Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Oyun Bağımlılığı ve Psikososyal İyilik Hali İlişkisi

Oyun Bağımlılığı ve Psikososyal İyilik Hali İlişkisi
5 dakika
3,877
 • Türev
Tüm Reklamları Kapat

Son on yılda birçok çalışma, psikososyal iyi olma halinin düşük olması ile aşırı, kompulsif veya patolojik bilgisayar ve video oyunları kullanımı arasında ilişki bulmuştur. Örneğin çalışmaların sonucuna göre, patolojik oyuncular patolojik olmayan oyunculara oranla, günlük hayatlarıyla ilgili daha az doyum (Wang, Chen, Lin, ve Wang, 2008), daha az öz saygı, daha az sosyal yeterlilik ve daha fazla yalnızlık göstermektedirler (Seay ve Kraut, 2007). Fakat, patolojik oyun oynama üzerine olan boylamsal çalışmalar yeterli olmadığı için, psikolojik iyi olmaya ait bu belirtilerin, patolojik oyun oynamanın bir nedeni mi yoksa sonucu mu olduğunu açıklayan kanıtlar azdır. Özellikle, 

a) Patolojik oyun oynamanın iyi olma halini düşürüp düşürmediğini, 

Tüm Reklamları Kapat

b) Düşük iyi olma halinin patolojik oynamaya neden olup olmadığını, veya 

c) Patolojik oynama ile iyi olma halinin karşılıklı ilişkili olup olmadığını

Tüm Reklamları Kapat

bilmiyoruz.

Patolojik bir şekilde oyun oynama, sosyal ve/veya duygusal problemlerle ilişkili olmasına rağmen kontrol edilemeyen, bilgisayarla veya video oyunlarıyla sürekli ve aşırı bir ilişki içerisinde olmak olarak tanımlanabilir (Lemmens, Valkenburg, ve Peter, 2009). Terminolojinin bu şekilde olması bir tartışma konusu olmasına rağmen, patolojik oyun oynama genel anlamda bir davranış bozukluğu olarak görülmektedir (Gentile, 2009; Young, 2009). Çalışmalar, oyuncuların küçük bir grubunun, çekilme, meşgul olma, kontrol kaybı ve kişilerarası/içsel çatışmalar gibi patolojik davranışa ait semptomlar gösterirken oyunlar için aşırı zaman harcadıklarını göstermektedir (Charlton ve Danforth, 2007; Gentile, 2009; Grüsser, Thalemann, ve Griffiths, 2007). Genel olarak, daha yaşlı yaş gruplarına oranla, gençler patolojik oyun oynamaya dair olan işaretleri göstermeye daha yatkındırlar (Griffiths, Davies, ve Chappell, 2004; Griffiths ve Wood, 2000; Ha ve ark., 2007). 

Psikolojik iyi olma hali, kişiler arası ve içsel işlevlerin yerine getirilmesini yansıtan bir çok yapıyı da içinde barındıran dinamik bir kavram olarak tanımlanabilir (Lent, 2004). 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Daha önceki araştırmalar psikolojik iyi olmaya dair, yalnızlık, yaşam doyumu, özsaygı ve soysal yeterlilik gibi yapıları bir belirti olarak kabul etmiştir (Halpin ve Allen, 2004). Özellikle, bu dört yapı psikolojik iyi olma ile problematik bilgisayar kullanımı arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için araştırmalarda kullanılmıştır (Caplan, 2002). 

Psikososyal iyi olma gençler için oldukça önemlidir, çünkü bu dönem güçlendirici ve benlik kavramlarını genişletici gelişimsel gerekliliklerin yerine getirildiği, sabit yakın ilişkilerin kurulduğu, kariyer planlarının yapıldığı ve ailelerden bağımsızlığın kazanıldığı bir dönemdir. Düşük psikolojik iyi hal bu dönemde zayıf psikososyal işlevlere, düşük kariyer ve hayat doyumuna, kişilerarası zorlukların fazla olmasına, sosyal destek için daha fazla ihtiyaca, komorbid psikiyatrik durumların fazla olmasına ve yüksek intihar riskine neden olabilir (Paradis, Reinherz, Giaconia, ve Fitzmaurice, 2006). 

