Sorulara Dön
4
Antropoloji & Arkeoloji

İslama göre insanlık tarihinin 7 bin yıl olması durumu bilimle nasıl çelişiyor?

Bilime göre 200 bin yıl olan insanlık tarihi islama göre 7 bin yıl. İddiayı içeren link aşağıda ve "ilk insan hz. Âdem" sorusuna cevaba ne dersiniz?

4
18,529 görüntülenme
Teşekkür (1)
Hatırla (1)
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
4 Cevap

İşte bahsettiğiniz bu durum bir inanç meselesi değildir. Kesin olarak yanlıştır ve gereksiz polemiğe girilmeyecek bir konudur. İçimiz huzura erecek diye doğru olduğunu kesin olarak bildiğimiz şeylerden kaçıp yalanlara inanamayız. İlk insan diye bir şey yoktur. Evrim sayesinde bunu kesin olarak biliyoruz. Yine Evrim sayesinde 7000 yıl gibi bir saçmalığın yanlış olduğunu da biliyoruz. Bilim ve Din tartışmasında bu gibi konuları tartışmayı çoktan bırakmış olmamız gerekir bence.

13,822 görüntülenme
12
Teşekkür (4)
Paylaş
12

Kaynaklar

Çeşitli dinler ve inanç sistemleri, sayısız yıl ve birçok dönem boyunca insanlığın tarihi ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardır. Örneğin İrlanda Başpiskoposu James Ussher, dünyanın 22 Ekim MÖ 4004 günü saat 18:00'da yaratıldığını ilan etmiştir. İslamiyet 7000 yıl der. Ya da yakın bir rakam. Musevilik başka bir şey söylüyor. Soruya cevap veren Joker Joker takma isimli arkadaşın söylediği gibi birçok insan dini kaynaklardaki bilgilere itibar ediyor.

Ancak hiç bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde, dini kaynaklardaki bu bilgiler yanlıştır. Zaten dini otoritelerin ve dini bilgilere güvenen insanların bir kısmının, bilime ve biliminsanlarına karşı tavır almasının nedeni de budur. Bilim, dinlerin yanlışlarını -amacı ve hedefi bu olmadan- göstermektedir. Dindar insanların bazıları, bilim dünyasının, dinleri yok etmek falan olduğunu söylerler ama bu da doğru değil. Bilim, doğruyu ve gerçeği bulmaya çalışır. Bu çabanın, kimin yanlışlarını ortaya çıkaracağı ile ilgilenmez. İslam, insanlığın yaşını 7000 yıl olarak gösteriyormuş. Bunu neye dayanarak yapıyor? Hiç bir bilgi yok. Hiç bir kanıt yok. Hiç bir kaynak, çıkış noktası, yöntem yok. Bilim ise kanıt kaynak gerekçe yöntem sunar.

Bilim karşıtlarının (örneğin yine başlığa cevap veren arkadaşın) söylediği gibi "Bİlim, bir zamanlar şöyle şöyle diyordu, şimdi böyle diyor" iddiaları da yanlıştır. Bunu iddia edenler, hipotez, deney, kuram, teori gibi bilimsel yöntem ve aşamaları bilmezler. Bilseler bilimin yanıldığını iddia etmezler. Şahsen, yirmi yıldır onlarca insana bunları anlatmaktan bıktım, artık anlatmıyorum. Anlamıyorlar çünkü.

Bilim yanılmaz. Çünkü bilim asla bir şeye "bu kesin böyledir" demez, diyemez. Bilim, eldeki verilerin gösterdiği gerçekleri söyler. Veriler değişirse elbette bilgiler ve bulgular da değişir. Bilim her şeyi sorgular, sorgulamaya da öncelikle kendisinden başlar. Bilim, kendisini o kadar çok sorgular ki başka hiç bir kişi ya da olgunun bilimi sorgulamasına gerek kalmaz. Bir bilim insanının ortaya attığı hipotezi, binlerce başka bilim insanı sorgular zaten. Ve bunların her biri, hayatında hiç bir bilimsel çalışmaya imza atmayıp bilimi sorgulayan binlerce insandan çok daha bilgili güçlü, zeki insanlardır. Din ise asla sorgulamaz, kendisinin sorgulanmasına da izin vermez. Sorgulamadan kaçan hiç bir otoriteye de güvenilmez.

