Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Musa Sarı
Üye
1

Malazgirt ve Miryokefalon Savaşlarının Anadolu'daki Türk tarihi katkıları neler OLMUŞTUR?

17,285 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
2 Cevap
Cevap
Mustafa Ozan
Mustafa Ozan
49K UP
Öğrenci

Malazgirt Savaşı= 26 Ağustos 1071

Miryokefelan Savaşı= 17 Eylül 1176

Tüm Reklamları Kapat

Malazgirt savaşı 105 yıl önce yaşanmıştır. Ancak her iki savaşta Anadoluda ki Türk nüfusu adına iyi gelişmelerdir. Malazgirt muharebesi Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Malazgirt savaşı sayesinde Anadolu un kapıları ilk defa Türklere açıldı. Yani 948 yıl boyunca yaşadığımız bu coğrafya ya yerleşmiş olduk. Miryokefelan Savaşı ise Miryokefalon Savaşı, özellikle Anadolu’nun Türkleşmesi açısından çok önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Bu savaşının sonuçları şunlardır:

- Malazgirt yenilgisinden beri Anadolu’yu geri alabileceklerini ümit eden Bizanslılar’ın bu ümitleri Miryokefalon’da uğradıkları hezimetle tamamen yok olmuş, bu tarihten itibaren Türk akınları devam ederken Bizans elindeki toprakları koruyabilmek için savunmaya çekilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

-Ege sahil şeridi dışında Anadolu’da hâkimiyet Türkler’in eline geçmiştir.

-Bu zaferle Haçlı seferlerinin doğurduğu olumsuz sonuçlar da ortadan kaldırılmıştır.

-Sultan Kılıcarslan, başta halife olmak üzere komşu hükümdarlara zafernâmeler göndermiş, onun zaferi İslâm ülkelerinde bayram sevinciyle kutlanmıştır.

9,737 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Kaynak. (10 Ekim 2019). Alındığı Tarih: 10 Ekim 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  2. Yazar Yok. 2. Kaynak. (10 Ekim 2019). Alındığı Tarih: 10 Ekim 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
1
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Cevap
Yılmaz Taşkıran
Tarihçi

Malazgirt ve Miryokefalon Savaşları, Türklerin tarih boyunca yaptıkları en önemli savaşlar arasında yer almaktadırlar. Her iki savaş da Türkler açısından müdafaa savaşları olup Bizans'ın taarruzuyla vuku bulmuş ve Türklerin galibiyetiyle neticelenmiştir. Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Miryokefalon Savaşı'nda ise Türkiye Selçuklu Devleti harp etmiştir.

Anadolu'ya İlk Gelenler

Tüm Reklamları Kapat

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin vuku bulmasındaki temel sebep, Bizans imparatoru Romanos IV. Diogenes'in Türkleri Anadolu'dan çıkartmak ve Türk-İslâm topraklarını ele geçirmek istemesidir. Yani Malazgirt Meydan Muharebesi'nden evvel, Türkler akın akın Anadolu'ya gelmiş ve istilalarda bulunmuşlardır. Esasen Anadolu'ya ilk gelen Türklerin Batı Hunlar olduğu bilinmektedir. Özellikle Malatya, Adana, Erzurum gibi bölgelerde istilalarda bulunmuş ve bir kısmı Edirne üzerinden Avrupa'ya intikal etmiştir. Batı Hunlarından sonra gelenler ise Sabar Türkleri olmuştur. Daha fazla bilgi için bk.[1]

Müslüman Türklerden Anadolu'ya ilk gelenler ise Abbâsîlerin bünyesinde görev yapan Türkmen asıllı komutanlar olmuştur. Ancak Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması esasen Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Çağrı Bey'in Anadolu Seferi

Selçuklu Türkleri, devlet kurmadan evvel Karahanlı ve Gaznelilerin sıkıştırmasıyla Selçuk Bey'in torunu, Mikâil'in oğlu Çağrı Bey 1015 veya 1018 yılında (1018 yılı daha uygundur) Anadolu'ya keşif seferinde bulundu. 3.000 kişilik süvari birliğiyle (Bazı kaynaklarda 300.000 olarak geçse de bu mübalağadır ve geçerliliği yoktur) Anadolu'ya gitti. Vaspuragan gibi Ermeni Prenslikleri Türklerin önünden kaçmaya başladılar. Ermeni tarihçilerinden Mateos, vekayinâmesinde Anadolu'ya gelen bu Türklerden uzun ve örgülü saçlı, hızlı atlara sahip ve kavisli yayları olan birlikler şeklinde bahsetti.