Psikososyal İyi Olma ve Patolojik Oyun Oynama

Psikososyal iyi olma ile patolojik oyun oynama arasındaki nedensel ilişkiler:

1) Bir sonuç olarak psikososyal iyi olma

Aşırı veya patolojik bilgisayar ve video oyunu kullanımının, oyuncuların psikososyal iyi olma hali üzerinde önemli bir etkisinin olduğuna yönelik dikkate değer bir düşünce mevcuttur. Bu düşünce, aşırı çevirimiçi (online) oyun oynamanın sağlıklı ilişkiler kurmamıza ve geliştirmemize neden olan aktivitelerin yerine geçtiği fikrine dayanır (Kraut ve ark.,1998). Araştırmalar, video oyunlarının bazı ihtiyaçları giderdiğini ve bu yüzden gerçek hayattaki arkadaşlarla olan ilişkilere dair ihtiyacın azaldığını doğrulamaktadır (Colwell ve Kato, 2003). Ayrıca, video oyunları oynama empati duygusunun azalmasına da neden olabilir (Bartholow, Sestir, ve Davis, 2005 ) ve agresif problem çözme becerilerinin gelişimini hızlandırabilir (Anderson ve Bushman, 2001). Azalmış empati ve agresif problem çözme becerileri sağlıklı arkadaşlıkların veya romantik ilişkilerin kurulmasına engel teşkil edebilir ve bu yüzden oyuncuların psikososyal iyi olma halini azaltabilir (Colwell ve Payne, 2000).

2) Bir neden olarak psikolojik iyi olma

Sosyal olarak yetersiz, düşük özsaygıya sahip, yalnız ve/veya genel anlamda hayatlarıyla doyumsuz kişiler patalojik oyun oynama eğilimine sahiptirler. Genel olarak, düşük özsaygıya sahip kişiler veya tatmin etmeyen kişilerarası ilişkilere sahip kişiler video oyunlarını; gerçekten kaçmak, arkadaş bulmak, gerçek hayatta yaşayamadıkları başarmışlık hissine sahip olmak için kullanırlar (Leung, 2004; Williams, Yee, ve Caplan, 2008). Bu açıdan bakıldığında, online çok oyunculu oyunlar gerçek hayattaki sosyal etkileşimin yerine geçmektedir, çünkü, internet içerisinde geniş bir sosyal etkileşim kurulabilmektedir (Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Peters ve Malesky, 2009).

Tüm Reklamları Kapat

3) Karşılıklı ilişkiler

Patolojik oyun oynama ile iyi olma arasında nedensel bir yön bulunması konusunda deneysel bir geçerliliğin olmaması, karşılıklı bir ilişki olması konusunu gündeme getirmektedir. Örneğin, yalnız ve sosyal olarak yetersiz kişiler için, online (çevrim içi) oyunlar günlük hayattaki çevrimdışı etkileşimler için bir alternatif sağlıyor olabilir. Aynı zamanda, aşırı oyun oynama da sonuç olarak yine yalnızlıklarını arttıran veya yaşam doyumlarını azaltan sosyal problemlere neden olabilir.

image

4) Yaşam Doyumu

Yaşam doyumu kişinin subjektif iyilik haline ait genel bir bilişsel değerlendirmeye tekabül etmektedir (Diener, Emmons, Larsen, ve Griffin, 1985). Kesitsel anket çalışmalarına göre, günlük hayata yönelik düşük doyum online oyun bağımlılığı ile alakalıdır (Ko ve ark., 2005; Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, ve McElroy, 2000). Araştırmalar ayrıca göstermektedir ki, online oyunlara olan bağımlılıkla depresyon arasında olumlu bir ilişki vardır (Seo, Kang, ve Yom, 2009).

