Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sibernetik Nedir ve Nasıl Çalışır?

Sibernetik Nedir ve Nasıl Çalışır? Pixabay
9 dakika
987
Tüm Reklamları Kapat

Sibernetik, organize edilen sistemlerin dinamik özelliklerine odaklanan organizasyon bilimi olarak adlandırılabilir. Hem canlı hem de cansız amaçlı sistemlerin incelenmesi ve nasıl yönetildikleri, sibernetik olarak bilinir. Sibernetik, karmaşık sistemlerdeki kapalı sinyal döngülerinin döngüsel nedenselliğindeki geri bildirim mekanizmalarının işlevine odaklanmaktadır.

Bu kapalı sistemlerde kendi kendine oluşan faaliyetler, sistemin çevresinde değişikliklere yol açar; bunun sonucunda da sistemin kendisinde değişiklikler meydana gelir. Hem eylem hem de sonuçları sistem içerisinde meydana gelir. Bir sistemdeki bilgi akışı ve sistemin bu bilgiyi kendi kendini yönetmek için nasıl kullandığı sibernetiğin özel ilgi alanına girmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sibernetiğin Tanımı

Sibernetik; canlı ve cansız sistemlerdeki, makinelerdeki ve canlılardaki kontrol süreçlerini inceleyen, geri bildirim döngüleri yoluyla gerçekleştirilen kendi kendini düzenlemeye odaklanan disiplinler arası bir bilim dalıdır.

Norbert Wiener 1948 yılında yayınladığı aynı adlı kitabında sibernetiği hayvanlarda ve makinelerde kontrol ve iletişimin incelenmesi olarak tanımlamıştır. Sibernetik ismi Yunanca "kybernts" (dümenci, vali, pilot veya dümen, yönetim ile aynı kökten gelir) kelimesinden türetilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Sibernetik, robotik ve biyoloji temelli makineler; film endüstrisi sayesinde oldukça popüler hale gelmiştir. Hem yapay hem de doğal sistemlere sahip organizmalar olan cyborglar (yarı robotlar) buna örnek olarak gösterilebilir. Bu tür bir organizma; sensörler, yapay zekâ ve geri bildirim kontrol sistemleri kullanarak kendi kendini düzenleyebilen bir insan-makine olarak düşünülebilir. Ayrıca, siberuzay (çevrimiçi iletişimin gerçekleştiği bilgisayar ağlarının elektronik ortamı) sibernetik sinyal işleme ve iletişim teorisi ile bağlantılıdır.

Sibernetik; mekanik, biyolojik, sosyal, fiziksel ve bilişsel sistemlerin incelenmesiyle ilgilenen çok geniş bir alandır ve kapalı sinyal döngülerine sahip sistemleri tanımlamak için kullanılır. Bu tür bir kapalı sinyalizasyon sisteminde, sistem içinde gerçekleştirilen eylemler sistem ortamında değişikliklere neden olur ve bu da sistemin kendi içinde değişikliklere neden olur. Sonuç olarak bu durum, aksiyon ve reaksiyonun aynı sistem ortamında gerçekleştiği kapalı bir döngüdür.

Sistem teorisi; felsefe, oyun teorisi, algısal kontrol, mimari, yapay zekâ ve diğer birçok çalışma alanı sibernetikten etkilenmiştir. Bununla birlikte, temel amaç aynı kalmıştır: tüm altta yatan sistemler için sistem kontrollerini araştırmak.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Sibernetik Ne Zaman Keşfedildi?

Doğal bir süreç olarak bakıldığında sibernetik, uzun zamandır varlığını sürdürmektedir; aslında doğa var olduğu sürece var olmuştur. En azından Platon'un "sibernetik" terimini hükümete uygulamak için icat etmesinden bu yana, sibernetik toplumda bir kavram olagelmiştir.

"Sibernetik" terimi, modern zamanlarda Norbert Wiener'in 1948'de Sibernetik kitabını yayınlamasının ardından popüler hale gelmiştir. "Hayvan ve Makinede Kontrol ve İletişim" Wiener'in kullandığı alt başlıklardan biridir. Bu başlık, hedeflere ulaşma umuduyla yürütülen faaliyetlerin kontrolü ile iletişimin (aktör ve çevre arasındaki bağlantı ve bilgi akışı) ilişkilendirilmesi sebebiyle önemlidir. Sonuç olarak, Wiener etkili eylemde iletişim ihtiyacını vurgulamaktadır. Daha sonraları Gordon Pask, hedef odaklı sistemlerin merkezi etkileşimi olarak "diyaloğu" önermiştir. Wiener'in alt başlığına göre, hayvanlar (biyolojik sistemler) ve makineler (biyolojik olmayan veya "yapay" sistemler) sibernetik ilkelere göre çalışabilir. Bu durum hem canlı hem de cansız sistemlerin faydalı bir amaca hizmet edebileceğinin açık bir kabulü olarak karşımıza çıkar.

