılacaktır.Kuantum téléportation deneyi gerçekleştirmek için elimizde üçnesne bulunur. Bunlara A, B ve C ile temsil edelim. A teleport edilecek nesneyi B ve C kuantal bağ durumu ile birbirine bağlı parçacık çiftini göstersin. A ve B yakın temas hâlinde bulunurken C bunlardan uzakta bir uzay noktasında bulunsun. A ile B’nin birbirine yakın olması Anın tüm bilgilerini B ’ye aktarma olanağı verir. Bunu belki anlamakta güçlük çekebilirsiniz, ancak bir benzetme ile ne demek istediğimi açıklayabilirim. Bilgi aktarma işlemi, resim, çizim ve metin içeren bir belgenin faks edilmesine benzer, faks önce belgeyi tarar yani belgedeki tüm bilgileri saptar. B taramadan sonra artık Anın bilgilerine sahiptir. Bu bilgiler anında kuantal bağlı nesneye aktarılır. Bu durumda A’dan çok uzaklarda bulunan C, Anın tüm bilgilerine sahip olur. Belgeyi tarayan faks bilgileri kendisinden uzakta bulunan alıcı makineye fiber kablo ile iletmesi gibidir. Dijital haberleşme ile örneğin bir e-mail ile ekranınıza yansıyan bir metnin veya resmin kopyalanması da böyledir. Alıcı makineye bağlı yazıcı aracılığıyla kendisine gelen belgenin aynısını basar. Böylece bir belge bir noktadan diğer bir noktaya aktarılmış olur. Faks sisteminin veya e-mail sisteminin yaptığı işlemi kuantal bağlı bir çift yapabilirse kuantum téléportation başarılmış olur. Şimdilik böylesine güçlü bir kuantal haberleşme sistemi kurulmuş değildir. Ancak nasıl fiber kablolar optik haberleşmeyi olanaklı kıldı ise kuantal bağlı çiftlerinde benzer bir haberleşme sistemi oluşturmasına, ilke olarak, bir engel yoktur. Sadece aşılması gereken teknolojik problemler vardır. Şimdi bu alanda atılmış ilk adımların öyküsü anlatılacaktır.1993 yılında bir grup bilim insanı, bir nesnenin bileşenlerine ayrıştırılmak şartı ile teleport edilebileceğini gösterdi. Bunu takip eden yıllarda çok sayıda laboratuvar, foton tuzaklanmış iyonları teleport etmeyi denediler. Viyana Üniversitesinden Rupert Ursin ve grubu Avusturya’da Tuna Nehri üzerinden 600 metre uzaklıktaki bir noktaya foton teleport etmeyi başardı. Bir foton örneğin polarize olmuş bir lazer fotonu madde içinde ilerlerken çarptıği elektronlara enerjisini aktarır. Temel enerji seviyesinde bulunan elektron fotonun çarpması ile daha üst bir enerji seviyesine sıçrar. Bu üst enerji seviyesinden temel seviyeye düşerken yayımladığı fotonlar bazı özel kristaller üzerinden (Beta Borate) zıt yönlerde yansıtılarak aralarında kuantal bağ oluşmuş foton çiftleri elde edilir. Bu bağ haberleşmeyi sağlar. Fier iki fotonun enerjisi başlangıç enerjisini eşit olarak paylaşırlar.Foton kristalde yansıyıp bir foton çiftine ayrılırken fotonlar birbirine dik doğrultularında polarize olurlar. Birisi yatay doğrultusunda titreşirken diğeri düşey doğrultusunda titreşir. Zıt doğrultularda yansıyan lazer demeti polarize olur, yani sadece tek bir doğrultuda titreşir.Bu konuda dikkate değer bir gelişmede 2006 yılında Danimarka Niels Bohr Enstitüsünde Eugene Polzik tarafından gerçekleştirilmiştir. Lazer demetine yükledikleri trilyonlarca sezyum atomuna ait bilgileri laboratuvar ortamında bir metre uzaklıktaki noktaya teleport edebilmişlerdir. Belli bir eksen ve bu eksenin yakın açı komşuluğunda yönelmiş diğer eksenlere göre dönme durumlarına sahip sezyum atomlarının oluşturduğu bulut üzerine yönlendirilen lazer, sezyum atomlarının spin durumları ile kuantal bağ oluşturur. Bunun anlamı yansıyan lazerin sezyum bulutuna ait tüm bilgileri taşıyor olmasıdır. Apple Şirketi buna benzer bir olaydan yararlanarak müzik nakli yapmayı başarmıştır (Cloud iletişimi). Olay sisteme ait bilgilerin başka bir uzay noktasına iletmektir ve laboratuvar ortamında başarılmıştır. Teleportation konusundaki araştırmalar her geçen gün yoğunlaşarak sürdürülmektedir. Önemli olan dolanık bağ oluşturan lazer demeti elde edebilmektir, bu başarılmıştır. Deneyi gerçekleştiren Dr. Eugene S. Polzik düğmeye her bastığımda kuantal bağ durumunda lazer demeti elde edebilmektedir. Bu teknolojik olarak önemli bir başarıdır.Aynı tarihlerde IBM araştırmacılarından Charles Bennett, EPR deneyine benzer düzenekler ile nesnelerin benzerlerinin bir noktadan diğer bir noktaya anında iletilebileceğini deneysel olarak kanıtlamıştır. Burada teleport etmek parçacığa ait tüm bilgilerin istenilen noktaya aktarmak anlamına gelmektedir. 