5) Yalnızlık

Yalnızlık, kişinin sosyal ilişkileri ağındaki önemli bir yokluktan kaynaklanan hoş olmayan bir deneyim olarak tanımlanabilir (Peplau ve Perlman, 1982). Yalnızlık hissi, arkadaş sahibi olmaya yönelik giderilmemiş isteklerden, gerçekte olan ve istenen sosyal statü arasındaki uçurumdan ve duygusal bir bağın olmayışından kaynaklanır. Bu yüzden, yalnızlık çoğunlukla akran etkilerine dayanan karmaşık bir duygudur (Bauminger ve Kasari, 2000). Kesitsel çalışmalar, yalnızlık ve online oyunlar arasında bir ilişkinin olduğunu doğrulamıştır (Parsons, 2005; Qin, Rao, ve Zong, 2007). Genel anlamda, online bir oyun oynamak sosyalleşmek için çaba gerektirmeyen, hızlı ve ucuz bir yoldur ve yalnızlık hissinden kaçmakta kullanılıyor olabilir (Chappell, Eatough, Davies, ve Griffiths, 2006).

Tüm Reklamları Kapat

6) Sosyal Yeterlilik

Sosyal yeterlilik, bir kişinin sosyal olmaya ve akranlarıyla ilişki kurmaya yönelik göreceli olarak eğilimini ve yatkınlığını ifade eder (Inderbitzen ve Foster, 1992). Kesitsel bir çalışmaya göre, online oyun için harcanan zaman arttıkça sosyal kaygı düzeyi de artmaktadır (Lo ve ark., 2005). Düşük sosyal yeterlilik direkt olarak patolojik oynama ile ilişkili bulunmuştur (Lemmens ve ark., 2009). Birçok araştırmacının önermesine göre, online oyunlardaki sosyal etkileşim, özellikle sosyal anlamda yeteneksiz, gerçek hayatta istediğini alamamış ve gerçek hayatta kişilerarası ilişki kurma konusunda kaygı yaşayan kişilere çekici gelmektedir (Chak ve Leung, 2004; Peters ve Malesky, 2009).

7) Özsaygı

Özsaygı, yansıtılan değerlendirmelere, sosyal karşılaştırmalara ve benlik yordamalarına bağlı olarak kişinin benlik kavramı hakkında yaptığı değerlendirmelerdir (Rosenberg, Schooler, ve Schoenbach,1989). Video oyunları hakkında yapılan ilk çalışmalar, düşük özsaygının oyun oynama ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Örneğin, Dominick (1984) zayıf benlik imajının, oyun oynayarak gelen başarıyla giderilebileceğini ortaya koymuştur.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
2
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Science Direct | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/09/2023 02:14:33 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/1674

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Nükleer Enerji
Etimoloji
Periyodik Tablo
Nöron
Uydu
Sinir Hücresi
Çocuklar
Enzim
Çocuklar İçin Bilim
Tehlike
Kırmızı
Yiyecek
Koaservat
Sinir
Adaptasyon
Aslan
Okyanus
Wuhan
Değişim
Kalıtım
Oyun
Klinik Mikrobiyoloji
Yapay Seçilim
Teori
Renk
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Plasebo Etkisi Gerçek mi?
Plasebo Etkisi Gerçek mi?
Tek Bir Takviye ile Bebekleri Kurtarın!
Tek Bir Takviye ile Bebekleri Kurtarın!
İnsan Bebekleri Neden Bu Kadar Aciz?
İnsan Bebekleri Neden Bu Kadar Aciz?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
42 Milyon Dolarlık Saat Ne İşe Yarayacak?
"Marslı" Filmindeki Gerçek Gözyaşları!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
T. Gürcan, et al. Oyun Bağımlılığı ve Psikososyal İyilik Hali İlişkisi. (20 Kasım 2013). Alındığı Tarih: 22 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/1674
Gürcan, T., Bakırcı, Ç. M. (2013, November 20). Oyun Bağımlılığı ve Psikososyal İyilik Hali İlişkisi. Evrim Ağacı. Retrieved September 22, 2023. from https://evrimagaci.org/s/1674
T. Gürcan, et al. “Oyun Bağımlılığı ve Psikososyal İyilik Hali İlişkisi.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 20 Nov. 2013, https://evrimagaci.org/s/1674.
Gürcan, Tuğba. Bakırcı, Çağrı Mert. “Oyun Bağımlılığı ve Psikososyal İyilik Hali İlişkisi.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 20, 2013. https://evrimagaci.org/s/1674.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close