Çağrı Bey, 1021 senesinde Anadolu'ya tertiplediği keşif seferini nihayete erdirdi ve kardeşi Tuğrul Bey'in yanına döndü. 1025 senesinde Selçuk Bey'in oğullarından Arslan Yabgu'nun Gazneli Sultan Mahmud tarafından hapsedilip Kalincar Kalesi'ne atılmasıyla Selçukluların yeni başbuğu Tuğrul ve Çağrı Beyler oldular. Arslan Yabgu'nun emrindeki bazı Türkmen birlikleri, Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya gittiler.

Oğuz Türklerinin Anadolu'ya Akın Etmeleri

Türklerin Anadolu'ya olan akınlarının en büyüklerinden biri Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulduktan sonra gerçekleşti. Oğuz Türkleri, yurt bulmak için akın akın güney ve batı istikametine gittiler. Dönemin Abbâsî halifesi Kaim bi-Emrillah, onları Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'e şikâyet etti. Muhaceret eden bu Türklerden bazıları, Diyarbakır ve çevresindeki bir Kürt devleti olan Mervânîlerin topraklarına girdi ve istilada bulundular. Mervâni emiri Nasrüddevle, bu akıncı Türkleri Tuğrul Bey'e şikâyet etti. Tuğrul Bey ise, o Türkmenlerden Bizans'a karşı gaza mefkuresiyle istifade edebileceğini tevcih etti.

Bizans'a Karşı İlk Üstünlük: Pasinler Savaşı

Oğuzların kuzeyden kitleler hâlinde göç etmesi ve yurt aramak için gittikleri bölgelerde yağma ve kıtale sebep olması, Sultan Tuğrul'un bu asi ırkdaşlarına Anadolu'yu yurt edinme vazifesini mucip kıldı ve batı siyasetini daha yakından takip etmek maksadıyla devletin başkentini Nîşâbur'dan Rey'e nakletti.

Sultan Tuğrul, Oğuz Türklerinin Anadolu'daki fütuhatını mucip kılmak maksadıyla Anadolu politikasını yakinen takip etti ve bu Türkmenlerin başına üvey kardeşi İbrahim Yınal gibi birkaç Selçuklu hanedanına mensup şehzadeyi görevlendirdi.

Tüm Reklamları Kapat

Bu Türk birliği ile Bizans ordusunu yöneten IV. Liparit ve iki Bizanslı general, 1048 senesinde Erzurum'un Pasinler Ovası'nda karşı karşıya geldi. Vuku bulan savaş, Türklerin galibiyetiyle neticelendi ve bu savaş sonrasında Bizans ile Selçuklu arasında ilk antlaşma yapılmış oldu.

Sultan Tuğrul'un Başarısız Anadolu Seferi

Türklerin 1048'deki Anadolu harekâtının yanı sıra, bizzat Sultan Tuğrul 1054 senesinde Anadolu'ya sefer tertip etti ancak kış şartları münasebetiyle muvaffak olamadı. Ardından Bağdat Seferi'ni yapması ve şehzade isyanları gibi iç meselelerle uğraşması ve en sonunda 1063'te ölmesiyle Türklerin Anadolu fütuhatında duraklama oldu.

Sultan Alp Arslan Döneminde Anadolu Siyaseti

Tüm Reklamları Kapat

Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için tahta kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Alp Arslan geçti. Alp Arslan, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden evvel Anadolu'ya seferler düzenlemiş ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi yavaş yavaş Türklerin hakimiyet sahasına girmeye başlamıştı. Ayrıca Alp Arslan'ın ordusundan bağımsız olarak Afşin Bey gibi bazı Türkmen beyleri Anadolu'da akınlarda bulunuyor ve Bizans'a darbe vuruyorlardı. Ermeni rahiplerden Aristakes, Türkmenlerin Anadolu'da yaptığı kıyımları kaleme alan birincil kaynaklar arasında yer almaktadır.

