Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Tanrı ve Kötülük Problemi: Kötülüğün Var Olmasına İzin Veren Tanrı'nın Kudreti, Bilgeliği ve Mutlak İyiliğinden Bahsedilebilir mi?

Tanrı ve Kötülük Problemi: Kötülüğün Var Olmasına İzin Veren Tanrı'nın Kudreti, Bilgeliği ve Mutlak İyiliğinden Bahsedilebilir mi? Art and the Bible
6 dakika
1,907
Tüm Reklamları Kapat

Kötülük problemi; din felsefesi ve etik felsefesinde kötülüğün varlığının kadir-i mutlak (her şeye gücü yeten), alim-i mutlak (her şeyi bilen) ve mutlak iyi (ahlaki açıdan kusursuz) olan Tanrı'nın varlığı ile nasıl ilişkilendirildiğini sorgular. Teizme karşı önemli argümanlardan olan kötülük problemi, din felsefesinin temel sorularından biridir.[1], [2], [3], [7] Kötülük probleminde önemli bir rol oynayan "kötülük" kavramı birçok filozof tarafından 2 farklı kategoriye ayrılır:

Ahlaki Kötülük: Acımasızlık, soykırım, kıskançlık, taciz, işkence ve yalan gibi insan kaynaklı kötülüğü açıklamak için kullanılır.

Tüm Reklamları Kapat

Fiziksel ya da Doğal Kötülük: Deprem, sel ve hastalık gibi insanlardan bağımsız kötülüğü açıklamak için kullanılır.

Leibniz ise varlığın sonlu, kusurlu ve eksik oluşunu açıklayan metafizik kötülük kavramını üçüncü bir kategori olarak sunar. Bu kötülü/kötülüklerin Tanrı'nın varlığını ortadan kaldırdığını savunan argümanlar, kötülüğün varlığının açıklanabilir olduğunu sunan savunmalar ve teodiseler kötülük problemini oluşturur.

Tüm Reklamları Kapat

Sunuluş ve Formülasyon

Kötülük probleminin üç farklı kategorisi vardır: mantıksal, delilci ve varoluşsal formül.[8] Varoluşsal formül Tanrı'nın varlığını reddeden ve Tanrı'ya isyan eden bir tutum sergiler. Mantıksal ve delilci formüller gibi temel bir kategori değildir; bu yüzden bu formül diğer ikisi kadar tartışılmaz.

Mantıksal Kötülük Problemi

Aynı anda kadir-i mutlak, alim-i mutlak ve mutlak iyi olan Tanrı ve kötülüğün var olmasının mantıksal açıdan çelişki yaratacağı ve imkansız olduğunu açıklayan tutuma "mantıksal kötülük" problemi denir.[6] İngiliz filozof David Hume "Dialogues Concerning Natural Religion" adlı eserinde mantıksal kötülük problemini ortaya çıkardığı düşünülen Yunan filozof Epikür'ün problem formülasyonuna yalın bir biçim kazandırarak formülasyonu şu şekilde özetler:

Tanrı kötülüğü durdurmak istiyor ama buna gücü mü yetmiyor, yani Tanrı güçsüz mü? Yoksa gücü var da kötülüğü önlemek mi istemiyor, yani Tanrı iyi niyetli değil mi? Tanrı güçlü ve iyiyse, kötülük nasıl var oldu?[10]

Avustralyalı filozof John L. Mackie'nin "Evil and Omnipotence" adlı yazısında yer alan bir başka mantıksal argüman ise şöyledir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 1. Tanrı mutlak kudret sahibidir.
 2. Tanrı mutlak iyidir.
 3. Kötülük vardır.[11]

Mackie, bu önermelerin üçünün mantıksal çelişkiye yol açmadan aynı anda doğru olmasının mümkün olmadığını söyler. Bu mantıksal formüllerin argümanı şu şekildedir:

 • Öncül 1a: Tanrı vardır.
 • Öncül 1b: Tanrı kadir-i mutlak, alim-i mutlak ve mutlak iyidir.
 • Öncül 1c: Kadir-i mutlak Tanrı kötülüğü durduracak kudrete sahiptir.
 • Öncül 1d: Alim-i mutlak Tanrı kötülüğün nasıl oluştuğunu ve nasıl engelleneceğini bilir.
 • Öncül 1e: Mutlak iyi Tanrı kötülüğü engellemek ister.
 • Öncül 1: Kadir-i mutlak, alim-i mutlak ve mutlak iyi Tanrı varsa kötülük yoktur.
 • Öncül 2: Kötülük vardır. (Mantıksal çelişki)[6], [7]

Delilci Kötülük Problemi

Tanrı'nın sıfatları ve kötülük arasında mantıksal çelişki olduğunu savunan mantıksal kötülük probleminin aksine "delilci kötülük" problemi, bu durumun çelişki yaratmadığını ancak Tanrı'nın var olma olasılığını düşürdüğünü açıklar.[7] Felsefe profesörü William Rowe, engellenmesi durumunda daha fena bir kötülüğe yol açmayan ya da daha büyük bir iyiliği engellemeyen kötülüğe gereksiz kötülük demiştir.[12], [13], [14], [15] Gereksiz kötülüğün var olması Rowe'a göre Tanrı'nın var olma olasılığını düşürür.