Dinler, insanlıkla ilgili hiç bir şey söylememelidir. Çünkü ellerinde bilgi, veri, çalışma, deney, gözlem, hiç bir şey yok. O nedenle dini bilgiler hemen her zaman yanlıştır. Şahsi fikrime göre sayısız din alimi, gayet bilge insanlardır. İnsanı, insanlığı, toplumları gayet iyi analiz etmiş ve bize sayısız doğru ve değerli bilgi sunmuşlardır. Ancak hiç biri bilimsel bilgi değildir. Din ve bilim apayrı iki disiplindir. Kaba söylemle, herkes kendi işine baksın. Aksi halde böyle durumlar ortaya çıkıyor.

8,332 görüntülenme
8
Teşekkür (3)
Paylaş
8

Kaynaklar

İslama göre insanlık Tarihinin 7 bin yıl olması konusunda bilinmeyen ve gözden kaçan bazı hususlar var;

1- Rivayetlerde geçen her hususun bağlayıcı olmaması. Konunun anlaşılması için bazı ön bilgilerin verilmesi gerekmektedir. İslama göre bir müslümanı bağlayan Kuranı kerim'in ayetleri ve mütevatir hadislerdir. Mütevatir hadis demek bir konunun defalarca sahih bir şekilde, farklı zincirlerle nakledilmiş olmasına denir. Namazın, oruç gibi ibadetlerin detayları bu şekildedir. Ayet ve mütevatir hadislerin reddedilmesi bir müslümanı dinden çıkartırken, bağlayıcılık noktasında bunlara ek sahih hadislerde eklenmektedir. Dünya'nın yaşıyla alakalı bahsi geçen hadis ise bu cinsten değildir. Zira bu rivayet kütübi sitte denilen en güvenilir hadis kaynaklarında geçmediği gibi bu hadisin uydurma olduğunu söyleyen alimlerde olmuştur. Hadis ya uydurma ya da bağlayıcılığı olmayacak kadar zayıf olarak islam geleneğinde geçmektedir. İbn el Cevzi'nin El mevduat-el kebir (büyük uydurma hadislerin derlemesi) adlı eserinde bu rivayet uydurma olarak zikredilmiştir(Mevduat el kebir sayfa 81). Benzer rivayetlerin israiliyat kaynaklı olarak islam kaynaklarına girdiği bilinmektedir. Taberi'nin islam tarihinde geçsede, bilindiği gibi Taberi tüm rivayetleri kitabına koymuş ve bunları derecelerine göre zikretmiştir. Bu hadis Taberi'de yine sahih olarak geçmez. Bu sebepten dolayı bu hadisin bağlayıcı kabul edilip İslama göre insanlık tarihi 7000 yıldır diye kesin hüküm vermek yanlış olur. Yine islami geleneğe göre bu hadisin nasıl değerlendirildiğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

2-Bu konuda fazla detaya girmeden kısaca bahsedeceğim. İslami gelenekte belirtilen sayıların yorumlanması her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Bir çok ayet ve hadisde geçen sayıların islami geleneğe göre farklı yorumlandığı herkes tarafından kabul edilip bilinmektedir. Bunun sebebi ise ”Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” ayetinden yola çıkarak farklı boyut ve gerçekliklere göre belirtilen yıllar sayılar farklı bir şekilde tevil edilip hesaplanmıştır. Bu gibi hesaplamalara girmeden, meraklısına islami kaynaklarda bu farklı teviller bulunabilir.

Sonuç: Rivayetin islami açıdan derecesinin bağlayıcı olmadığı, hatta bazı alimlerce uydurma ya da israiliyat kaynaklı olduğu ve islami kaynaklarda geçen sayıların farklı tevilleri olabileceğinden İslamın bilimle çeliştiğini söylemek yanlış olacaktır. Hatta bunu söylemek ve bağlayıcılık yüklemenin kendisi islami ilimlerle çelişmektedir.

1,965 görüntülenme
2
Teşekkür (1)
Paylaş
2

Kaynaklar

  • İbn el Cevzi. (2021). Mevduat El Kebir Sayfa 81.