2003 yılında Cenova Üniversitesinde fotonlar 2 km kadar bir uzaklığa teleport edilmiştir. 2004’de A BD Standartlar Enstitüsünde bir foton değil bir atoma ait tüm bilgiler teleport edilmiştir. Bir berilyum atomunun özellikleri diğer bir berilyum atomuna aktarılmıştır.Özgün yani teleport edilecek nesne ile uzakta bir noktada elde edilecek kopyası arasında ne gibi fark vardır? Kuantum fiziğine göre onlar birbirinin tıpatıp aynısıdır. Neden aralarında bir fark yoktur? Şimdi bu sorunun yanıtını verilecektir. Evrendeki her elektron diğerinin aynısıdır. Kütleleri, elektrik yükleri manyetik veya elektrik alan ile etkileşmeleri aynıdır. Aralarındaki fark belli olasılıklar ile belli bir konumda bulunmaları kimi eksenlere göre dönme durumları veya farklı enerji seviyelerinde olmalarıdır. Daha kesin bir söylem ile anlattıklarımızı toparlarsak atom altı parçacıklar arasındaki fark, kuantum durumları arasındaki fark ile sınırlıdır. Aynı kuantum durumunda farklı uzay noktalarında bulunan iki elektron arasında hiçbir fark yoktur. Bir noktada bulunan elektronun kuantum durumunu uzakta bulunan bir elektrona taşıyabilirseniz birbirinin aynı iki elektrondan oluşan bir çift elde edersiniz. Kuantum teleportation, adeta bu işlemi yapanın kendisinin benzerini dölleme işlemedir.Yakma ve uzağa teleport edilmiş elektronların aynı olmaları ortaya ciddi bir sorun çıkarır. Tek bir elektronu veya biraz daha tekniği geliştirerek bir atomu teleport etmenin mümkün olduğu görül-müştür. Teleportation yapmanın ilginç yanı “Acaba atom ve moleküllerden oluşan bir nesneyi, yani üç boyutlu bir cismi teleport et-mek mümkün olacak mı?”, sorusudur. Örneğin, “Bir otomobili teleport etme olanağı var mıdır?” Olay kuantum fiziği kurallarına göre yorumlanırsa, bunu yasaklayan bir doğa kanunu yoktur. Otomobile şeklini veren çelik gövde, rengini veren boya, koltuklar ve tüm aksam atom ve moleküllerden yapılmıştır. Japonya da üretilmiş bir Toyota ile oradan gemiler ile İstanbul’a getirilip galeride sergilenen Toyota aynıdır. Şayet bir gün otomobiller ve benzeri diğer cihazlar gemi ile değil kuantum teleport ile ihraç edilirse yine aralarında bir fark olmayacaktır. Kuantum teleportation hayalleri bir otomobil ile sınırlı değildir. Örneğin bir çınar yaprağı düşününüz veya küçücük bir gül fidesi, onlarda karbon atomlarından, renk ve koku veren moleküllerden, çeşitli minerallerden ve sudan oluşmuştur. Otomobili prensip olarak teleport edebilen teknoloji canlıları da ilke olarak teleport edebilir. Acaba bir koyunu veya bir arıyı veya kediyi teleport etmek olanaklı mıdır sorusuna verilecek yanıt şartlar yerine getirilebilirse evet olacaktır. İşi tehlikeli alanlara çekelim acaba insanlar teleport edilebilir mi? Kaptan Kirk, Atılgan görevlilerini sıkça ışınlamıştır, yani teleport etmiştir. Şayet bu mümkün olursa bir insanın uzakta bir yerde kopyasını oluşturmak mümkün olabilir.Ve evet sorduğunuz soruda ki gibi ışınladığınız zaman karşı tarafta oluşacak kopyanız sizinle aynı psikolojide ve zihin durumunda olacaktır çünkü oluşacak kopyanızla aranızda bir fark bulunmayacaktır.Yukarıda anlattığım gibi

243 görüntülenme
Kabul Edilen Cevap
2
Paylaş
2
Bu cevap, soruyu soran kullanıcı tarafından kabul edilen cevap seçilmiştir ve bu nedenle önde gösterilmektedir. Bir cevabın soruyu soran tarafından kabul edilmiş olması, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.

Kaynaklar

  • Yazar Yok. Işınlanma Mümkün Mü ?. (10 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 10 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et