Romanos IV. Diogenes'in Anadolu'daki Türklere Mukabelesi

Kayseri doğumlu, generallikten imparatorluğa yükselen Romanos IV. Diogenes, Türkleri Anadolu'dan atmak ve Türk-İslâm topraklarını ele geçirmek için Anadolu siyasetini takip etti. 1071'den evvel ufak çaplı çarpışmalar olsa da büyük savaş 26 Ağustos'ta Malazgirt'te vuku bulacaktı. Bu büyük muharebe öncesi Romanos IV. Diogenes, paralı askerlerden müteşekkil büyük bir ordu vücuda getirdi. Sultan Alp Arslan, o sırada Halep'i kuşatmakla meşgul idi ve elçinin getirdiği haber ile süratle Ahlat'a doğru hareket etti.

Kürtlerin Malazgirt Savaşı'na Katılıp Katılmama Meselesi ve Orduların Sayısı

Tüm Reklamları Kapat

Sıbt İbnü'l Cezvî'nin ''Mir'atüz Zeman''da yazdığına göre 10.000 bin Kürt, Alp Arslan ordusuna katıldı. Kürtlerin Malazgirt'te yer alıp almaması günümüzde tartışılan konular arasında yer alsa da bu pek de şaşırılacak bir durum değildir. Öncelikle, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde 10.000 Kürt'ün bulunduğunu sadece Sibt İbnü'l Cezvî söyler. Sibt İbnü'l Cezvî, Gassuni'den nakiller yapmıştır. Dolayısıyla dönem kaynağı olması ve Sultan Alp Arslan'ın Halep'ten Ahlat'a giderken yol güzergâhının Mervânîler üzerinden geçmesi de bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Zaten Mervânîlerin de Selçuklulara tabi olmasını düşünecek olursak Kürtlerin Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Türklerle birlikte saf tuttuğunu söylemek abes değildir. Ancak buradaki 10.000 sayısı biraz abartı olabilir, zira Sibt İbnü'l Cezvî, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans ordusunun sayısını 300.000 olarak verir. İbnü'l Kalânisî ise bu sayıyı 600.000'e kadar çıkartır. Bundâri ve bazı İslam tarihçileri ise Bizans'ın sayısını 200.000, Selçuklu'nun sayısını ise 50.000 olarak verir. Günümüz kaynaklarında da en sabit görüş bu yöndedir. Lakin günümüz Bizans tarihçilerinden bazıları, bu sayıların çok yüksek olduğunu, yüz binlerden daha ziyade 40.000-20.000, 40.000-30.000 gibi sayıların daha mümkün olduğunu dile getirirler. Malazgirt Meydan Muharebesi'ne şahit olan Bizanslı Michael Attaleiates, Michael Psellos, Ionnas Zoranas gibi dönem müellifleri, sayı hakkında eserlerinde malumat vermemektedirler.

Malazgirt Meydan Muharebesi

26 Ağustos 1071 Cuma günü, iki ordu Muş'un Malazgirt Ovası'nın Rahva Nehri kıyısında karşı karşıya geldi. Andronikos Dukas'ın harp sahasını terk etmesi ve Selçukluların askerî stratejileri neticesinde bu büyük muharebe Türkmenlerin galibiyetiyle neticelendi. Michael Attaleiates, Romanos IV. Diogenes'in atının delik deşik olana kadar çarpıştığını, birçok Türk askerini kılıcıyla doğradığını ancak en nihayetinde esir düştüğünü söyler. Romanos IV. Diogenes'in esir düşmesi ve esaret altında gördüğü muamele hususunda gerek Batı, gerekse Doğu kaynakları hemfikirdir. Malazgirt Meydan Muharebesi ile birlikte ilk defa Hristiyan bir imparator, Müslüman bir sultana esir düştü. Sultan Alp Arslan, esir edilen Romanos IV. Diogenes'in kendisi olduğunu anladığında ona kırbaçla üç defa vurdu ve barışa yanaşmadığı için itham etti. Sultan Alp Arslan'ın, ''Ben sana esir düşseydim sen bana ne yapardın?'' sorusuna Romanos IV. Diogenes'in verdiği meşhur cevaplar ve akabinde Sultan Alp Arslan'ın imparatoru bağışlaması gerek Batı, gerekse Doğu kaynaklarında geçmektedir. Sultan Alp Arslan, Romanos IV. Diogenes'i serbest bıraktı ve yol harçlığı ile birkaç esir düşmüş askerini yanına verdi. Ancak Romanos IV. Diogenes, yolda Bizanslı askerler tarafından emir üzere tutsak edildi ve gözlerine mil çekildi. Kısa bir süre sonra da gözündeki iltihap yüzünden hayatını kaybetti.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türk Tarihi Açısından Önemi