Kur'an-ı Kerim 'de geçen herbir harfin yanlışlığı kabul edilmez. Lütfen hatalı veya eksik bilgi vermeyiniz. Kur'an-ı Kerimde geçtiği gibi insanlık tarihi 7000 yıl olduğu söylenmektedir, ama bu 7000 yılından fetret devrinin bundan çıkarılmasıyla 6666 senenin elde edildiğini görürüz. Bununda Kur'an-ı Kerimdeki ayetlerin sayısına eşit olduğunu görürüz.Kur'an hakikatlerinin de bu kadar süre hakim olacağını nazara verir. Fen bilimlerinin geçmişe bakışı fen ve felsefenin insanlık tarihi ile arz ve kainatın geçmişi hakkında ileriye sürdüğü değerler, yukarıda sözü edilenlerden oldukça farklıdır. İlk insandan günümüze kadar geçen süre, milyonlarca yıl olarak ele alınır. Bitki ve hayvanları içine alan ilk canlılığın iki milyar yıl önce teşekkül ettiği, arzın geçmişinin ise, 4 milyar yıl olduğu kabul edilir. Bu yaş tayinleri günümüzde, paleontolojik, radyoaktif veya karbon on dört metotlarıyla, ya da ışık tayflarından faydalanarak yapılır. Hepsinin de sıhhat derecesi tartışmalıdır. Geçmişle alakalı bu yaş tayinlerinin gerçek değerleri değil, nispi bir değeri verdiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla, gerek insanın geçmişi, gerekse diğer canlıların, ya da kainatın yaşı hakkında ileri sürülen değerlerin hakiki yaşı göstermediği bilinmektedir.

Nitekim son on-on beş yıla gelinceye kadar, kainatın yaşı 5 milyar yıl kabul ediliyordu. Şimdilerde, bazı araştırmacılar, uzaydaki galaksilerin yaşını 15 milyar olarak bildirirken, bazıları bunu 30 milyar yıla kadar çıkarmaktadır. Bediüzzaman, tarih, coğrafya, jeoloji ve antropolojik açıdan insanlık tarihinin yedi bin sene değil, yüz binler sene olarak ifade edildiği kabul edilse bile, bunun Hz. Adem'den kıyamete kadar insanlık ömrünün yedi bin sene olduğunu belirten rivayete ve Kur'ani hakikatlerin 6666 sene hüküm ferma olduğuna ters düşmediğini belirtir. O, Kur'ani günlerin 4 saatten elli bin seneye kadar şümulünün olduğunu nazara verir. Arzın, insanlık tarihinin ve kainatın ömrü Risale-i Nur'larda; arzın, güneş sisteminin ve galaksinin ayrı ayrı hareketlerine dikkat çekilerek, Kur'an-ı Kerim'de bunların her birisine işaret edildiği belirtilir. Kur'an'da "Rabb-üş-şi'ra" tabir edilen ve güneşten büyük "Şi'ra" namındaki bir güneşin bin seneden ibaret gününe, Şems-üş-şümus'un elli bin seneden ibaret bir Kur'an gününün olabileceğine dikkat çekilir.

Bediüzzaman'a göre; kainatın bir ömrü, arzın ondan daha kısa bir ömrü ve küre-i arzda yaşayan insanın da ondan daha kısa bir ömrü vardır. Bu birbiri içindeki mahlukatın ömürleri, saatin dakika, saniye ve saatleri sayan çarklarının birbiriyle olan münasebetine benzetilir. İnsanlık ömrünün, arzın kendi ekseni etrafındaki hareketiyle hasıl olan gün ile olduğu gibi, yeryüzünde canlıların ilk teşekkül ettiği andan kıyamete kadarki canlılık ömrünün ise, güneşin kendi ekseni etrafındaki hareketi ile, kainatın ömrünün de, Şems-üş-şümus'un kendi ekseni etrafındaki hareketi ile meydana gelen gün ile olması gerektiği belirtilir.

Bir başka ifade ile, insanlık ömrü yedi bin sene olduğu gibi, canlılık tarihinin ömrü de yedi bin sene, kainatın ömrü de yedi bin senedir. Ancak, insanlığın ömrü arz günü, bitki ve hayvan ömrü ise güneş günü, kainatın ömrü de galaksi günü esas alınarak ölçülmelidir. Bilindiği gibi arz, kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte, yani, bir günde tamamlar. Güneş ise, bütün sistemiyle birlikte, Herkül takım yıldızına saatte 7200 km. süratte gitmekte ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönüş yapmaktadır. Güneş sistemini de içinde barındıran Samanyolu galaksisi ise, bir bütün olarak kendi ekseni etrafında saatte 90 bin km. hızla dönmekte ve bir defa dönüşünü 200 milyon yılda tamamlamaktadır.

7,233 görüntülenme
2
Teşekkür (3)
Paylaş
2

Kaynaklar

  • Bediüezzaman. (Bilimsel Kaynak, 2021). Kur'an 'nın Fen ve Felsefi Bilgisi.
Cevap Ver
Bu soruya cevap vermek için lütfen
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın