Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

John Locke: İde Nedir? İdeler Doğuştan mıdır? İdelerin Kaynağı Nedir?

John Locke: İde Nedir? İdeler Doğuştan mıdır? İdelerin Kaynağı Nedir?
6 dakika
10,473
Tüm Reklamları Kapat

Aslen 17. yüzyıl'da doğmuş ve yaşamış, 18. yüzyılın ilk yıllarında ölmüş olan Britanyalı empirist filozof John Locke’u, düşünceleri ve araştırma alanı sebebiyle 18. yüzyıl içinde değerlendirmek daha doğrudur. Locke, insanın bilgisinin sınırlarını sorgulamış, neleri bilip neleri bilemeyeceğimize ve bilgimizin kaynağına ilişkin bir soruşturma yapmıştır, yani “insanın anlama yetisini [anlık (understanding)]” soruşturmuştur. Bu soruşturma ise, onun ünlü yapıtı "An Essay Concerning Human Understanding" (İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme) adlı yapıtında ortaya konulmuştur. Locke’a göre, bu konuyu araştırmak, zevkli ve yararlıdır çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran şey “anlama yetisi”dir ve bu konu sırf bu sebeple bile araştırılmaya değer bir şeydir.[3] Locke’un bu araştırmaya girmekteki amacı insan bilgisinin kaynağını, kesinliğini ve genişliğini, bununla birlikte sanının, inancın ve onaylamanın temellerini araştırmaktır. Bu araştırma, Locke’a göre yararlı bir araştırmadır çünkü insanın zihninin sınırlarını bilmesi, kavrayışını aşan şeylere karşı daha sakınımlı davranmasını sağlar; insan bu yolla sınır noktasında durur ve sınır dışına çıktığında, bilgisizlik içinde kalacağını bilir.[3] insan zihninin sınırlarını bildiğinde aslında neleri bilip neleri bilemeyeceğini de bilmiş olur. Locke, bu araştırmaya ilk olarak ideler ve onların kökenlerini sorgulayarak başlamıştır. Bu yazıda onun, doğuştan idelerin olduğu görüşüne ilişkin eleştirisi, idelerin kökenine ilişkin söyledikleri ve birincil-ikincil nitelikler ayrımı ele alınacaktır.

1. İdeler ve Kaynağı

1.1. İdelerin Doğuştan Olduğu Fikrinin Eleştirisi

Akılcı apriori bilgi yapısının köşe taşlarından biri, zihnin doğuştan itibaren bazı temel ilkeler ya da fikirlerle donatılmış olduğu anlayışıdır.[2] Bu anlayışın en net biçimini ise Descartes’ta yakalamak mümkündür. Locke, bu düşünceyi irdelemiş ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyerek insanın doğuştan herhangi bir ideye sahip olmadığını dile getirmiştir. Kimi insanlarda, zihnin başlangıçta kazanmış olduğu ve kendisiyle birlikte dünyaya getirdiği birtakım doğuştan idelerin bulunduğu görüşü yerleşmiştir. Eğer insanların sadece doğal yetilerini kullanarak doğuştan idelerin yardımı olmadan bütün bilgilerini nasıl edindiklerini gösterebilirsem, bunun, ön yargısız okuyucuları bu kabulün yanlışlığına inandırmaya yeteceğini sanıyorum.[3]Doğuştan ideler düşüncesine göre insanlar, dünyaya doğuştan ideler taşıyarak gelmektedir ve bu sav neredeyse her insan tarafından kabul görmektedir. Doğuştan idelerin olduğunu savunanlar tarafından en çok kullanılan uslamlama, “evrensel kabul uslamlaması”dır. Buna göre, tüm insanların doğru olarak kabul ettiği bazı temel ilkeler vardır (Cottingham, 2003: 83)[2]. Locke, bu genel kabulün, yine de idelerin doğuştan olduğuna dair bir kanıt oluşturmadığını söylemiştir.[3] Cottingham der ki:

Tüm Reklamları Kapat

Evrensel kabul, doğuştan idelerin bir işareti olsaydı, ''Beyaz, siyah değildir'' gibi bir önermenin de doğuştan olması gerekirdi ama bir önermenin doğuştan gelmesi için, öncelikle idelerinin doğuştan gelmesi gerekir ama beyaz ve siyah idesinin doğuştan geldiğini öne sürmek saçma olacaktır çünkü bu idelere nesneleri gözlemleyerek ulaştığımız açıktır.[2]