Sibernetik Nasıl Çalışır?

Basit bir ifadeyle her sibernetik sistemin amacı; sistemi, eylemleri referans kontrol sinyaliyle ilişkili olacak şekilde yapılandırmaktır. Bu; hangi eylemlerin izlenmesi gerektiğini, hangi davranışların düzenlenmesi gerektiğini, eylemlerin referansla nasıl karşılaştırılacağını ve ilgili davranışların en iyi nasıl değiştirilebileceğini belirleyen geri bildirim tabanlı bir otomatik kontrol sisteminin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Bu düzenleyici sistem doğal sibernetik sistemlerde evrimleşir veya kendi kendini organize eder. Yapay sibernetik sistemler ise insan yapımı otomatik kontrol sistemlerine yanıt verir. Denetleyici ve düzenlediği öğe sibernetik sistemlerin iki temel unsurudur.

Hem doğal hem yapay sibernetik sistemler, başlangıçta tüm işlevleri için gereken yetenekleri içeren kontrol edilen nesneye eğilimlidirler ve nesne doğru bir şekilde tanımlandıktan sonra denetleyiciyi geliştirir. Bu iki bileşen birbirine bağlandığında, sistem hedef odaklı bir şekilde davranmaya başlar. Sistem bozukluklarından bağımsız olarak amaç, referans girdiye uygun olarak tüm temel sistem özelliklerini korumaktır. Bunu başarmak için denetleyici, sistemi ilgili değişkenleri değiştiren uygun eylemleri gerçekleştirmesi için güdüleyebilmelidir. Sistemin düzenleyicisi davranışlarda bir anormallik keşfettiğinde, sanal amaç ile anormal davranış arasındaki tutarsızlıkları değerlendirir ve eşitsizliği telafi etmek için sistemi değiştirerek bunu düzeltmeye çalışır. Amaca uygun hale gelen sistem hedefine doğru aşamalı adımlar atmaya başladıkça, bu hata tanımlama ve düzeltme süreci tekrarlanır.

Tüm Reklamları Kapat

Kontrol edilen nesne ile denetleyicisi arasında ileri geri akan bilgi giderek hiyerarşisini kaybeder. Bu kapalı döngü sistemindeki her bir bağlantı, sistemin genel kontrolüne katkıda bulunur. Dahası, her bileşenin diğerleri üzerinde bir çeşit kontrol etkisi vardır. Sistem geliştikçe kontrol edilen ve kontrol eden arasındaki bariyer kaybolmaya başlar ve dairesel bir nedensellik ortaya çıkar.

Ekonomik Sibernetik Nedir ve Nasıl İşler?

Ekonomik sibernetik, sibernetik ilkelerin ve metodolojilerin ekonomik sistemlere nasıl uygulanabileceğini inceleyen bir bilim dalıdır. Sıklıkla matematik ve sibernetiğin ekonomi ile kesişiminden doğan araştırma dalını ifade etmek için kullanılır. Matematiksel programlama, yöneylem araştırması, matematiksel ekonomik modeller, ekonometri ve matematiksel ekonomi, ekonomik sibernetiğin örnekleri arasındadır.

Ekonomik sibernetik; ekonomiyi ve onun yapısal ve işlevsel bileşenlerini, operasyonları düzenlemek ve kontrol etmek için bilgi aktarımı ve dönüşümünün kullanıldığı sistemler olarak ele alır. Bu bilgileri ekonomik sibernetik metodolojileri kullanarak standartlaştırmak ve ifade etmek mümkündür. Ayrıca ekonomik verilerin alınması, aktarılması ve işlenmesini kolaylaştırmanın yanı sıra veri işleme ekipmanının düzenini ve içeriğini belirleme seçeneği de mevcuttur.

Bu metodoloji, ekonomik sibernetik araştırmalarına iç tutarlılığını ve karakterini kazandıran şeydir. Bu tür bir araştırma, otomatik kontrol sistemlerinin yanı sıra ülke ekonomisi için veri işleme sistemlerinin geliştirilmesinde özellikle yararlıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Sibernetik Uygulamaları

Sibernetik bir adım geri atarak sistemleri isimlerden ziyade fiiller olarak değerlendirir. Bir şeyin belirli sınırlarını tanımlamaya çalışmak yerine bu şeyi ne yaptığı ve ne yapabileceği ile tanımlar. Aksiyon potansiyeli merceğinden bakıldığında sibernetik pek çok geleneksel alana uygulanabilmektedir. Biyolojik, teknolojik, sosyal birçok alanda sistemler eylemlerine göre sınıflandırılabilir. Bu nedenle sibernetiği, çeşitli alanlardaki süreçlerin anlaşılmasına ve değiştirilmesine yardımcı olan disiplinler ötesi bir dil olarak görebiliriz. Sibernetik, doğal ve politik bilimlerin yanı sıra eğitim ve ticari yönetimde de uygulamalara sahiptir.