Savunmalar, Teodiseler ve Teodise Eleştirileri

Grekçede Tanrı (Grek: "theous") ve adalet (Grek: "dike") kelimelerinin birleşmesiyle oluşan teodise kavramı, Tanrı adaleti veya Tanrı savunması olarak tanımlanabilir. Teodiseler; kötülüğün yaratılmasının sebeplerinin olduğunu, kötülüğün mutlak iyi Tanrı ile aynı anda var olmasının çelişki yaratmadığını açıklamayı amaçlar. Savunmalar ise kötülüğün varlığının Tanrı'nın varlığını ortadan kaldırmayabileceği olasılığı üzerinde durur. John Hick "Evil and the God of Love" eserinde teodiseleri üç ana geleneğe ayırmıştır: Augustineci teodise, İrenaeusçu teodise ve Plotinusçu teodise.[23]

Augustineci Teodise

İsmini filozof Augustinus'tan alan, delilci kötülük problemine karşı oluşturulan bu teodise, evreni hiçten yaratan Tanrı'nın kötülüğü yaratmadığı çünkü kötülüğün bağımsız bir varlık yerine iyiliğin yoksunluğu veya eksikliği olduğunu savunur.[16] Hristiyan fikirleri savunan Augustineci teodise, Tanrı'nın insanları başta günahsız yarattığını ve Adem ve Havva'nın Tanrı'ya karşı gelmesi sonucu kötülüğün oluştuğunu söyler. Oluşan ahlaki ve doğal kötülüğün özgür iradenin yanlış kullanılmasının cezası olduğunu savunur.

Asli günahtan önce iyi yaratılan dünyada Adem ve Havva'nın kötülüğü bulması ve her şeyi bilen Tanrı'nın bu günahın işleneceğini bilmesine rağmen durumu engellememesi, bağımsız bir varlığı olmasa da iyiliğin yokluğu olduğu söylenen kötülüğün Tanrı ile bir bağı olmamasının mantıksız oluşu ve doğal kötülüğün özgür irade ile alakalı olmaması Augustineci teodiseye karşı olan eleştirilerdir.

Tüm Reklamları Kapat

İrenaeusçu Teodise

Delilci kötülük problemine karşı oluşturulan İrenaeusçu teodisenin ismini aldığı filozof İrenaeus; Augustineci teodisenin aksine insanlığın yaratılışının mükemmel ve tamamlanmış olmadığını söyler. Tanrı tarafından yaratılan kötülüğün mükemmelliğe ulaşılması ve ruh gelişimi için gerekli olduğunu, bu yüzden Tanrı'nın kötülüğü yarattığı için kabahatli olmadığını savunur.[8] Bu ruh gelişimini iki aşamaya ayıran İrenaeus, insanların tam olarak gelişmemiş ama gelişme potansiyelinin olduğu birinci aşamanın yaratıldığımızda gerçekleştiğini ve Tanrı'ya benzemek için mükemmelliğe ulaşmaya çalıştığımız sürecin de ikinci aşama olduğunu ileri sürer.

Kötülüğün her zaman gelişime yol açmayarak sadece keder ve ıstıraba sebebiyet verme olasılığı, kötülüğün varlığına izin vererek kullarının acı çekmesine göz yuman Tanrı'nın mutlak iyi sıfatıyla çelişmesi ve kötülüğün her yerde, her zaman ve herkese eşit dağıtılmaması İrenaeusçu teodiseye karşı olan eleştirilerdir.[21]

Plotinusçu Teodise

Plotinusçu teodisenin ismini aldığı filozof Plotinus; "Bir" olarak tanımladığı her şeyi bilen, mutlak iyi ve kudretli kaynağa; madde adını verdiği potansiyelimiz sayesinde bilgilenerek yakınlaşabileceğimizi savunur.[4] Kaos ile başlayıp bilgilenerek geliştiğimiz bu aşamalarda her şeyin kaynağı olan "Bir"e olan uzaklığımız arttıkça formsuz ve bilinmez olan "kötülük" de artar. "Bir"in kendisi mutlak iyidir.