Locke’a göre, zihne doğal olarak basılmış hiçbir ide yoktur; yani insan, doğuştan hiçbir ideye sahip değildir. Locke bunu, çocuklar ve budalalar üzerinden verdiği örnekle açıklığa kavuşturmuştur. Buna göre, eğer çocukların ve budalaların üzerinde böyle şeylerin basılı olduğu zihinleri varsa onların bunu kaçınılmaz şekilde algılamaları ve bu doğruları zorunlu olarak bilip algılamaları gerekir; bunu yapamadıklarına göre, bu tür izlenimlerin olmadığı da açıktır.[3] Locke, buna herkesin aklını kullanmaya başladıktan sonra bilip kabul ettiği, bunun da doğuştan idelerin kanıtı olduğu şeklinde bir yanıtın geleceğini söylemektedir. Fakat Locke, aklın bunları bulmasının, onların doğuştan geldiğinin ispatı olamayacağını söylemiş ve bunun kabul edilmesi halinde en basit hâliyle, matematikteki aksiyom ve teorem ayrımının ortadan kalkacağını dile getirmiştir. Aksiyomlardan teoremler üreten, yine aklın kendisidir; aklın keşfettiği her şeyin doğuştan geldiğini söylemek, teoremlerin de doğuştan geldiği sonucunu doğurmaktadır. Doğuştan idelerin olmadığına dair “Tanrı” idesi üzerinden bir örnek verilebilir: Locke’a göre, herkesin Tanrı idesi birbirinden farklıdır.[3] başka bir deyişle, herkesin zihninde canlandırdığı Tanrı figürü başkadır. Örneğin, bana göre Tanrı uzun boylu ve güçlü bir erkek figürüyken bir Hindu'ya göre boynuzları olan dört ayaklı bir inektir; yani zihindeki Tanrı figürünün, üçgenin üç kenarlı olması gibi bir genel-geçerliği yoktur. Tanrı idesi doğuştan olsaydı, tüm insanların zihnindeki Tanrı figürünün aynı olması gerekirdi. Bu nedenle ne Tanrı idesi doğuştandır ne de diğer ideler doğuştandır; doğuştan olan hiçbir ide yoktur. Locke'a göre, bu düşüncenin kaynağı, yani idelerin doğuştan olduğu fikrinin kaynağı, insanın tembelliğidir:[3]

Bir kez anlaşıldığında kendilerinden şüphe edilmeyen genel önermeleri bulduktan sonra, bunun doğuştan olduğu sonucuna götüren yolun kestirme ve kolay olduğunu biliyorum. Bu, bir kez kabul edilince tembeli araştırma sıkıntısından kurtarmış, şüpheciyi de bir kez doğuştanlığı kabul edilmiş şeyleri soruşturmaktan alıkoymuş olur.[3]

Sonuç olarak bakıldığında, Locke’a göre doğuştan ideler yoktur çünkü doğuştan idelerin her insanda var olması gerekir ama bakıldığında ideler ne bir çocukta vardır ne de bir budalada mevcuttur. İnsan zihni doğuştan boştur; Locke’un deyişiyle zihin “tabula rasa”dır, boş bir levhadır. Zihnin üzerine hiçbir şey yazılı değildir, zihin boş bir sayfa gibidir ve tüm bilgiler deneyimden türemiştir.[2]

Tüm Reklamları Kapat

1.2. İde Nedir? İdelerin Kökeni Nedir?

İdelerin, bir önceki bölümde doğuştan zihnimize basılmadığını söylemiştik; peki ideler doğuştan değilse idelerin kökenleri nedir? Locke’a göre ideler, düşüncenin nesneleridir.[3] İdelerin kökeni ya da kaynağı ise ya duyumdur ya da düşünümdür. Duyularımız, önce duyulur tikel nesnelere yönelmektedir ve bu nesnelerin kendilerini etkilemelerinin değişik yollarına göre, zihne şeylerin birçok seçik algılarını iletmektedir. Böylece bizdeki sarı, ak, sıcak, soğuk, sert, acı, tatlı gibi idelerle, duyulur nitelikler dediğimiz bütün niteliklerin ideleri edinilir.[3] İdelerin diğer kaynağı, yani düşünüm (reflection) ise zihnin edindiği ideler üzerinde çalışırken insanın kendi içinde yaptığı işlemlerin algılarıdır. Bu ideler, nesnelerden edinilmeyecek idelerdir; algılama, düşünme, kuşku duyma, inanma, bilme, gibi ideler bu sınıfa girmektedir. İdeler edinmek, ancak algılamayla başlamaktadır; düşünüm ideleri ise duyum idelerinden daha sonra oluşmaktadır. Örneğin yeni doğmuş ve büyümekte olan bir çocuk, ilk olarak etrafındaki nesneleri tanımaya başlamaktadır fakat henüz onların üstüne düşünememektedir; yani düşünüm idelerinin oluşması, zaman almaktadır. Çocuğun ilk fikirleri duyumdan gelmektedir fakat daha ilerleyen yaşlarda, kendi içinde cereyan eden şeyler üzerinde ciddi bir düşünmede bulunur.[1]İdeler, aynı zamanda kendi içlerinde basit ve birleşik ideler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit ideler, duyum ve düşünüm yoluyla zihne yerleşmektedir. Birleşik ideler ise basit idelerin birleşimi sonucu meydana gelmektedir. Örneğin “boynuz” ve “at” birer basit idedir. Zihin, bu ikisini birleştirerek “boynuzlu at” birleşik idesini elde etmektedir. Daha gerçekçi bir örnek ele alırsak “kol” ve “kapı” basit idelerinden zihin “kapı kolu” birleşik idesini elde etmektedir.