Basit Kendinden Kontrollü Makineler

Sibernetiğin ilk dalı makine kontrol sistemleri ile ilgilidir. Kabul edilebilir bir menzil seçmeyi ve ardından ellerimizi kumandadan nasıl çekeceğimizi öğrenmemiz ile uzay aracı navigasyonu, bilgisayarlar, güdümlü füzeler ve radar teknolojisindeki ilerlemelerle ortaya çıkmıştır.

Örneğin II. Dünya Savaşı'nın mucitleri, radar sensörlerinden veri toplayarak yeni akıllı silahlarının doğruluğunu artırmak için geri bildirim ilkesini kullanmıştır. Sibernetik teorileri savaştan sonra da radyo ve telefon teknolojisine uygulanmıştır. Geri bildirim prensibi, iletişim mühendisleri tarafından gürültü filtreleri inşa etmek ve çok sayıda iletişim ekipmanının ses kalitesini iyileştirmek için de kullanılmıştır.

Makinelerimiz için kabul edilebilir parametreleri belirlemeyi öğrenmeye devam ettiğimiz ve giderek daha fazla kontrolü elimizden bıraktığımız sürece, sibernetiğin ilk dallarından gelen prensipler makine öğrenimi konusunda kullanılabilecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Çekirdek ile Yumurta

Çekirdek ile Yumurta bir elmanın iki yarısı gibiydiler.

Arkadaşlıkları büyüdükçe, onlar da büyüdüler.

Çekirdek için bu, fidan olup kök salmak demekti.

Yumurta içinse kuş olup Çekirdek’in gelemeyeceği uzaklara doğru kanatlanmak.

Ama yıllar geçse de buldular yine birbirlerini, tüm gerçek dostlar gibi.

Devamını Göster
₺105.00
Çekirdek ile Yumurta

Kendi Kendini Düzenleyen Karmaşık Sistemler

Sibernetiğin ikinci dalı, kendi kendini düzenleyen sistemlerin nasıl kendi kendilerini kontrol ettiklerini ve çevreleriyle uyum içinde yaşamalarını sağlayan karmaşık mekanizmaları nasıl geliştirdiklerini anlamakla ilgilenir.

Örneğin amorf fiyatlandırma sistemi, ekonomideki belirsiz arz ve talep sistemi ile bağlantılıdır. Herhangi bir zamanda arz ve talepten hangisinin hangisini kontrol ettiğini söylemek mümkün değildir, ancak arz talebi aştığında fiyatlar düşer ve bunun tam tersi de geçerlidir. Arz ve talep neredeyse eşit olduğunda, ekonomik sistemimiz keyifli bir dengeye ulaşır. Sınırlı arz ve talebe sahip niş ürünler genellikle daha yüksek bir kâr marjına sahiptir. Çünkü diş macunu, makarna, ayakkabı gibi kitlesel olarak pazarlanan mallar için her zaman yeterli arz ve talep vardır, yüksek kar marjlarına gerek yoktur.

Kısacası, fiyatlandırma sistemi daha büyük ve daha soyut ekonomik alt sistemler hakkında düşünmemize ve bunları etkilememize olanak tanır. Fiyatlar, üreticilerin ve satıcıların müşterilerle basit terimlerle iletişim kurmasını sağlar ve son kullanıcılar bu fiyatları ödeyerek veya ödemeyi reddederek geri bildirimde bulunabilir. Bu karmaşık etkileşimlerin tüm ekonomik sistem üzerinde etkisi vardır ve tüm dünyayı çılgınlığa sürükleyen bir geri bildirim döngüsü yaratır.

Bir Sibernetik Sistem Yapmanın En İyi Yolu Nedir?

Bir sistemin sibernetik olarak oluşturulması için üç temel kavramsal bileşen içermesi gerekir:

 1. Mevcut durumunu ifade eden bir yöntem.
 2. İstenilen durumu ifade etmenin bir yolu.
 3. Şu anda bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere nasıl gideceğinizi planlamak için bir yöntem.