Malazgirt Meydan Muharebesi'ni Türkler kaybetmiş olsaydı, Bizans orduları Türk-İslam memleketlerini işgal edecek, başkente kadar ilerleyecekti. Zira Sultan Alp Arslan'ın muharebeden önce gönderdiği mektuplara Romanos IV. Diogenes'in verdiği cevaplar imparatorun niyetini açıkça ortaya koymaktaydı. Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu'da artık Türklerin önünde duracak güçlü bir kuvvet kalmadığından Türklerin Anadolu'daki ilerleyişi artacaktı. Anadolu'daki bu siyasi boşluktan istifade ederek Doğu Anadolu'da birçok Türk beyliği kuruldu. Selçuklu hanedanından Arslan Yabgu oğlu, Kutalmış oğlu Süleyman Şah, 1075 senesinde İznik'te Türkiye Selçuklu Devletini kurup Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasında büyük bir adım attı. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türklerce kazanılmasından kısa bir süre sonra ise Haçlı Seferleri tertiplendi. Malazgirt Meydan Muharebesi, Türkler açısından bir müdafaa savaşı olsa da yurt açan önemli bir siyasi gelişme olmayı başarmıştır. Edward Gibbon gibi bazı tarihçiler, Bizans'ın yıkılış dönemini Malazgirt Meydan Muharebesi'nden itibaren başlatmaktadırlar.

Miryokefalon Savaşı ve Önemi

1075'te kurulan Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans arasında birçok siyasi münasebet yaşandı ve bunların en önemlisi de şüphesiz Miryokefalon Savaşı idi. Miryokefalon Savaşı'nın gerçekleştiği muharebe sahası tam olarak tespit edilememiş olsa da bu hususta farklı tevatür bulunmaktadır. Türkiye Selçuklu sultanlarından II. Kılıçarslan ile I. Manuel arasında yaşanan gerginlikler, ilk başta I. Manuel lehine gelişti. O dönemde, Türkiye Selçuklu Devleti ordusunda bulunmayan, başıboş hareket eden birçok Oğuz Türk'ü de bulunuyordu ve sultandan ayrı olarak kendi başlarına Bizans köy ve kasabalarını yağmalıyorlardı. Anadolu'daki Türkmenlerin bu taarruzlarını durdurmak üzere I. Manuel ile II. Kılıçarslan arasında antlaşmalar yapıldı. Hatta II. Kılıçarslan, bizzat Konstantinopolis'e giderek I. Manuel'e misafir oldu. Papaz Grigor, II. Kılıçarslan'ın Konstantinopolis'te geçirdiği günlere eserinde yer vermiştir ve Miryofekalon'a giden süreçte Kinnamos, Süryani Mihail ve Niketas'ın eserleri önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.

II. Kılıçarslan'ın yapılan antlaşmalara riayet gösterememesi I. Manuel'in Anadolu'daki diğer beyliklerle ittifak kurmasına ve Selçuklu Türkleri üzerine yürümesine sebep oldu. 17 Eylül 1176'da vuku bulan savaşı yine Selçuklu Türklerinin savaş stratejileri sayesinde Bizanslılar kaybetti. Bizans'ın bu mağlubiyeti, Türklerin artık Anadolu'dan çıkartılmasının mümkün olmadığını kanıtlamış oldu.

Sonuç

En kısa hâliyle özetleyecek olursak Malazgirt Meydan Muharebesi Anadolu'yu yurt açan, Miryokefalon Muharebesi ise sahip olunan Anadolu'yu savunan Türklerin tarihteki en önemli olayları arasında yer almaktadır. Türklerin bu iki muharebeden birinde mağlup olması, bugün belki de Türklerin Anadolu'da var olmamasına sebebiyet verebilirdi.

253 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Ali Sevim. (2020). Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi. ISBN: 978-975-16-2670-7. Yayınevi: Türk Tarih Kurumu. sf: 27-30.
1
  • Raporla
  • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.