2. Birincil ve İkincil Nitelikler Ayrımı

Birincil nitelikler, cisim ne durumda bulunursa bulunsun ondan hiçbir şekilde ayrılmayan niteliklerdir.[3] Cisim ne kadar değişime uğrarsa uğrasın bu nitelikleri korumaya devam etmektedir. Örneğin bir buğday tanesini ele aldığımızda, onu ne kadar bölersek bölelim, katılığı, yer kaplama özelliği, şekli ve bir hareketi ya da durgunluğu onda yine mevcut kalacaktır; yani bunlar, buğdayın birincil nitelikleridir, buğday ne kadar değişime uğrarsa uğrasın bu nitelikleri kaybetmez, onları korumaya devam eder. İkincil nitelikler, gerçekte cismin kendisinde bulunmayan niteliklerdir; bunlara örnek olarak renk, ses, tat verilebilir.[3] Bu ayrımı örneklendirecek olursak bir papatyayı ele alabiliriz. Papatya beyaz renkli, hoş kokulu bir çiçektir fakat onu bir ateşe attığımızda, rengini ve kokusunu kaybeder; buna rağmen birincil niteliklerini korumaya devam eder.

Sonuç olarak bakıldığında Locke, yeni bir bakış açışı geliştirerek zihnin doğuştan hiçbir bilgiye sahip olmadığını söylemiştir. Bu çıkış, aynı zamanda kendinden önceki felsefelere bir karşı çıkış olarak görülebilmektedir. Aynı zamanda bu düşüncenin, 18. yüzyıl felsefesinin de üstünde etkili olduğu söylenebilmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
49
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 8
 • Muhteşem! 6
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ A. Weber. (1998). Felsefe Tarihi. Yayınevi: Sosyal Yayınlar.
 • ^ a b c d J. Cottingham. (2003). Akılcılık. Yayınevi: Doruk Yayıncılık.
 • ^ a b c d e f g h i j k l J. Locke. (1992). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme. Yayınevi: Ara Yayıncılık.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/09/2023 07:59:47 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9405

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Nükleer Enerji
Etimoloji
Periyodik Tablo
Nöron
Uydu
Sinir Hücresi
Çocuklar
Enzim
Çocuklar İçin Bilim
Tehlike
Kırmızı
Yiyecek
Koaservat
Sinir
Adaptasyon
Aslan
Okyanus
Wuhan
Değişim
Kalıtım
Oyun
Klinik Mikrobiyoloji
Yapay Seçilim
Teori
Renk
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Plasebo Etkisi Gerçek mi?
Plasebo Etkisi Gerçek mi?
Tek Bir Takviye ile Bebekleri Kurtarın!
Tek Bir Takviye ile Bebekleri Kurtarın!
İnsan Bebekleri Neden Bu Kadar Aciz?
İnsan Bebekleri Neden Bu Kadar Aciz?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
"Marslı" Filmindeki Gerçek Gözyaşları!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
K. Maral, et al. John Locke: İde Nedir? İdeler Doğuştan mıdır? İdelerin Kaynağı Nedir?. (6 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 22 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9405
Maral, K., Şahin, D. (2020, October 06). John Locke: İde Nedir? İdeler Doğuştan mıdır? İdelerin Kaynağı Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved September 22, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9405
K. Maral, et al. “John Locke: İde Nedir? İdeler Doğuştan mıdır? İdelerin Kaynağı Nedir?.” Edited by Damla Şahin. Evrim Ağacı, 06 Oct. 2020, https://evrimagaci.org/s/9405.
Maral, Kürşat. Şahin, Damla. “John Locke: İde Nedir? İdeler Doğuştan mıdır? İdelerin Kaynağı Nedir?.” Edited by Damla Şahin. Evrim Ağacı, October 06, 2020. https://evrimagaci.org/s/9405.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close