Mevcut durumu belirlemek ve tasvir etmek için herhangi bir duyusal yöntem kullanılabilir. Kameralar gibi optik sensörler, sonar gibi ekolokasyon sensörleri ve GPS gibi konum sensörleri sistemin mevcut durumu hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Arzu edilen durum sistemin içinden ya da dışından kaynaklı olabilir. Doğal sibernetik sistemler genellikle hayatta kalma ve dengeye yönelik olan kendi hedeflerini tasarlarlar. Hedef durumlar yapay sibernetik sistemlere dışarıdan enjekte edilebilir. Termostatınızdaki kadran veya GPS'inizdeki varış noktası girişi kullanılarak sistemin dışından bir hedef durum girilebilir.

Sisteminiz artık amaçsal bir sistemdir çünkü nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini kavrayabilir, bu iki durumu karşılaştırabilir ve aynı olup olmadıklarına bakabilir. Eğer eşleşmiyorlarsa sistem son bileşene, yani onu gitmek istediği yere götürecek bir faaliyet stratejisine ihtiyaç duyacaktır.

Sonuç: Sibernetiğin Güncel Durumu

Yapay zekâ sibernetikten birçok yönden etkilenmiş olsa da sibernetik son yıllarda yapay zekâ tarafından geride bırakılmıştır. Sibernetiği kullanan birçok sektör bulunmaktadır:

 • Biyoloji: Sibernetik, canlılarda biyolojik sistemlerin incelenmesinde kullanılmaktadır. Biyolojik ve yapay sistemleri birleştirmenin yollarını aramak için kullanılmış ve genlerin nesilden nesle nasıl aktarıldığı konusunda bilgi sağlamaya yardımcı olmuştur. Bir protez bacağın parçası olarak yapay sensörler veya bazı körlük türlerini tedavi etmek için kullanılan beyin implantları bunun örnekleridir.
 • Hukuk: Düzenlemeleri kavramak için sibernetik, hukuk sisteminde sıklıkla kullanılmaktadır. Hem farklı kural ve düzenlemeleri öğrenmek hem de bunların belirli durumlara nasıl uygulanabileceğini veya uygulanamayacağını belirlemek için faydalı olabilmektedir.
 • Sosyoloji: Sosyologlar, toplumsal yapıları bir bütün olarak daha iyi anlamak için farklı birey grupları arasındaki ilişki sistemlerini inceleyebilirler. Bu durum, çeteleri ve ayaklanmaları daha iyi anlamanın yanı sıra, bunların ortaya çıkış nedenlerini ve gelecekte bunlardan nasıl kaçınılacağını anlamak için gerçek dünyaya ilişkin sonuçlar ortaya koymaktadır.
 • İşletme: Sibernetik, yöneticilerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Kuruluşun bir bütün olarak nasıl işlediğine bakarak süreçleri engelleyen sistemleri veya personeli keşfetmek ve ardından durumu düzeltmek için çaba sarf etmek mümkündür.
 • Ekonomik Sistemler: Ekonomistler kendi kendini düzenleyen ekonomi fikirlerini incelemişlerdir. Sibernetik, çeşitli ekonomileri incelemek ve bunların nasıl iyileştirileceğine dair teoriler geliştirmek için kullanılmaktadır.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
13
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Analytics Steps | Arşiv Bağlantısı
Sıkça Sorulan Sorular

Sibernetik; canlı ve cansız sistemlerdeki, makinelerdeki ve canlılardaki kontrol süreçlerini inceleyen, geri bildirim döngüleri yoluyla gerçekleştirilen kendi kendini düzenlemeye odaklanan disiplinler arası bir bilim dalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/09/2023 23:38:50 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15416

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Cinsellik
Kütle
Risk
Kan
Kedi
Kimya Tarihi
Paleontoloji
Nöron
Sinir Hücresi
Yüz
Yavru
Türlerin Kökeni
İspat
Hastalıkların Tedavisi
Şeker
Teyit
Sürüngen
Doku
Uterus
Ekonomi
Savunma
Doğa Yasaları
Karar Verme
Haber
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Ay'a Dev Bir Teleskop İnşa Edebilir miyiz?
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Sandığınız Kadar Boş Değilsiniz!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Anand, et al. Sibernetik Nedir ve Nasıl Çalışır?. (25 Ağustos 2023). Alındığı Tarih: 29 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15416
Anand, A., Duman, Z. Y., Alparslan, E. (2023, August 25). Sibernetik Nedir ve Nasıl Çalışır?. Evrim Ağacı. Retrieved September 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15416
A. Anand, et al. “Sibernetik Nedir ve Nasıl Çalışır?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Zeynep Yağmur Duman, Evrim Ağacı, 25 Aug. 2023, https://evrimagaci.org/s/15416.
Anand, Ashesh. Duman, Zeynep Yağmur. Alparslan, Eda. “Sibernetik Nedir ve Nasıl Çalışır?.” Edited by Eda Alparslan. Translated by Zeynep Yağmur Duman. Evrim Ağacı, August 25, 2023. https://evrimagaci.org/s/15416.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close