Özgür İrade Savunması

Özgür irade savunmasını temsil eden Amerikan filozof Alvin Plantinga, özgür iradeye sahip olduğumuz ve kötülüğü seçebildiğimiz bir dünyanın özgür iradeye sahip olmadığımız bir dünyadan daha iyi olduğunu söyler.[19] Tanrı'nın kötülüğü kaldırması durumunda özgür olmayacağımızı savunur.

Tüm Reklamları Kapat

Tanrı'nın yaptığımız ve yapacağımız her şeyi planlamış ve biliyor oluşunun aslında özgür irade kavramını çökerttiği fikri, kudretli Tanrı'nın aynı anda kötülüğün olmadığı ve özgür iradenin olduğu bir dünya yaratmaya gücünün yetmemesi ve doğal kötülüğün (deprem, hastalık vb.) özgür iradeden bağımsız olmasına rağmen var olması özgür irade savunmasına karşı eleştirilerdir.

Şüpheci Teizm

Şüpheci teizm fikrine göre Tanrı'nın kötülüğü yaratmasının sebebi daha fena bir kötülüğü engellemek ya da daha büyük bir iyiliği sağlamak içindir.[5] William Rowe'un bahsettiği "gereksiz kötülüğün" yaratılma sebeplerinin insanlar tarafından algılanamayacağını ve bu yüzden kötülük probleminin Tanrı'nın varlığını ortadan kaldırmadığı savunulur.

Sonuç

Kötülük problemi, çok uzun süreden beri çeşitli filozofların dikkatini çekmiş konular arasında yer alır. Bu noktada kötülüğün tanımı, Tanrı'nın kötülüğe izin vermesinin temelinde yatan fikirler açıklanmaya çalışılmış ve kimi filozoflarca Tanrı, kötülük probleminden muaf tutulmuştur. Fakat bu tür fikirlere karşı argümanlar geliştirilerek Tanrı'nın kötülüğe izin vermesi ve mutlak iyi olması tartışılmıştır. Halihazırda her iki görüşün de tarafları bulunmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
44
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 17
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • İnanılmaz 4
 • Muhteşem! 3
 • Umut Verici! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 06/12/2023 17:01:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13964

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Manyetik
Radyoaktif
Balina
Uzay Aracı
Yatay Gen Transferi
Cinsiyet
Manyetik Alan
Rna
Hücre
Şempanzeler
Metal
Nükleer Enerji
Coğrafya
Mühendislik
Çağ
İnternet
Olumsuz
Boyut
Ses
Diş Hekimi
Parçacık
Aşı
İnsan Sağlığı
Beslenme Davranışı
Genetik Mühendisliği
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Yere Düşen Yemeğe Mikroplar Kaç Saniyede Bulaşır?
Türkiye'de Aurora? Gökyüzündeki Kırmızı Işıkların Sebebi Ne?
Türkiye'de Aurora? Gökyüzündeki Kırmızı Işıkların Sebebi Ne?
OceanGate Faciası: Titanik'e Giden Araca Tam Olarak Ne Oldu?
OceanGate Faciası: Titanik'e Giden Araca Tam Olarak Ne Oldu?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Araba Tekerleği Yuvarlak Olmak Zorunda mı? Üçgen Tekerlek Mümkün mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Körler ve Sağırlar Rüya Görür mü?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Kurbanoğlu, et al. Tanrı ve Kötülük Problemi: Kötülüğün Var Olmasına İzin Veren Tanrı'nın Kudreti, Bilgeliği ve Mutlak İyiliğinden Bahsedilebilir mi?. (7 Kasım 2023). Alındığı Tarih: 6 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13964
Kurbanoğlu, D., Şahin, D. (2023, November 07). Tanrı ve Kötülük Problemi: Kötülüğün Var Olmasına İzin Veren Tanrı'nın Kudreti, Bilgeliği ve Mutlak İyiliğinden Bahsedilebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 06, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13964
D. Kurbanoğlu, et al. “Tanrı ve Kötülük Problemi: Kötülüğün Var Olmasına İzin Veren Tanrı'nın Kudreti, Bilgeliği ve Mutlak İyiliğinden Bahsedilebilir mi?.” Edited by Damla Şahin. Evrim Ağacı, 07 Nov. 2023, https://evrimagaci.org/s/13964.
Kurbanoğlu, Dila. Şahin, Damla. “Tanrı ve Kötülük Problemi: Kötülüğün Var Olmasına İzin Veren Tanrı'nın Kudreti, Bilgeliği ve Mutlak İyiliğinden Bahsedilebilir mi?.” Edited by Damla Şahin. Evrim Ağacı, November 07, 2023. https://evrimagaci.org/s/13964.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close